csütörtök, július 27, 2017

LELKÉSZEK ÉS TANÍTÓK TÖREKEDJENEK AZ EGYSÉGRE

LELKÉSZEK ÉS TANÍTÓK TÖREKEDJENEK AZ EGYSÉGRE

„És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: A szentek tökéletesbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére: Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére." (Ef 4:11-13) 

Az Úr földi küldötteinek különböző talentumokat adott eszközök, képességek és befolyás által, hogy ezeket az ajándékokat bölcsen kamatoztassák az Ő szolgálatában. Mindenkinek adott feladatot. „És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul." (Ef 4:11)
Miért lettek kijelölve ezek a különböző munkák? 

„A szentek tökéletesbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére: Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére; hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által; hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk Abban, aki a fej, a Krisztusban." (Ef 4:12-15) 

Ezen igeszakaszon keresztül is láthatjuk, hogy az Úr munkásokat jelölt ki. Munkájuknak határozott célja van, mely mellett elkötelezték magukat. Próféták, apostolok, evangélisták, lelkészek, tanítók, mindannyian „a szentek tökéletesbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére" munkálkodnak. Ez a cél nem méltó-e gondos figyelemre? Nem vesszük észre, hogy a gyülekezet néhány különleges feladatát elhanyagoltuk, így a tagok ezen a téren nem nyerték el Isten „tökéletesbítését", melyet készségesen megadott volna? Ha a lelkészek teljesítették volna szolgálatukat, az egyház épült volna, és a tagok felkészültek volna a rájuk váró munkára. Az igazságot úgy mutatták volna be az emberek előtt, hogy az Úrnak lelke munkálkodott volna a szívekben, a bűnösök megbánták volna bűneiket, és megtérvén követték volna Krisztust. 
(Review and Herald, 1893. március 7.)

Napi ige - Pál munkássága

„Mert nem noszogattam magamat, hogy hirdessem néktek az Isten teljes akaratát... Senkinek az ezüstjét vagy aranyát vagy ruháját nem kívántam, sőt ti magatok tudjátok, hogy a magam szükségleteiről és a velem valókról ezek a kezek gondoskodnak."
(Csel. 20,27. 33–34)

„Az emberiség egyik legnagyobb tanítója, Pál, elfogadta a szerény és a magasabbrendű kötelességeket egyaránt. Felismerte a fizikai és a szellemi munka egyenértékű szükségességét. Kézműves munkával tartotta fenn magát, miközben a művelt világ nagy központjaiban hirdette az evangéliumot.

Pál nagy szellemi képességekkel rendelkezett, és élete, munkássága ritka bölcsesség erejét bizonyította. Olyan bölcsessége volt, amely képes a gyors meglátásokra és szívbeli együttérzést tanúsít, amely az embereket egymáshoz vonja, és azt a vágyat oltja beléjük, hogy a jobbik természetüket kövessék, hogy ezáltal egy értelmesebb életre lelkesítse, ihlesse őket...

A szolgálatban találta meg Pál élete örömét. Ki tudná felmérni élete munkájának eredményeit? Az összes áldásos befolyás között, amelyek enyhítik az emberiség szenvedéseit és életünket a halhatatlanság reménységével dicsőítik meg, mily sok köszönhető Pál és munkatársai fáradozásának!... 

Mennyit ér az ilyen élet, amely Isten eszköze lehetett mérhetetlenül sok jó és áldott dolog megvalósításában és elindításában? Mi lesz majd az értéke az örökkévalóságban, amikor e munka eredményei mind megmutatkoznak és tanúskodni fognak?"

(Nevelés, A nagy emberek élete c. fejezetből)

szerda, július 26, 2017

Rónay György versei I.

Rónay György alábbi versei nem voltak eddig fellelhetők az interneten, ezért közzéteszünk belőlük párat:

Mozart

Én is csak a földre születtem,
az öröm mégis elkerül.
Árván didergek jég egemben,
halálig reménytelenül.

Kezem kinyúlik s visszaretten,
mert amiért nyúlt, elmerül.
Tudjátok, milyen türhetetlen
az égben élni emberül?

Gyönggyé fagyott a könny szememben,
s tündérek táncolnak szivemben,
ha kínomban kiáltanék.

Irgalom! Mentsetek meg engem!
mert nyomban elpattan az ég.
S a boldogság is buborék.
1958. január

Mózes

Bölcsőben ringtam, forgó vizeken,
vadul sodort haragod folyamárja,
míg ki nem vetett hullámod a sásba
s ott nem hagyott egy nádas szigeten.

Megtalált, fölvett, táplált kegyesen
irgalmasságod fáraó-leánya.
Nem hagytál belefúlnom a halálba,
mert valami szándékod volt velem.

Fölserdültem és addig bujdokoltam,
míg elém álltál a csipkebokorban.
„Ki vagy?” – kérdeztem, – „Az Aki Vagyok.”

Negyven éve járok a pusztaságban.
Népem nincs már, Kánaánt nem találtam.
De mutasd meg földed, ha meghalok.

Egészséges életmód - Fehérjék II.

1. rész
Kell-e félnünk a fehérje hiánytól?

Bár a szervezet szárazanyag tartalmának jelentős része fehérje, mégsem szükséges aggódni a fehérje hiány miatt. (Korunkban inkább ennek ellenkezője jellemző).
Fehérje szükségletként a korábbi évtizedekben igen magas értékeket adtak meg (kb. 1,5 g/testtömeg kilogramm/nap/fő), amelynek mára beértek a következményei.

A WHO (Egészségügyi Világszervezet) által javasolt beviteli értékek egyre csökkennek, amely tény mutatja, hogy e kérdéskör még a szakemberek között is vitatott, nem egyértelmű.
Jelenleg a napi fiziológiás fehérjeminimum átlagosan 0,5 - 0,6 g/ttkg/fő/nap, azaz 70 kg testtömeg esetén kb. 35-42 g jó minőségű fehérjét jelent. A biztonság érdekében azonban ezt 25%-kal megnövelik, így 0,70-0,75 g/ttkg értéket kapnak, amely az előbb említett példában 50-55 g fehérjét jelent.
Rosszabb minőségű fehérjéből többet javasolnak, ugyanez igaz idősebb korban és gyengébb felszívódás esetén.

Látható, hogy a szakemberek különböző biztonsági faktorokat, szorzókat vezetnek be, hogy a hiányt elkerüljék. A hiány azonban nagyon ritka, így nyugodtan számolhatunk kisebb értékekkel.
A napi szükséglet kb. 45-50 gramm (ált. 0,6-0,75 ttkg), persze férfiaknál több, nőknél kevesebb. (Hazánkban jelenleg 100-120g/nap/fő a fehérje fogyasztás, ennek 60%-a állati eredetű, Amerikában is hasonlóak az arányok)

AKIK HÁZRÓL HÁZRA JÁRVA TESZNEK BIZONYSÁGOT

AKIK HÁZRÓL HÁZRA JÁRVA TESZNEK BIZONYSÁGOT

„Szolgálván az Úrnak teljes alázatossággal és sok könnyhullatás és kísértetek közt, melyek énrajtam a zsidóknak utánam való leselkedése miatt estek; hogy semmitől sem vonogattam magamat, ami hasznos, hogy hirdessem néktek, és tanítsalak titeket nyilvánosan és házanként." 
(ApCsel 20:19-20) 

Istentől világosságot kaptam, hogy az üzenet hirdetőinek vállán nagy felelősség nyugszik. Felkészülve kell elindulniuk munkaterületükre, hogy megmagyarázhassák a Szentírást; és semmit sem tehetnek vagy szólhatnak, ami visszatartaná az áldást. Ha az Úrban bíznak, bármerre mennek, Isten angyalai tábort járnak körülöttük, olyan szavakat adva ajkukra, melyek fényt, reménységet és bátorítást nyújtanak a lelkeknek. Az üzenet hirdetői nélkül sokan soha sem hallanának az igazságról. 


Az összes lelki ajándék között, melyet Isten nékünk adott, nincs nemesebb és áldottabb, mint a prédikálás ajándéka, ha a Szentlélektől van megáldva. Szóval győzzük meg az embereket, imádkozzunk, dicsérjük Istent és gazdag gondolatokat adjunk tovább a Megváltó szeretetéről. Ezzel a munkával az igehirdetők széthinthetik az igazság magvait, hogy Isten szavának világossága sokak értelmében felragyogjon. 

Őszintén remélem, hogy senkiben sem támad az a benyomás, hogy mindez lealacsonyítja az evangélium hirdetőinek szolgálatát. Halljuk Pál apostol bizonyságtételét: „Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, melyen Ázsiába jöttem, mint viseltem magamat tiköztetek az egész idő alatt, szolgálván az Úrnak teljes alázatossággal és sok könnyhullatás és kísértetek közt, melyek énrajtam a zsidóknak utánam való leselkedése miatt estek; hogy semmitől sem vonogattam magamat, ami hasznos, hogy hirdessem néktek, és tanítsalak titeket nyilvánosan és házanként, bizonyságot tévén mind zsidóknak, mind görögöknek az Istenhez való megtérés, és a mi Urunk Jézus Krisztusban való hit felől." (ApCsel 20:18-21) Az ékesszóló Pál, aki előtt Isten emlékezetes módon kinyilatkoztatta magát, házról házra járt alázatosan, sok könnyhullatással és kísértés közepette. 
(Home Missionary, 1896. november 1.)

Napi ige - Nemes jellem

„Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat."
(Máté 5,16)

„A világnak olyan emberekre van a legnagyobb szüksége, akiket nem lehet eladni és nem lehet megvenni. Olyan emberekre, akik a lelkük mélyéig igazak és becsületesek. Olyan emberekre, akik nevén merik nevezni a bűnt, és akik az iránytű pontosságával teljesítik kötelességüket. Olyanokra, akik kiállnak az igazság mellett, szakadjon bár az ég!
Az ilyen jellem azonban nem a véletlen műve, és nem is a Gondviselés különleges kegyének tulajdonítható. 
A nemes jellem az önfegyelem gyümölcse, amely akkor alakul ki, ha az ember alacsonyabbrendű természetét alárendeli a magasabbrendűnek, ha önmagát Isten és az emberek szolgálatára, a szeretet szolgálatára szenteli.
Az ifjúság lelkébe kell vésnünk azt az igazságot, hogy amit adományként kaptak, az nem a sajátjuk. Az energia, az idő, az értelem mind csak Isten tulajdonából kölcsönkapott kincsek. Azért minden ifjúnak el kell határoznia, hogy a lehető legjobban használja fel őket. Minden fiatal olyan termő ág, amelyről Isten gyümölcsöt vár, olyan sáfár (vagyonkezelő), akinek növelnie kell a tőkét, olyan világosság, akinek világítania kell e világ sötétségében."

(Nevelés, A nagy emberek élete c. fejezetből)

kedd, július 25, 2017

A DIÁKOK BIZONYSÁGTEVÉSRE HIVATTAK EL

A DIÁKOK BIZONYSÁGTEVÉSRE HIVATTAK EL

„Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét." 
(2Tim 2:15) 

Tanárok és diákok egyaránt keressék az alkalmat, hogy beszélgetéseikben megvallják Krisztust. Az ilyen bizonyságtevések sokkal hatásosabbak sok más prédikációnál.
Diákok, tegyétek olyan tökéletessé iskolai életeteket, amennyire csak lehet! Hamarosan elmúlik ez az idő, és nagyon drágák a néktek adományozott alkalmak. Nem csak megtanulni, hanem gyakorolni is kell a Krisztustól kapott leckéket. Míg ismereteket szereztek, lehetőségetek van arra, hogy Isten szavának csodálatos igazságairól is beszéljetek. Használjátok ki az ilyen alkalmakat! Isten meg fog áldani minden percet. Maradjatok meg a ti egyszerűségetekben és más lelkek iránti szeretetetekben, és az Úr biztos ösvényen fog vezetni benneteket! Az a gazdag tapasztalat, melyet így megszereztek, értékesebb lesz számotokra, mint az arany, ezüst vagy drágakövek. 

Nem tudod, hogy a jövőben milyen pozícióba kerülsz. Talán Isten úgy használ fel majd téged is, mint egykor Dánielt, hogy elvidd az igazság ismeretét a föld hatalmasságának. Rajtad áll, hogy megszerezd a munkádhoz szükséges ismeretet. Isten megadhatja a tanulásban szükséges jártasságot. Segíthet abban is, hogy alkalmazkodjál a felvállalt ismeretek elsajátításához. Elsősorban a helyes, nemes és felemelő elveket gyűjtsd össze magadnak. Isten arra vágyik, hogy bizonyságot tegyél Róla. Nem azt akarja, hogy nyugodtan, csendben meghúzódj, hanem azt, hogy az Ő parancsolatai szerint élj. 

Krisztus arra vágyik, hogy minden diákot az Ő küldötteként használhasson fel. Azzal kell együttműködnöd, aki életét adta érted. Milyen gazdag áldás áradhatna iskoládra, ha a tanárok és diákok segítő kezekként odaszánnák magukat, szívüket, értelmüket, lelküket és erejüket Isten szolgálatára. Segítő kézzé lehetsz, ha az Ő oltalmába helyezed magad. Biztonságban fog vezetni és alkalmassá tesz arra, hogy magadnak és másoknak is tiszta, egyenes ösvényt készítsél. Ismeretet, bölcsességet és egészséget fog adni a teljesebb szolgálat végzéséhez. 
(Counsels to Parents and Teachers, 554-555. oldal)

Napi ige - A nagy emberek élete, neveltetése

„Termékeny fa József, termő ág a forrás mellett, ágazata meghaladja a kőfalat. Keserítik, lövöldözik és üldözik a nyilazók, de mereven marad kézíve, feszülten keze karjai, Jákób Hatalmasának kezétől, onnan, Izráel pásztorától, kősziklájától."
(I.Móz. 49,22–24)

„A Biblia sok szemléltető példát tár elénk az igazi nevelést illetően. Olyan férfiak nemes példáját mutatja be, akiknek a jelleme isteni irányítás alatt fejlődött, életük pedig embertársaik áldására szolgált. Ezek az emberek Isten képviselőiként álltak a világ előtt. Közéjük tartozik József... 
József olyan kísértéseknek volt kitéve, amelyek együtt járnak a nagy szerencsével... Senki sem állhat meg veszély nélkül egy magasabb tisztségben. Amiképpen a vihar nem árt a völgy virágainak, de kitépi a hegytetőn álló fát, úgy bizonyos kísértések érintetlenül hagyják az egyszerű embereket, de megtámadják a dicsőség és tisztelet magasabb méltóságait.
József azonban egyformán kiállta a balsors és a siker próbáját. Ugyanazt a hűséget tanúsította a fáraó palotájában, mint a börtön cellájában. Gyermekkorában tanították meg a szeretetre és az istenfélelemre... 
Abban a keserűséggel telt életben, amelyet mint idegen és rabszolga élt át a bűn látványa és a pogány istentiszteletek csábításai között, amelyek a gazdagság, a műveltség és a királyi fényűzés vonzerejével vették körül, József állhatatos maradt. Megtanulta az erkölcsi kötelesség iránti engedelmesség leckéjét. Minden tettében hűséges volt, és ez a tulajdonsága képesítette őt a magasrendű szolgálatra."
(Nevelés, A nagy emberek élete c. fejezetből)

hétfő, július 24, 2017

Egészséges életmód - Fehérjék I.

Fehérjék


A fehérjék a szénen, oxigénen és hidrogénen kívül nitrogént is tartalmaznak. Építőköveik az aminosavak, amelyek számtalan variációban kapcsolódhatnak össze. Az előírt sorrendben, nagy számban összekapcsolódó aminosavak többféle szerkezetű fehérjemolekulákat alkotnak, az így létrejött molekula vízben kolloid oldatot képez (pl. zselatin). Az aminosavak különféle sorrendben történő összekapcsolódásából több milliárd különbözõ fehérjeféleség származhat (a fehérjék funkciója az aminosav sorrendtől illetve a térbeli szerkezettől függ).


Összesen 20-22 aminosav ismeretes, ebből gyermekeknél 10, felnőtteknél 8 aminosav ún. esszenciális, vagy létfontosságú. Ez utóbbiakat a szervezet nem képes előállítani, így kívülről, élelmiszerrel kell bejuttatni. A fennmaradó 10-12 aminosav nem esszenciális, ezeket a biokémiai folyamatok képesek létrehozni más aminosavból.
Esszenciális vagy létfontosságú aminosavak izoleucin, lizin, leucin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofán, valin (gyermekeknél még a hisztidin és arginin). Ha az előbb említett aminosavakból egy is hiányzik vagy a szükségesnél kisebb arányban található, az élő szervezet működése zavart szenved. Ilyenkor fizikai és mentális leromlás (fehérje- illetve aminosavhiány), végül halál következik be.

AZ ANYÁKAT A GYERMEKNEVELÉSBEN ÁLDJA MEG AZ ISTEN

AZ ANYÁKAT A GYERMEKNEVELÉSBEN ÁLDJA MEG AZ ISTEN

„Eszembe jutván a benned levő, képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban Loisban és anyádban Eunikában; meg vagyok azonban győződve, hogy benned is."

(2Tim 1:5) 

Az anyák Istentől kapták feladatukat, hogy az Úr szerint dorgálják és neveljék fel gyermekeiket. Érzékeny értelmüket mindig figyelmeztetni kell az Isten iránti tiszteletre és szeretetre. Ha megfenyítik a gyerekeket, meg kell tanítani őket arra, hogy azt érezzék, ilyenkor Isten inti meg őket, mert nem szereti a csalást, igazságtalanságot és a bűnt. Ezért a kicsinyek értelme olyan kapcsolatban legyen Istennel, hogy amit tesznek és szólnak, az az Ő dicsőségét szolgálja. És így évekkel később nem fognak a kötelességek miatt vergődni az élet viharában.

Ha fiatal éveikben a gyermekek értelme telve van az igazságról alkotott nemes képpel, tisztasággal és jósággal, akkor érzésviláguk ezek szerint fog kialakulni, így tiszta és magasztos képzeletvilágukat majd nem lehet könnyen megrontani vagy meggyalázni. De ha az ellenkező irányba haladnak, ha a szülők gondolatai hosszasan időznek apró dolgok felett, ha beszélgetéseikben mások jellemhibáit kifogásolják, ha szokásukká válik, hogy mások életviteléről panaszkodnak; akkor a kisgyermekek a megvetés és lenézés példáját követik. A gonosz nyomot hagy bennük, s mint a leprafertőzés ragad hozzájuk életük későbbi éveiben is. 

Az istenfélő, gondoskodó anyák által elültetett magok a kisgyermekekben az igazságosság fáivá fognak cseperedni, melyek virágot hoznak és gyümölcsöt teremnek. Az istenfélő apák elvhű és példamutatáson alapuló leckéi - csakúgy, mint József esetében - lépésről lépésre gazdag gyümölcstermést fognak eredményezni.
Vajon felülvizsgálják-e a szülők gyermekeik nevelésében végzett munkájukat? Vajon számba veszik-e azt, hogy eleget tettek-e kötelességüknek reménnyel és hűséggel, hogy ezek a gyerekek az öröm és boldogság koronáivá lehessenek majd az Úr napján? Úgy munkálkodtak-e gyermekeik boldogulásáért, hogy amikor Jézus lenéz rájuk a mennyből, Lelkének ajándékával megszentelheti fáradozásaikat? Szülők, a ti feladatotok, hogy felkészítsétek gyermekeiteket, hogy ebben az életben minél hasznosabban éljenek, s hogy végül megoszthassátok velük annak dicsőségét, Aki eljövend. 
(Good Health, 1880. január 1.)

Napi ige - Igazi nevelés

„(Jézus Krisztusban) van az ismeret és a bölcsesség minden kincse elrejtve."
(Kol. 2,3)

„Nemcsak a szellemi, hanem a lelki erő is ott él minden szívben. Az igazság felismerése és a jó utáni vágy tanúskodik erről. E nemes törekvések ellen azonban egy ellenerő is küzd. A jó és a gonosz tudásának fájáról való evés következményeit minden ember tapasztalja. Ott van természetében a rosszra való hajlam, egy olyan kényszer, amelynek külső segítség nélkül nem tud ellenállni. E kényszer leküzdéséhez és annak az eszménynek az eléréséhez, amelyet a lelke legmélyén kizárólagosan értékel, csak egy segítséget talál. Ez pedig Krisztus ereje. Ezzel az erővel való együttműködés az ember legszükségesebb lételeme...
A legmagasabb értelemben véve a nevelés és a megváltás munkája egy, mert a nevelésben és a megváltásban egyaránt igaz, hogy »más fundamentumot senki sem vethet azon kívül, amely vettetett, aki a Jézus Krisztus...« (I.Kor 3,1). 
Az igazi nevelés a megváltozott feltételek mellett is, mindig igazodik a Teremtő tervéhez, az édeni oktatás tervéhez. Ádám és Éva az Istennel való közvetlen érintkezés által nyert tanítást. Mi pedig Jézus Krisztus arcán szemlélhetjük az Ő dicsősége ismeretének világosságát."
(Nevelés, A nevelés viszonya a megváltáshoz c. fejezetből)

vasárnap, július 23, 2017

A NŐK AZ EMBERISÉG JAVÁT SZOLGÁLJÁK

A NŐK AZ EMBERISÉG JAVÁT SZOLGÁLJÁK

„Abból a városból pedig sokan hívének benne a Samaritánusok közül annak az asszonynak beszédéért, aki bizonyságot tett vala, hogy: Mindent megmondott nékem, amit cselekedtem. Amint azért odamentek hozzá a Samaritánusok, kérék őt, hogy maradjon náluk; és ott marada két napig: És sokkal többen hivének a maga beszédéért, és azt mondják vala az asszonynak, hogy: Nem a te beszédedért hiszünk immár; mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy bizonnyal ez a világ idvezítője, a Krisztus."
(Jn 4:39-42) 

Jó munkát végezhetnek a nők Istenért, ha először megtanulják a szelídség legfontosabb és drága leckéit Krisztus iskolájában. Így alkalmasak lesznek az emberiség szolgálatára, hogy bemutassák nekik Jézus mindenre elégséges voltát. Ha a gyülekezet minden tagja felismerte felelősségét és alázatosan vállalja a munkát, az eredmény nem marad el. Isten különböző képességek alapján bízta ránk a munkát.

Napjainkban nem könnyű feladat a Mesterért munkálkodni. Milyen sok tétovázást elkerülhetnénk, ha mindig Istenben bíznánk, és pontosan követnénk az Ő irányítását. Azt mondja: „Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint teljesítsük; akár szolgálat, a szolgálatban; akár tanító, a tanításban; akár intő, az intésben; az adakozó szelídségben; az elöljáró szorgalmatossággal; a könyörülő vidámsággal mívelje." (Róm 12:6-8) 

Ez olyan tárgykör, mely alapos és pontos tanulmányozást igényel. Sok hibát követünk el, mert figyelmen kívül hagyjuk ezeket az intelmeket. Sokan, akiket alázatos munkával bízott meg a Mester, hamar elégedetlenek lesznek, és úgy gondolják, hogy vezetőknek, tanároknak kellene lenniük. El akarják hagyni szerény szolgálatukat, mely azonban éppen olyan fontos a maga helyén, mint a nagyobb felelősségek. Azok, akiknek látogatniuk kell, hamarosan úgy vélik, hogy ezt bárki megtehetné, bárki tudja szólni a vigasztalás, bátorítás szavait, és alázatosan elvezetni hallgatóját a Biblia helyes értelmezéséhez. De ez a munka sok jóindulatot, türelmet és mindig növekvő bölcsességet igényel. 
(Manuscript Releases, 11. kötet, 278-279. oldal)

Napi ige - Kételkedés Isten szavában

„Térjetek vissza szófogadatlan fiak, és meggyógyítom elpártolásotokat..."
(Jer. 3,22)

„Isten ártatlannak és szentnek teremtette ősszüleinket, mégsem zárta el előlük a gonosz cselekvésének lehetőségét. Úgy is megteremthette volna őket, hogy ne álljon szabadságukban követelményeinek áthágása. Ez esetben viszont nem fejlődhetett volna ki a jellemük. Engedelmességük kikényszerített szolgálat lett volna csupán. Ezért Isten megadta számukra a választás hatalmát engedelmesség vagy engedetlenség között. Kipróbálta hűségüket és szeretetüket, mielőtt elnyerhették volna a kívánt áldásokat...
A jó megismerésének lehetősége biztosítva volt számukra, de a bűn ismeretét és annak következményeit – a keserves munkát, a félelmetes gondot, a csalódást és a bánatot, a fájdalmat és a halált – Isten szeretete visszatartotta tőlük. Isten az ember javát kívánta, Sátán pedig a romlásukra tört... 
Sátán igyekezett úgy feltüntetni, hogy az igazság gonosszal vegyes ismerete áldás lesz számukra. Úgy állította be, hogy Isten valami nagy dolgot tartott vissza tőlük, eltiltaná egyetlen fa gyümölcsét. Hangoztatta, hogy Isten azért tiltotta meg annak a fogyasztását, mert csodálatos bölcsességet és erőt nyújtana. Azt állította, hogy Isten így akarta megakadályozni őket abban, hogy magasabbrendű fejlődésben és nagyobb boldogságban részesüljenek... Éva... megkívánta azt, amit Isten megtiltott. Kétségbevonta Isten bölcsességét, elvetette a hitet, az ismeret kulcsát...
A gyümölcsben magában nem volt semmi ártalmas. Éva bűne pedig nemcsak annyi volt, hogy étvágyának engedett. 

Bizalmatlanság Isten jóságával szemben, kételkedés a szavaiban és tekintélyének a megvetése – ez tette törvényszegővé ősszüleinket, és hozta be a világba a bűn ismeretét... Az ember mindent elveszített, mert inkább hallgatott a csalóra, mint arra, aki az igazság, akié egyedül az igaz bölcsesség. 
A gonosz és a jó összekeveredése által az ember elméje zavarttá lett, szellemi és lelki képességei megbénultak."
(Nevelés, A jó és gonosz tudása c. fejezetből)

szombat, július 22, 2017

A FIATALOK ISTEN ÉLŐ CSATORNÁI

A FIATALOK ISTEN ÉLŐ CSATORNÁI

„Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban. Amíg oda megyek, legyen gondod a felolvasásra, az intésre és a tanításra. Meg ne vesd a kegyelemnek benned való ajándékát, amely adatott néked prófétálás által, a presbiterium kezeinek reád tevésével." (1Tim 4:12-14)

Minden fiatalnak Isten szemében értéknek kell tekintenie magát, mert a legdrágább ajándékot kapta. Ez az a kiváltság, hogy élő csatorna lehet, mely által Isten közvetítheti kegyelmének kincseit, Krisztus kikutathatatlan gazdagságát. 


Bűneink bár hegyekként magasodhatnak előttünk, de ha bűnvallomásunkban megalázkodunk a megfeszített és feltámadott Megváltó érdemeiben bízva, megbocsáttatnak vétkeink és minden gonoszságtól megtisztulunk. A megváltásban már nyilvánvalóvá vált Krisztus irántunk érzett szeretete. Ha elfogadjuk az Ő megváltását, a következőképpen tehetünk bizonyságot: „Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által." (Ef 1:7) Az élet lelkének törvénye Krisztusban szabaddá tett bennünket a bűn törvényétől és a haláltól. Így már csak győztesek lehetünk Őáltala, aki szeretett minket és önmagát adta érettünk.

Itt a földön kell kamatoztatni talentumainkat. Lelkeket kell vezetnünk Istennek ama Bárányához, „aki elveszi a világ bűneit". (Jn 1:29) Feladatunk, hogy életünkkel bemutassuk Krisztus végtelen gazdagságát; s ezt örömmel kell tennünk. Napról napra haladva a szentség ösvényén mindig találhatunk olyan magasságokat, melyeket el kell érnünk. Lelki megerősödésünk, szívünk és értelmünk megpróbálása során elénk tárul a kegyelem sokféle megnyilatkozása, s ez lelki fejlődésünkhöz alapvetően szükséges. Minél többet elmélkedünk az örökkévaló dolgokról, annál nyilvánvalóbbá válik előttünk a Megváltó áldozatának érdeme, az Ő igazságának oltalma, bölcsességének teljessége és hatalma, mely által bemutat minket az Atyának szeplő, sömörgözés vagy valami afféle nélkül. 

(Youth's Instructor, 1899. november 30.)

Napi ige - Bölcsességre nevelés

„Jobb a bölcsesség a drágagyöngyöknél, és semmi gyönyörűségek ezzel egyenlőek nem lehetnek."
(Péld. 8,11)

A Szentírás az igazság tökéletes zsinórmértéke, ezért a nevelésben a legfőbb helyet kell biztosítanunk neki... Az igazi nevelésnek az a feladata, hogy felkészítse az ifjúságot az önálló gondolkodásra, és arra, hogy ne egyszerűen csak kövesse mások gondolatait... A tanárok vezessék el tanulóikat az igazság forrásához, azokra az óriási kutatási területekre, amelyek a természetben és a kinyilatkoztatásban tárulnak eléjük.
Így oktatási intézményeink tanult, de gyenge jellemű emberek helyett erős egyéniségeket bocsáthatnak útjukra, akik képesek önállóan gondolkodni és cselekedni, akik nem rabjai, hanem urai a körülményeknek, akik széleslátókörűek, tisztán gondolkodnak, és határozott a meggyőződésük.


Az ilyen nevelés több az értelem kiművelésénél. Több a fizikai képzésnél. Megerősíti a jellemet olyannyira, hogy tulajdonosai nem áldozzák fel az igazságot és a becsületességet az önző kívánságok és a világi becsvágy kedvéért. Megerősíti a lelket a Gonosz ellen. Ahelyett, hogy természetük bizonyos adottságai elhatalmasodnának rajtuk és tönkretennék őket, minden indítékukat és vágyukat alárendelik az igazság nagy alapelvének. Mivel Isten jellemének tökéletességét szemlélik, elméjük megújul, és lelkük átalakul Isten képmására. Melyik nevelés lehet ennél magasabbrendű? »Színaranyért meg nem szerezhető, ára ezüsttel meg nem fizethető... A bölcsesség ára drágább a gyöngyöknél.« (Jób 28,15. 18)"
(Nevelés, Az igazi nevelés forrása c. fejezetből)

péntek, július 21, 2017

TÖBB AJÁNDÉK: TÖBB FELELŐSSÉG

TÖBB AJÁNDÉK: TÖBB FELELŐSSÉG

„Mert éppen úgy van ez, mint az az ember, aki útra akarván kelni, eléhívatá az ő szolgáit, és amije volt, átadá nékik. És ada az egyiknek öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek az ő erejéhez képest; és azonnal útra kele." 
(Mt 25:14-15) 

Mindenki kapott feladatot. Az egyik ember talán nem képes azt a munkát elvégezni, melyet a másik megtanult, de mindenkinek szívből kell munkálkodnia, nem csupán elméletben kitartani az igazság mellett. Aki átadja lelkét Istennek és együtt munkálkodik az isteni küldöttekkel, az eredményes, bölcs munkát fog végezni, s felismeri hogyan alkalmazkodjék a különböző helyzetekhez. A gyökér szent legyen, különben nem teremhet szent gyümölcsöt. Mindenkinek Istennel kell együttmunkálkodnia. Énünk ne kerüljön az első helyre. Isten minden egyénnek adott képességeket. A legnagyobb felelősség azokat terheli, akik a legtöbb lehetőséget és kiváltságot kapták, hogy meghallják a Lélek hangját. 

De akik csak egy tálentumot kaptak, azoknak is el kell végezniük a munkát. Miközben kereskednek - nem forintokkal, de fillérekkel - szorgalmasan kell kamatoztatniuk képességeiket, elhatározva, hogy eleget tesznek kötelezettségüknek és nem csüggednek el. Bízniuk kell a Szentlélekben és hittel kell kérniük, hogy munkálkodjék a hitetlenek szívében. Ha saját képességeikre hagyatkoznak, kudarcot vallanak. Akik az egy talentummal sáfárkodnak hűségesen, majd hallhatják a nékik éppen olyan melegséggel szóló dicséretet, mint azok, akik a több tálentumukat bölcsen használták fel: „Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután..." (Mt 25:21) 

Az alázatossággal végzett munkát Isten megjutalmazza. Akinek egy talentuma volt, az is kapott lehetőséget, hogy kamatoztassa és szükség volt az ő munkájára is. Mialatt saját jellemvonásait tökéletesítette és Krisztus iskolájában tanult, befolyásával segített azoknak a jellemét tökéletesíteni, akik nagyobb felelősséget kaptak, de nehéz volt kialakítani jellemüket, néhány kisebb dologban, melyről az egy tálentumos hűséges embernek kellett gondoskodnia. 
(Notebook Leaflets, 1. kötet, 129-130. oldal)

Napi ige - Erős Isten

„Ha nem az Úr az, aki velünk volt, amikor ránk támadtak az emberek, akkor elevenen nyeltek volna el minket, amint felgerjedt a haragjuk ellenünk. Akkor elborítottak volna minket a vizek, patak futott volna át felettünk... Áldott az Úr, aki nem adott minket fogaik prédájául! Lelkünk megszabadult, mint a madár, a madarásznak tőréből. A tőr elszakadt, mi pedig megszabadultunk."
(Zsoltár 124,2–3. 6–7)

„Dániel és társai foglyok voltak idegen földön, Isten mégsem tűrte el, hogy ellenségeik irigysége és gyűlölete diadalmaskodjék fölöttük. Az igazak mindig felülről kaptak segítséget. Hányszor sorakoztatták fel Isten ellenségei a hatalmukat és tudásukat, hogy elpusztítsák annak a néhány őszinte, odaadó embernek a jellemét, tekintélyét és hírnevét, akik Istenben bíztak! De mert az Úr velük volt, senki sem tudta legyőzni őket. Krisztus követői szakadjanak el bálványaiktól és a világtól, akkor a világ sohasem tudja elérni azt, hogy elszakítsa őket Istentől. Krisztus mindig jobbkezük felől álló, mindent betöltő Üdvözítőjük lesz. Őbenne lakozik az Istenség teljessége. 
Bármit kérünk imában, ha hisszük, hogy megkapjuk, akkor úgy is lesz. A hit és a bizalom hiánya zúdítja ránk a tanácstalanságot, a kétségbeesett félelmet és a gonosz balsejtelmeket. Isten hatalmas és csodálatos dolgokat fog véghezvinni népéért, ha teljesen belé vetik bizalmukat. Akkor Krisztus az erő soha meg nem szűnő forrása lesz számunkra, jelenvaló segítség a bajban, a veszedelemben."
(Bizonyságtételek II. kötet, 139–140. l.)

csütörtök, július 20, 2017

NINCS FELSŐBB- VAGY ALSÓBBRENDŰ AJÁNDÉK

NINCS FELSŐBB- VAGY ALSÓBBRENDŰ AJÁNDÉK

„Úgy mint az az ember, aki messze útra kelve, házát elhagyván, és szolgáit felhatalmazván, és kinek-kinek a maga dolgát megszabván, az ajtónállónak is megparancsolta, hogy vigyázzon." (Mk 13:34) 

Bár Jézus a mennyei szentélyben szolgál, de jelen van földi munkatársai között is; mert Ő mondta: „Ímé, én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig." (Mt 28:20) 

Ő egyháza lelki vezetője, és azt szeretné látni, hogy a tagok egy szívvel s lélekkel határozzák el, hogy siettetik Isten országának eljövetelét. Munkásai, akik egyben örökösei is, a Nagy Tanítótól kapták megbízatásukat. Különböző talentumú és képességű embereket hív el erre a munkára. Néhányan talán nem olyanok, akiket te is választanál, de a tapasztalatok alapján megláthatod, hogy Isten felmagasztalja azokat az embereket, akiket te magad alsóbbrendűnek tartottál.

Amikor majd az ítéletkor a könyvek megnyittatnak, sokan meglepődnek azon, hogy Isten hogyan ítéli meg a jellemet. Felismerik majd, hogy Isten nem az ember szemével lát és nem az emberek szerint ítél. A szívünket olvassa. Tudja a cselekedetek indítékait, és méltányol minden hűséges erőfeszítést, amit érte tettünk. Az Úr sokféle lelki ajándékot használ fel az Ő művében. Egyetlen munkás se gondolja, hogy az ő ajándéka a másikénál feljebbvaló. Engedjük, hogy Isten ítéljen. Próbára teszi, majd megjutalmazza munkásait, és igazságosan ítélkezik képességeik felett. Az egyházban különböző lelki ajándékokat helyezett el, hogy megfeleljenek a különböző felfogású emberek elvárásainak, akikkel munkásai kapcsolatba kerülnek. 

Az Úr mindenkinek adott feladatot, s ezt mindenkinek meg is kell cselekednie. Nincs mindenkinek ugyanaz az ajándéka vagy készsége. Mindannyiunknak naponta éreznünk kell a Szentlélek átformáló erejét, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az Úrnak. A munka eredményessége nem az igehirdetőtől függ. A lelkész mögött álló láthatatlan munkás győzi meg a lelkeket, és vezeti őket megtérésre. 
(Bible Training School, 1909. november 1.)

Napi ige - Az Aranyszabály

„Amit akartok azért, hogy az emberek tiveletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek ővelük, mert ez a törvény és a próféták."
(Máté 7,12)

„Áldott eredményekben válnak láthatóvá az ilyen életút gyümölcsei... Krisztus a mi példaképünk... A szeretet megszépítette és megnemesítette valamennyi tettét. Nem azt parancsolta nekünk, hogy azt tegyük magunkkal, amit szeretnénk, hogy hasonló körülmények között mások tegyenek velünk, hanem azt, hogy azt tegyük másokkal, amit szeretnénk, hogy velünk tegyenek hasonló körülmények között. Amilyen mértékkel mérünk, aszerint kapjuk vissza. A tiszta szeretet közvetlen őszinteséggel fáradozik, s a cselekedetek bármilyen más elvétől megkülönböztethető. 
A tekintély szeretete, s a nagyrabecsülés utáni vágy is eredményezhetnek jól rendezett életet és kifogástalan magaviseletet. A magunk nagyrabecsülése is vezethet arra, hogy elkerüljük a gonoszság látszatát. Önző ember is lehet bőkezű, elismerheti az igazságot, alázatos és szeretetteljes lehet kívülről. Indítékai mégis félrevezetőek és tisztátalanok maradnak. Az ilyen szívből eredő tettek híjával lesznek az élet illatának és a tényleges megszentelődés gyümölcseinek, mert hiányzik belőlük a tiszta szeretet. Ápolnunk és művelnünk kell tehát a szeretetet, mert általa árasztja Isten az Ő áldásait."
(Bizonyságtételek II. kötet, 136. l.)

szerda, július 19, 2017

EGYSZERŰ EGYÉNEKET IS FELHASZNÁL A SZOLGÁLATRA

EGYSZERŰ EGYÉNEKET IS FELHASZNÁL A SZOLGÁLATRA

„Az Úr azonban monda Sámuelnek: Ne nézd az ő külsőjét, se termetének nagyságát, mert megvetettem őt. Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember; mert az ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi, mi a szívben van." (1Sám 16:7) 


Isten nem képességeink szerint fogad el bennünket, hanem azért, mert segítségét várva keressük az Ő orcáját. Isten nem úgy lát, ahogy az emberek. Nem a megjelenés alapján ítél meg bennünket. A szíveket vizsgálja, és igazságosan ítél. „Hanem erre tekintek én - szól az Úr -, aki szegény és megtörött lelkű, és aki beszédemet rettegi." (Ésa 66:2)
Közel van alázatos, szerény követőihez, és elfogadja őket, mert bennük a legdrágábbat látja: ők az élet viharában, a versengésben megálltak, és a különböző kísértéseknek is ellenállnak. 


A Mesterért végzett munkánk célja az legyen, hogy a bűnösök megtérése által neve megdicsőüljön. Akik azért munkálkodnak, hogy maguknak szerezzenek dicséretet, azokról Isten nem vélekedik elismerően.

Az Úr sok lelki ajándékot használ fel a bűnösök megmentéséért végzett munkában. A jövőben, egyszerű emberek a Szentlélek befolyása alatt elhagyják addigi munkájukat, hogy elinduljanak és hirdessék a kegyelem utolsó üzenetét. Erőt kapnak, felbátorodnak, s amilyen gyorsan csak lehet, felkészülnek a munkára, hogy erőfeszítéseiket siker koronázza. Láthatatlan, mennyei küldöttekkel működnek együtt, mert készek az Úrnak szolgálni ott, ahova elküldi őket. 

Istennel együtt munkálkodnak, testvéreik pedig imádkozzanak értük, amint elindulnak, hogy eleget tegyenek a nagyszerű megbízásnak. Senkinek sincs joga ahhoz, hogy visszatartsa az ilyen munkásokat. Ők a legnagyobb tiszteletet érdemlik meg. Semmilyen gúnyos megjegyzést sem tehetünk, mert a világ elmaradott és nehezen megközelíthető országaiba mennek, hogy elhintsék az evangélium magvát. 
(Review and Herald, 1907. július 4.)

Napi ige - SZERETET

„A szeretet nem keresi a maga hasznát... A szeretet soha el nem fogy."
(I.Kor. 13,5. 8)
Roppant hatalom a szeretet. A szeretet elvében szellemi és erkölcsi erő van... A tiszta szeretet kiválósága és ereje abban rejlik, hogy jót és csakis jót tesz. Bármit csinálunk is tiszta szeretetből – mégha jelentéktelen és semmitmondó is az emberek szemében –, tökéletesen gyümölcsöző. Isten többre becsüli a szeretetet a tetteinkben, mint cselekedeteink mennyiségét. 
A szeretet Istentől származik. A megtéretlen szívből nem eredhet, nem növekedhet fel benne ez a mennyei növény, mert csak ott él és virul, ahol Krisztus uralkodik.

A szeretet nem tud tétlenül élni. Minden tette újra növeli, erősíti és kiterjeszti a szeretetet. Ahol az érvek és a tekintély semmire sem mennek, a szeretet ott is győzedelmeskedik. A szeretet nem haszonleső, mégcsak jutalmat sem vár el a fáradozásáért. A szeretet, bár csendesen ható, mégis céltudatos. Szíveket meglágyító és átalakító hatalma van, ezért ragadja meg a bűnösöket, ezért érinti meg lelküket, még akkor is, amikor minden más módszer eredménytelennek bizonyul. 
Bármilyen hatásos legyen is a felhasznált szellemi képesség vagy tekintély, ha nem párosul nyilvánvaló szeretettel, a bűnösök védekező, elutasító álláspontra helyezkednek, és ellenállásuk egyre csak erősödik. Jézusnak rendelkezésére állt az erő a gonosz legyőzéséhez, de az eszköz, amivel ellene küzdött, mégis a szeretet bölcsessége és ereje volt."
(Bizonyságtételek II. kötet, 135–136. l.)


kedd, július 18, 2017

ISTEN FELHASZNÁLJA A SZERÉNYEBB KÉPESSÉGEKET IS

ISTEN FELHASZNÁLJA A SZERÉNYEBB KÉPESSÉGEKET IS

„És monda Mózes az Izráel fiainak: Ímé az Úr név szerint hívta el Bésaléelt, a Húr fiának Urinak fiát, a Júda nemzetségéből. És betöltötte őt Istennek lelkével, bölcsességgel, értelemmel és tudománnyal minden mesterségben." (2Móz 35:30-31)

A művészetekben való jártasság, ügyesség Isten ajándéka. A lelki ajándékok mellé bölcsességet is ad, hogy helyesen használjuk fel azokat. Amikor azt akarta, hogy a sátort megépítsék, a következőket rendelte: „Ímé, név szerint meghívtam Bésaléelt, a Húr fiának Urinak fiát a Júda nemzetségéből. És betöltöttem őt Istennek lelkével, bölcsességgel, értelemmel és tudománnyal minden mesterséghez." (2Móz 31:2-3)

Ésaiás prófétán keresztül az Úr ezt mondta: „Vegyétek füleitekbe és halljátok szavam, figyeljetek és hallgassátok beszédem! Hát mindig szánt-é a szántó, hogy vessen, és barázdálja és boronálja-é földét? Nemde, mikor elegyengette színét, hint fekete köményt, és szór illatos köményt, s vet sorban búzát és árpát a kijelölt földbe, és tönkölyt a szélére? Így szoktatá őt rendre és tanítá Istene. Mert nem cséplő szánkával csépelik a fekete köményt, és nem szekér kerekével tapodják az illatos köményt; a fekete köményt bottal verik ki, és az illatost pálcával. A búzát csépelik; de nem örökre csépli azt, és bár hajtja rajta szekere kerekét és lovait, de szét nem töreti. Ez is a seregek Urától származott: Ő ád csodás tanácsot és nagyságos bölcsességet!" (Ésa 28:23-29) 

Isten a lelki ajándékokat szétosztotta, amint akarta. Mindenkinek úgy adta, hogy az egész test javát szolgálja. Isten rendelése szerint valamilyen formában, de ugyanazon Lélek által mindenkinek kell szolgálnia. Ennek a tervnek felismerése oltalmat jelent a versengés, irigység és a mások megvetése ellen. Ez erősíti az egységet és az egymás iránti kölcsönös szeretetet. 
(Counsels to Parents and Teachers, 314-315. oldal) 

Napi ige - Igazi szeretet

„Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal!"
(I.János 3,18)
„Az igazi szeretet nem elsöprő, tüzes, féktelen szenvedély. Éppen ellenkezőleg. Nyugodt és mély érzés. Túltekint a külső megjelenésen, csak a belső érték vonzza. 
Az igaz szeretet bölcs és körültekintő, odaadása valóságos és tartós. Isten az élet hétköznapi eseményeiben vizsgáztat és próbál ki bennünket. Ezek árulják el a szív milyenségét. Az apró figyelmességek és a szívből fakadó előzékenység építik föl - mint megannyi tégla - a boldogságot. 
A bátorító, szeretetteljes szavak elhanyagolása, a szolgálatkészség mellőzése a kis dolgokban, ezek eredményezik a boldogtalanságot. 
Végül mindnyájan rájövünk majd, hogy a javunkra szóló mennyei feljegyzések legnagyobb része a körülöttünk élők boldogsága érdekében tett lemondásból áll. Az is napvilágra jön majd, ha csupán önmagunkkal törődtünk, tekintet nélkül mások boldogságára és jólétére. Ez sem kerüli el mennyei Atyánk figyelmét."
(Válogatott bizonyságtételek, II. kötet, 133. l.)

hétfő, július 17, 2017

Napi ige - Jó példa ereje

„Hála az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az Ő ismeretének illatát minden helyen megjelenti mi általunk. Mert Krisztus jó illata vagyunk... mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között."
(II.Kor. 2,14–15)

„Ha örvendezni akarunk az új földön a mennyei lények társaságának, akkor már idelenn a mennyei elveknek kell kormányozniuk bennünket. Életünk minden tette kihat másokra. Vagy jó, vagy rossz irányba. Vagy felemelünk másokat a bennünket körülvevő lelki légkör által, vagy romlásba döntjük őket. Mások is érzékelik ezt a bizonyos légkört, hat rájuk, és többé-kevésbé utánoznak is minket. 

Ha személyes példánkkal segítünk másoknak a helyes elvek kialakításában, akkor a jócselekedetekben erősítjük őket. Azután ők ugyanolyan jó hatással lesznek másokra. Így önkéntelenül is százakra és ezrekre terjed ki a belőlünk áradó jó befolyás. Ha ellenben tetteinkkel a gonoszság erőit támogatjuk és késztetjük cselekvésre a körülöttünk élőkben, akkor mi is részesek leszünk az ő bűneikben. El kell majd számolnunk az Úr előtt azzal a jóval, amit kamatoztathattunk volna az ő javukra, de mi ezt nem tettük, mert nem Istent tekintettük az erősségünknek, vezetőnknek és tanácsadónknak."
(Bizonyságtételek II. kötet, 133. l.)

A KIVÁLÓBB ÚT

A KIVÁLÓBB ÚT

„Igyekezzetek pedig a hasznosabb ajándékokra. És ezenfelül még egy kiváltképpen való utat mutatok néktek." (1Kor 12:31)

Néhányan abban a veszélyben vannak, hogy hatalmi vágyaik eléréséhez az irigység útját választják. Hajlamosak felebarátjuk lelki ajándékát nem észrevenni, mely pedig éppen úgy szükséges a sikeres munkához, mint az övéké. De a munkát Isten iránti igaz és tiszteletteljes szeretet által fogják befejezni. És aki Istent szereti, szeretni fogja az Ő testvérét is.
Ne uralkodjék a parancsoló, zsarnoki, uralmi tekintély. Isten gyógyító, életet adó szeretetének kell életünket uralni. Minden munkás lelkének, szavainak és cselekedeteinek igazolni kell, hogy felismerte: Krisztusért munkálkodik. A Nagy Tanítótól kapott erővel nevel és tanít másokat, nem pedig parancsol. Krisztushoz kell mennie, vágyakozva arra, hogy másokat taníthasson és nekik segítsen. 

Türelem és csendes megelégedés a „legjobb ajándék". Ugyanígy a bátorság is, hogy kövessük a szolgálat útját, még akkor is, ha az barátainktól elvezet. De a meggyőzés mögött se legyen konokság, mellyel az ember saját eszméihez ragaszkodik. Mindannyian vigyázzunk és imádkozzunk. A szónoklás ajándéka csodálatos, de ugyanolyan nagy hatással kamatoztatható, mind a jóra, mind pedig a rosszra.
Jó értelmi képességeket, nemes ízlést, gyakorlatiasságot, finom modort, igaz magasztosságot használ fel Isten az Ő munkájában. De ezeket mindenekelőtt az Ő ítélete alá kell helyezni. Az Úr az Ő jelenlétével irányít. Akinek szíve vágyaiban, cselekedeteiben Krisztussal egyesül, az alkalmazkodik az Ő akaratához. 

Komolyan vágynunk kell a leghasznosabb ajándékra, de ez nem azt jelenti, hogy elsőknek kell lennünk. Kérnünk kell az erőt, hogy Krisztus példáját követhessük, hogy az evangélium hírnökei lehessünk. Ez az igaz vallásosság. A kísértések, gyanakvások és hamis feltevések megnehezítik, hogy megőrizd a nemesebb élet lelkületét; ennek ellenére az Úr azt szeretné, ha áldott, szent fényében járnánk. 
(Pacific Union Recorder, 1906. július 26.) 

vasárnap, július 16, 2017

A NYELVEKNÉL ÉS CSODÁKNÁL FONTOSABB KRISZTUST PRÉDIKÁLNI

A NYELVEKNÉL ÉS CSODÁKNÁL FONTOSABB KRISZTUST PRÉDIKÁLNI

„Hogy van hát atyámfiai? Mikor egybegyűltök, mindeniteknek van zsoltára, tanítása, nyelve, kijelentése, magyarázata. Mindenek épülésre legyenek." (1Kor 14:26) 

Nagyszerű munkát kell elvégeznünk a Földön. Férfiaknak és nőknek meg kell térniük, nem a nyelveken szólás vagy csodák, hanem a megfeszített Krisztus prédikálása által. Miért késleltetjük Isten művét, hogy segítsünk a világot jobbá tenni? Miért várunk csodákra vagy valamilyen drága felszerelésre? Bármilyen szerény is hatásköröd vagy egyszerű a munkád, ha a Megváltó tanításával összhangban munkálkodsz, feltárja önmagát rajtad keresztül és befolyásod lelkeket fog Őhozzá vezetni. Ő megbecsüli a szelídeket és alázatosokat, akik komolyan akarják őt szolgálni. Bárhol is dolgozunk, az üzletben, tanyán, vagy a hivatalban, törekednünk kell arra, hogy lelkeket mentsünk az Úrnak. 

Vetnünk kell minden vizek mellett, úgy hogy megtartjuk lelkünket Isten szeretetében, és munkálkodunk míg nappal van, felhasználva minden eszközt, melyet az Úr szolgálatára kaptunk. Bármit teszünk, örömmel tegyük, s bármilyen áldozatot is kell hoznunk, azt is örömmel hozzuk. Ahogy minden vizek mellett vetünk, fel kell ismernünk a következő szavakban rejlő igazságokat: „aki bőven vet, bőven is arat." (2Kor 9:6)
Mindenért a legfőbb kegyelemnek vagyunk adósai. Kegyelem által váltattunk meg, születtünk újjá és lettünk Jézus Krisztus örökösei. Tárjuk fel ezt a kegyelmet mások előtt is.
A Megváltó magához vonzza azokat, akik átalakulnak, és neve dicsőségére használja fel őket. Olyan eszközöket is felhasznál, akiket mások elkerülnének, és mindazokban munkálkodik, akik átadják magukat Őnéki. Örömmel fogadja azokat, akik látszólag reménytelenek, akiket Sátán megalázott és lealacsonyított; de Ő munkálkodott bennük és általuk, s kegyelme részeseivé teszi őket. Örvendezik felettük, és megmenti őket a szenvedéstől és a haragtól, mely az engedetleneket sújtja. Gyermekeit munkatársaivá teszi, hogy sikerrel végezzék be a munkát, s már ebben az életben is élvezzék drága jutalmát. 
(Review and Herald, 1905. január 5.) 

Napi ige - Egységben

„Én dicsőítettelek téged e földön: elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt... És nem vagyok többé e világon, de ők a világon vannak, én pedig Tehozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a Te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!"

(János 17,4. 11) 


 „Isten szabta meg a munkád. De más eszközei is vannak rajtad kívül, és nekik is adott feladatot. Az a célja, hogy az igazság megszentelő ereje által mindnyájan Krisztus testének tagjaivá legyünk... Isten népe ne legyen fejetlen, ne hiányozzon soraikból a rend és az összhang, a következetesség és a szépség... 

Az igazság oszthatatlan egység. Ha meg akarunk felelni Krisztus imájának, naponta művelnünk kell az Isten megkívánta egységet. Meghasonlás bontakozik ki azok között, akiknek át kell adniuk a világ számára a könyörület utolsó üzenetét. Ennek nem szabad megtörténnie, mert ijesztően gátolná Isten művének fejlődését. Isten szolgái legyenek egyek, amint Krisztus is egy az Atyával... Akik szeretik Istent és megtartják az Ő parancsolatait, azok között ne legyen széthúzás, hanem álljanak szorosan egymás mellett.

Munkánk, ez a nagyszerű munka, amelyet Isten nekünk adott, összeköti a szívünket. Ne merészeld levetni a fegyverzetedet. Tartsd magadon mindvégig. Ha az Úr majd elbocsát, akkor eljön az ideje, hogy a lábához fektesd a fegyverzetedet. Beléptél az Ő seregébe, hogy szolgálj mindaddig, míg a csata véget nem ér... Az Úr azt akarja, hogy tiéd legyen a győzelem koronája."

(Bizonyságtételek VIII. kötet, 174, 176. l.)
szombat, július 15, 2017

AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

„Azonképpen ti is, ha érthető nyelven nem beszéltek, mimódon értik meg, amit szóltok? Csak a levegőbe fogtok beszélni. Példa mutatja, oly sokféle szólás van a világon, és azok közül egy sem érthetetlen. Hogyha azért nem tudom a szónak értelmét, a beszélőnek idegen leszek, és a beszélő is idegen előttem." (1Kor 14:9-11)

Azoknak a lelkészeknek, akik élőszóval hirdetik az Igét, lelkiismereteseknek kell lenniük, és az igazságot a maga tisztaságában, ugyanakkor egyszerűen kell bemutatniuk. Tiszta élelemmel kell táplálniuk a nyájat. Gondosan megvizsgált és megrostált szavakkal. Vannak olyan lelkészek, akiket Isten elküldött, hogy helyről helyre prédikálják a szombat igazságát. Ám ők hamissággal vegyített igazságról beszélnek, és visszás nézeteiket hirdetik az embereknek. Sátán általuk utálatot kelt a még nem hívő intelligens és érzékeny emberekben. 

Közülük többeknek van mondanivalójuk a lelki ajándékokról, és ezt gyakran különös módon kamatoztatják. Vad, ingerlő érzéseknek adják át magukat, érthetetlenül beszélnek, és ezt hívják ők nyelveken szólásnak. Néhány hallgatót szinte megbabonáznak ezekkel az idegen megnyilatkozásokkal. Idegen lélek uralkodik ezekben a csoportokban, s ez képes legyőzni bárkit, aki megdorgálná őt. Isten lelke nincs jelen ilyenkor, és nem tud együtt munkálkodni ezekkel az emberekkel. Őket más lélek vezérli. Bizonyos közegben ezek a lelkészek is sikeresek. De ez még több munkát ró azokra a lelkészekre, akiket Isten küld el, s akik alkalmasak arra, hogy a szombat igazságát és a lelki ajándékokat helyes fényben tüntessék fel a hallgatók előtt; és akiknek befolyása és példája követésre méltó. 

Az igazságot úgy kell képviselni, hogy a képzett elme számára is vonzóvá váljék. Sokan nem is emberekként kezelnek bennünket, hanem lenéznek, mint szegényeket, gyengeelméjűeket, alacsony szintűeket, s így le is alacsonyítanak bennünket. Éppen ezért, nagyon fontos, hogy akik tanítják és mindannyian, akik hiszik az igazságot, átéljék annak megszentelő erejét, hogy állhatatos, magasztos életük megmutassa a hitetleneknek, hogy ezek az áltanítók megtévesztették őket. Milyen fontos, hogy az igazság képviseletét ne zavarják hamis és fanatikus izgalmi állapotok, hanem az igazság saját maga megállja a helyét, megőrizve eredeti tisztaságát és felemelő jellegét. 
(Testimonies, 1. kötet, 414-415. oldal)

Napi ige - Mi legyünk Isten szent temploma

„Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok."
(I.Kor 3,9)
„Akiben az egész épület szép renddel rakattatván, növekedik szent templommá az Úrban. Akiben ti is együtt építtetek Isten hajlékává a Lélek által."

(Eféz. 2,21–22)


„Napról napra Isten felügyelete alatt kell állnod. Ő teremtett és Ő váltott meg... »Isten munkatársai vagyunk.« Isten minden nap dolgozik épületén, hogy szent templommá váljon. 
Az ember feladata: együtt dolgozni Istennel. Mindenki váljon pontosan azzá, aminek Isten szánta őt. 
Tiszta, nemes tettek által építsünk, hogy jellemünk végül arányossá váljék, gyönyörű templommá, melyet Isten is, ember is megbecsül. Ne legyen benne hiba, mert az Úr épülete. Tökéletesen kell illesztenünk minden egyes követ, hogy elviselje a ránehezedő nyomást. Egyetlen rosszul elhelyezett kő kihat az egész épületre... Krisztus egyháza öltsön magára isteni mértéket a világ előtt, mint élő kövekből épült templom,... ahol kő kő mellé illik, és szilárd, megingathatatlan épületet alkot. Nem minden kő egyforma. Némelyik nagyobb, némelyik kisebb, de mindegyiknek megvan a maga helye, amelyet be kell töltenie."

(Bizonyságtételek VIII. kötet, 173. l.)


péntek, július 14, 2017

A NYELVEK AJÁNDÉKA: FOLYÉKONYAN MÁS NYELVEKEN

A NYELVEK AJÁNDÉKA: FOLYÉKONYAN MÁS NYELVEKEN

„Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak. Minekutána pedig ez a zúgás lőn, egybegyűle a sokaság és megzavarodék, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni. Álmélkodnak pedig mindnyájan és csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Nemde nem Galileusok-é ezek mindnyájan, akik szólnak? Mimódon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk?" (ApCsel 2:5-8) 


„És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szentlélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nékik szólniok." (ApCsel 2:3-4) A Szentlélek tüzes nyelvek alakjában nyugodott az összegyűlteken. Jelképe volt ez a tanítványoknak akkor juttatott adománynak, amely képessé tette őket, hogy olyan nyelveken is folyékonyan beszéljenek, melyeket azelőtt sohasem ismertek. A tűz azt az izzó buzgóságot fejezte ki, mellyel az apostolok működni fognak; s egyszersmind azt az erőt is, mely munkájukat kíséri. 


„Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak." (5. vers) A zsidók abban az időben elszórtan éltek majdnem az egész Föld lakott területein és a számkivetésben különböző nyelveket tanultak meg. Közülük sokan tartózkodtak Jeruzsálemben, hogy ott részt vegyenek a vallásos ünnepségeken. Az egybegyűltek között tehát minden ismert nyelv képviselve volt. Az evangélium hirdetését ez a nyelvkülönbség nagyon akadályozta volna; Isten ezért csoda által pótolta az apostolok hiányosságát. 


A Szentlélek olyasvalamit tett érettük, amit különben egész életükben sem vihettek volna végbe. Ezentúl tehát, miután minden nyelven tudtak beszélni, ahová működésük kiterjedt, hirdethették az evangélium igazságait külföldön is. Ez a csodálatos adomány a világ előtt erős bizonyíték volt arra, hogy megbízatásukat a menny pecsételte meg. Ettől kezdve az apostolok beszéde tiszta, egyszerű és határozott volt, akár anyanyelvükön, akár idegen nyelven beszéltek. 
(The Acts of the Apostles, 39-40. oldal)

Napi ige - Testvéri egység

„Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint Te énbennem, Atyám, és én Tebenned, hogy ők is egyek legyenek mibennünk, hogy elhiggye a világ, hogy Te küldtél engem."

(János 17,21)

„A különböző jellemű emberek között uralkodó harmónia és egység a legszembetűnőbb tanúságtétel arról, hogy Isten elküldte az Ő Fiát e világra a bűnösök megmentéséért... Jellemünknek összhangba kell kerülnie Krisztus jellemével, akaratunkat alá kell rendelnünk Krisztus akaratának... Akkor majd együtt tudunk dolgozni egymással, az ellentét egyetlen megnyilatkozása nélkül.
Ha apró nézeteltéréseken tépelődünk, ez olyan tettekhez vezet, amelyek széthúzzák a keresztény közösséget. Ne engedjük, hogy az Ellenség ilyen előnyökre tegyen szert. 


Szüntelen közeledjünk Istenhez és egymáshoz... Krisztus követői, ha szétszórtan élnek is a világon, legyenek egyek Őbenne. De Isten nem teheti őket eggyé, ha nem hajlandók feladni a saját útjaikat Krisztus útjáért.
Ha Isten népe teljesen elhiszi Krisztus imáját, ha megvalósítják a mindennapi életükben ennek az imának a lényegét, akkor egységes tetteket látunk soraikban. Krisztus szeretetének arany köteléke fog testvért a testvérhez kötni. Ezt az egységet csakis Isten Lelke munkálhatja és érheti el. Aki odaszentelte magát érettünk, meg tud szentelni minket, mint az Ő tanítványait. Vele egyesülve, egymással is egyesülni fogunk a legszentebb hitben. Amikor úgy törekszünk erre az egységre, ahogyan Isten megkívánja tőlünk, akkor meg is valósul."

(Bizonyságtételek VIII. kötet, 243. l.)

csütörtök, július 13, 2017

ISMÉT TÖRTÉNNEK IGAZI CSODÁK

ISMÉT TÖRTÉNNEK IGAZI CSODÁK

„Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!" (Jel 14:12) 


Nem lesz kisebb az az erő, amivel Isten az evangélium hatalmas munkáját lezárja, mint amilyennel ezt a munkát elindította. A próféciák, amelyek az evangélium hirdetésének kezdetén a korai eső kiáradásában teljesednek, a lezárulásakor a késői esőben ismét teljesedni fognak. Ez a „felüdülés ideje" (ApCsel 3:19), amelyet Péter apostol előre látott, amikor ezt mondta: „Tartsatok tehát bűnbánatot és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek; hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust." (ApCsel 3:19-20 - új prot. ford.) 


Isten szolgái szent lelkesedéstől fénylő arccal sietnek egyik helyről a másikra, hogy hirdessék a menny üzenetét. Az egész földön ezernyi hangon szól majd a figyelmeztetés. Csodálatos dolgok fognak történni. Betegek gyógyulnak meg, és a hívők munkáját jelek és csodák kísérik. Sátán is dolgozik, de hamis csodákkal. Még tüzet is hoz alá az égből az emberek szeme láttára. (Jel 13:13) 
A föld lakóinak el kell dönteniük, ki mellé állnak.
Az üzenet nem annyira érveléssel, mint Isten Lelkének mélységes meggyőzése nyomán fog terjedni. Az érvek már korábban elhangzottak. A magvetés megtörtént, és most a mag ki fog kelni és termést hoz. A misszió-munkások által terjesztett irodalom megteszi a hatását. De sok embert, aki az igazság hatása alá került, még mindig gátol valami az igazság tökéletes megértésében és az engedelmességben. A fénysugarak mindenhová bevilágítanak, és az igazság tisztán felragyog. Isten őszinte gyermekeit a családi és egyházi kapcsolatok nem tudják már visszatartani. Elszakítják ezeket a kötelékeket. Az igazság mindennél drágább nekik. Az igazság ellen szövetkező erőkkel szemben sokan az Úr oldalára állnak. 
(The Great Controversy, 611-612. oldal)

Napi ige - Szeretetteljes testvériség

„Az a parancsolatunk is van Őtőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atyjafiát is."

(I.Ján. 4,21)
„Nagyon híjával vagyunk a testvéri szeretetnek a gyülekezetben. Sokan, akik vallják, hogy szeretik az Üdvözítőt, nem törekednek szeretni azokat, akik keresztény közösségben egyesültek velük. 
Hitünk egy. Mindnyájan egyazon család tagjai vagyunk, ugyanannak a mennyei Atyának a gyermekei, a halhatatlanságnak ugyanazon reménységével. Milyen meghittnek és gyengédnek kellene lennie a köteléknek, amely egybefűz minket! 

A világ figyel, látni akarja, hogy vajon a hitünk megszentel-e bennünket. A világiak azonnal észreveszik életünk minden hiányosságát, tetteink minden következetlenségét. Ne szolgáltassunk alkalmat arra, hogy hitünket támadhassák...
Lelkiségünk gyengítésének nincs biztosabb útja annál, mintha irigykedünk egymásra, ha bizalmatlankodunk, ha tele vagyunk hibakereséssel és gyanúsítással... Ez nem felülről származó bölcsesség... Az a bölcsesség, amely felülről származik, békességszerető, szerény, irgalommal és jósággal teljes, nem kérkedő és nem alakoskodó (Jakab 3,15. 17)."

(Bizonyságtételek VIII. kötet, 242. l.)


szerda, július 12, 2017

NEM MINDEN GYÓGYÍTÁS JÖN A LÉLEKTŐL

NEM MINDEN GYÓGYÍTÁS JÖN A LÉLEKTŐL

„Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők."
(Mt 7:22-23) 

Krisztusba kell vetnünk bizodalmunkat, meggyökerezvén és alapot vévén a hitben. Ő kiválasztja azokat, akik még nem ittak az élő vízből, akiknek lelke valami új és más után szomjazik, és készek inni a forrásból, ha arra alkalom kínálkozik. Sokan mondják majd: „Ímé, itt a Krisztus, vagy amott", de nem szabad hinnünk nekik. (Mt 24:23) Ismerjük az igaz pásztor összetéveszthetetlen hangját, aki arra hív bennünket, hogy kövessük Őt. 
Ő azt mondja: „én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait." (Jn 15:10) Isten törvénye iránti alázatos engedelmességre vezeti nyáját, és sohasem bátorít a törvény áthágására.
„Az idegen hangja" nem tiszteli és nem is engedelmeskedik Isten szent, igazságos és jó törvényeinek. Sokan jogot formálnak a szentségre, és a gyógyításban tett csodáikkal büszkélkednek, és nem Isten igazságosságának tekintik ezeket. De kinek az ereje által gyógyítanak?... 

Azok, akik így gyógyítanak, készek mentegetni magukat azért, hogy figyelmen kívül hagyják Isten törvényét, s továbbra sem engedelmeskednek, mert úgy vélik, hogy korlátlan mértékű hatalmuk van. Mindebből azonban még nem következik, hogy Isten mindenható erejével is rendelkeznek. Éppen ellenkezőleg, ez a nagy Csaló csodatévő ereje. Áthágta az erkölcsi törvényt, és minden eszközt felhasznál arra, hogy elvakítsa az emberek szemét, hogy ne lássák igazi jellemét. Isten figyelmeztetett bennünket, hogy az utolsó napokban Sátán jeleket és csodákat fog tenni, hogy elhitesse azt, hogy ő nem a sötétség, hanem a világosság angyala. 
(Review and Herald, 1885. november 17.) 

Napi ige - Szeressétek egymást!

„Én megismertettem velük a Te nevedet... Hogy az a szeretet legyen őbennük, amellyel engem szerettél..."
(János 17,26)

„Mindenki legyen résen, tanulmányozza és gyakorolja a János evangéliuma tizenhetedik fejezetében foglalt tanításokat... Isten szándéka az, hogy gyermekei egységbe forrjanak. Nem arra készülnek talán, hogy ugyanazon mennyben éljenek?... Akik nem akarnak összhangban dolgozni egymással, azok meggyalázzák Istent. 
A lelkek ellensége örvendezve látja, hogy más malomban őrölnek az Úr gyermekei... Ha felgördítenék a jövő függönyét és látnák széthúzásuk következményeit, akkor bizonyára bűnbánatot tartanának... Isten felhívja népét, hogy változzon meg. Ezekben az utolsó napokban az az egyedüli biztonságunk, ha egyek vagyunk Krisztussal és testvéreinkkel...

A hívőknek mindig táplálniuk kell azt a szeretetet, amely a Szentlélek kiárasztása után az apostolok szívét betöltötte. Készséges engedelmességgel kellett gyakorolniuk az új parancsolatot: »Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket.« (János 13,34) Olyan szorosan kellett egyesülniük Krisztussal, hogy megüssék követelményeinek mértékét...

De az őskeresztények később hibákat kezdtek keresni egymásban. Hibákon rágódtak, helyet adtak a bírálgatásnak, s így szem elől tévesztették a Megváltót és az Ő bűnösök iránt tanúsított nagy szeretetét. Szigorúan vették a külsőségeket, a szertartásokat, szőrszálhasogatók lettek a hit elméletét illetően, és követelődzőbbek a bírálatok terén. 
Afölötti buzgalmukban, hogy másokat elítéljenek, elfeledték a maguk tévelygéseit. Háttérbe szorult a testvéri szeretet tanítása, amit Krisztus hirdetett. És ami a legszomorúbb: észre sem vették a veszteséget. Nem döbbentek rá, hogy eltűnt életükből a boldogság és az öröm, hogy rövidesen sötétségben fognak járni, mert kizárták a szívükből Isten szeretetét... János észrevette a testvéri szeretet csökkenését, és ezért részletesebben foglalkozott ezzel a kérdéssel. Halála napjáig sürgette, hogy a hívőknek gyakorolniuk kell egymás iránt a szeretetet."
(Bizonyságtételek VIII. kötet, 239–242. l.)

kedd, július 11, 2017

A GYÓGYÍTÁS AJÁNDÉKA NEM HELYETTESÍTI A KÓRHÁZAKAT

A GYÓGYÍTÁS AJÁNDÉKA NEM HELYETTESÍTI A KÓRHÁZAKAT

„Jézus pedig kinyújtván kezét, illeté azt, mondván: Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltávozék tőle a bélpoklosság. És ő megparancsolá néki, hogy azt senkinek se mondja el; hanem eredj el, úgymond, mutasd meg magad a papnak, és vígy áldozatot a te megtisztulásodért, amint Mózes parancsolta, bizonyságul őnékik."
(Lk 5:13-14) 

Néhányan gyakran tesznek ilyen megjegyzéseket: Miért bízunk annyira az orvosokban? Miért nem imádkozunk olyan csodával határos gyógyulásokért, mint azt annak idején Jézus korában tették? Munkánk történelmének kezdetén sokan meggyógyultak imádság által. És néhányan, miután meggyógyultak, továbbra is a régi étrend szerint táplálkoztak. Nem úgy éltek, hogy elkerülhessék a betegséget. Nem látszott rajtuk, hogy nagyra értékelték volna az Úrnak jóságát. Újra és újra megbetegedtek gondatlan cselekedeteik miatt. Hogyan dicsőülhetne így meg az Úr, rájuk árasztván a gyógyítás ajándékát?
Mikor világosságot kaptunk arra nézve, hogy szükségünk van kórházakra, az indok egyértelmű volt. Sokakat egészséges életmódra kellett nevelni. Szükség volt a betegek gyógyítását szolgáló intézményre, ahol megtanítják őket, hogy hogyan őrizhetik meg életmódjuk által egészségüket.
Gyakran kell előadásokat tartani arról, hogy miképpen kerülhetjük el bölcs életmód által a betegségeket. Így bemutathatjuk a betegeknek, mekkora felelősség nyugszik vállukon, hogy egészségüket megőrizzék, hiszen testük az Úr megvásárolt tulajdona. Értelmünkért, lelkünkért és testünkért drága árat fizetett. „...dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi." (1Kor 6:20)

Isten gondviselésében útmutatást adott, hogy kórházakat kell alapítani a betegek gyógyítása érdekében, és hogy emellett megtanuljanak egészségesen élni. A kórházak alapítása gondviselésszerű rendelkezés, mely által a különböző egyházakhoz tartozó embereket el kell érni, és megismertetni velük az erre az időre szóló megmentő igazságot.
(Manuscript Releases, 7. kötet, 378-379. oldal)

Napi ige - Igazságos bűnbocsánat

„Amiképpen betelt rajtatok mindaz a jó szó, amelyeket az Úr, a ti Istenetek szólt felőletek, akképpen teljesíti be majd rajtatok mind a rossz szót is,... ha áthágjátok az Úrnak, a ti Isteneteknek szövetségét... Akkor Ő adott néktek."
(Józsué 23,15–16)

„Sátán sok embert félrevezet azzal a tetszetős elmélettel, amely szerint Isten annyira szereti az Ő népét, hogy mentséget talál a bűneikre. Sátán azt állítja, hogy azok a büntető ítéletek, amelyeket Isten Igéjében kilátásba helyez a törvényszegőknek, csak bizonyos erkölcsi célt szolgálnak kormányzatában, de nem teljesednek be szó szerint. 

Isten az Ő teremtményeivel való bánásmódjában mindenkor megőrizte az igazság alapelveit. Kinyilatkoztatta a bűn igazi jellegét és megmutatta, hogy annak biztos következménye a halál. Sohasem volt, és nem is lesz soha feltétel nélküli bűnbocsánat. Az ilyenfajta megbocsátás az Isten uralmának alapját képező igazságos alapelvek feladását jelentené. Ez megdöbbentené a világegyetem el nem bukott lényeit. 
Isten hűen bemutatta a bűn következményeit, és ha ezek az intések nem igazak, akkor hogyan lehetünk biztosak abban, hogy ígéretei beteljesednek? Az az úgynevezett jóindulat, amely félretenné az igazságot, nem jóakarat, hanem gyengeség. Isten az életadó. Törvényei pedig kezdettől fogva az élet érdekében és védelmében adattak."
(Pátriárkák és próféták, Józsué utolsó szavai c. fejezetből)