kedd, december 24, 2013

Új Életmód magazin 2013. ősz

Új Életmód, 2013. ősz
 

Tartalom:

Étrend és életminőség  
• Arany és barna • Köles: Mit érdemes tudni a „madáreledel”-ről?  
• KontinenTÁL 
  • A japán konyha: „…a szem étvágya ugyanakkora, 
mint a gyomoré” • Receptek 
• Mindennapi kémia 
  • Édes élet: Répacukor, nádcukor, barna cukrok 
 
Egészségügyi kalauz
• Az első után sokkal nagyobb valószínűséggel…
  • Nők veszélyben: Mélyvénás trombózis és embólia
 
Ízpróba
• „Legyen egészséges, ami finom!” 
• Ági konyhája: Receptek növényi alapanyagokból
Szemünk fénye
• Gyorsan és jókedvűen 
• „Dolgozni szaporán…”: A gyerekek és a munka – 2. 
 
Kortünet 
• Függőség – felismerés – gyógyulás 
• Kinn is vagyunk, benn is vagyunk: Börtönkórházi tapasztalatok – öncsonkítás
• Megölelte ma az apukáját?

A Nyitott Szemmel magazin 2013. decemberi száma megjelent

Megjelenés december 10-én.
Korábbi számaink
(Létkérdések rovat)
(Létkérdések rovat)
(Élő múlt rovat)
(Élő múlt rovat)
(Bibliai rejtélyek rovat)
(Kultúra rovat)
(Egymásra hangolva rovat)
(Egymásra hangolva rovat)
(Egymásra hangolva rovat)
(Világjáró rovat)
(Testi-lelki egészségünk rovat)
(Létkérdések rovat)

Miért született Jézus a földre?

Miért született Jézus a földre?
Jézus Krisztus születésének emlékünnepe a keresztény világ egyik legjelesebb eseménye, amelyről évente megemlékezünk. Azonban sokkal kevésbé közismert az, hogy mi volt a karácsonykor oly gyakran felidézett eseménysorozat célja.
Miért volt egyáltalán szüksége az emberiségnek megváltóra? Írásunkban e kérdésekre igyekszünk megválaszolni, miközben felvázoljuk Jézus világrajövetelének körülményeit, a történelmi háttérrel egyben.

A korabeli állapotokról szóló feljegyzések nem ringatnak minket illúziókba. Jézus baljóslatú történelmi időszakban jött el e világra. A zsidó nép – amelynek soraiba Jézus megszületett, s amely a Messiás (héberül: Felkent, azaz Isten által elküldött Szabadító) születéséről szóló próféciákat is őrizte – évszázadok óta idegen uralom alatt élt. A rómaiak a zsidó nép ősellenségének, „riválisának” számító edomiták közül származó uralkodót, Nagy Heródest ültették a nép nyakára. Heródes kétségkívül tehetséges államférfi, ugyanakkor rendkívül hatalomféltő, kegyetlen ember volt, aki saját feleségét, sőt fiait sem habozott megölni, ha általuk látta veszélyeztetve a hatalmát. Kegyetlenkedéseit Josephus Flavius is megörökítette A zsidók története című nagyszabású művében.

A király i. e. 4 tavaszán bekövetkezett halála után három fia – Arkhelaosz, Antipás és Fülöp – osztozott az országon. A Júdea fölött uralkodó Arkhelaosz haladt leginkább atyja nyomdokain, s kegyetlenkedését a nép idővel annyira megelégelte, hogy i. sz. 6-ban követséget menesztett Augustus császárhoz, kérve, hogy fossza meg őt hatalmától. A császár teljesítette kérésüket, száműzte, Arkhelaoszt, s ettől kezdve Júdeát a császárnak közvetlen számadással tartozó római tisztségviselők, ún. prokurátorok irányították, akik olykor szintén nem riadtak vissza a zsidó nép kizsákmányolásától, és a mind gyakoribbá váló lázongásokat egyre kegyetlenebb eszközökkel torolták meg. (A Jézus Krisztust később halálra ítélő Poncius Pilátus is a prokurátorok egyike volt.)

A rómaiak jelenléte és a prokurátorok visszaélései csak tovább táplálták az alávetettség évszázadai alatt felerősödött messiási reményeket. Fontos megjegyezni, hogy e várakozások inkább politikai uralkodóra, semmint egy olyan lelki szabadítóra irányultak, amilyenről az ószövetségi próféciák jövendöltek (e próféciákkal a későbbiekben foglalkozunk). E várakozások különösen a farizeusok körében voltak felfokozottak. A farizeusi irányzat a mózesi törvény érvényesítését tűzte ki célul, s ennek érdekében különböző – akkor még csak szóban létező, s nemzedékről nemzedékre átörökített – rendelkezésekkel bástyázták körül a törvényt, amelyek a közemberek számára szinte áttekinthetetlenül bonyolultak voltak. A farizeusok a megtisztulás érdekében különböző szertartásokat is végeztek (pl. az edények megtisztítása, vagy a rituális kézmosás), amelyek a bűntől való elkülönülésüket voltak hivatottak kifejezni. Hasonló céllal tartották távol magukat a nép megbélyegzett rétegeitől (pl. vámszedők, parázna nők, leprások, stb.), tudniillik nehogy „beszennyeződjenek”. Velük szemben álltak a szadduceusok, akik a római hatalom kegyeit kereső, arisztokrata réteget alkották, és befolyásukat növelte, hogy Jézus korában közülük kerültek ki a főpapok, akik a Főtanácsban (Szanhedrin), a zsidóság legfőbb bírói testületében elnököltek. A Főtanács tagjai túlnyomórészt a farizeusok és a szadduceusok soraiból kerültek ki. A farizeusok igen nagy befolyást gyakoroltak a zsidó nép vallási életére, törvényszemléletük határozta meg a hivatásos írástudók írásértelmezését is. A szadduceusok ezzel szemben hatalomvágyuk és világiasságuk miatt igen népszerűtlenek voltak a nép körében.

E háttéren érthető, hogy az emberek egy része szkeptikusan viszonyult a vallási kérdésekhez, és a korszellemhez igazodva inkább a világi érvényesülésben kereste élete értelmét, míg mások a farizeusok által képviselt, sok tekintetben túlbuzgó vallásossághoz vonzódtak, hő messiási reményeket dédelgettek, ámde az ő messiásképükben egy szabadságharcos népvezérre lehet ráismerni. Az evangéliumok tanúsága szerint ugyanakkor csupán egy kisebb embercsoport ragaszkodott továbbra is az ószövetségi próféciák által megjövendölt lelki szabadító ígéreteihez. Ők nem egy hatalomváltástól remélték a rossz, az igazságtalanságok és a visszaélések felszámolását (a fentiekből látható is, hogy egyik hatalomtól sem várhattak túl sok jót), hanem attól, amit az egyik legjelentősebb ószövetségi próféta, Ésaiás jövendölt meg a majdani megváltóról: „Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének! Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek Urának buzgó szeretete cselekszi ezt!“

Ez a prófécia is uralkodóként mutatja be az eljövendő Messiást, de ez az uralom merőben más természetű, mint a földi uralkodók erőszakkal és elnyomással fenntartott uralma: akiről a prófécia szól, az a „békesség” fejedelme lesz, és országlása „jogosságon és igazságon” alapul. Azonkívül a próféta Istenként beszél róla, ami egyértelműen jelzi, hogy az eljövendő szabadító azonos a menny Urával, aki ugyanakkor csodálatos módon kisgyermekként születik a földre és emberként él kortársai között. Jelleméről is szép bizonyságot tesz a próféta: „És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, és gyökereiből egy virágszál növekedik. Akin az Úrnak lelke megnyugszik; bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. És gyönyörködik az Úr félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett” (Ésa 11,1–4). E prófécia is azt emeli ki, hogy a megjövendölt Messiás az egyedül Istenre jellemző irgalmassággal és igazságossággal viszonyul mindenkihez, különösen a „gyöngékhez” és „szegényekhez” – azokhoz tehát, akiknek lelki rászorultsága a legnyilvánvalóbb, és akik mellett az emberek általában közönyösen elmennek, rosszabb esetben lenézik őket.

Az idézett szakasz azzal kezdődik, hogy a Messiás Dávid magvából származik, az ő vér szerinti leszármazottja lesz, és uralma is mintegy Dávid igazságos uralmának magasabb szinten történő folytatása lesz. Azért emlegeti őt a jövendölés Dávid utódjaként, mert Dávid – minden emberi hibája ellenére is – „etalonként” szolgált Izrael mindenkori királyai számára, az ő idejében valósulhatott meg Izrael életében leginkább egy uralkodón keresztül Isten akarata. A Messiásnak is Istent kellett képviselnie a földön, mert az embereknek arra volt szükségük, hogy közvetlenül szemlélhessék az Ő igazságos, irgalmas jellemét, és közvetlen, élő kapcsolatba kerüljenek vele. Ez volt az egyik oka annak, hogy a szabadítónak emberként kellett a világra születnie, hiszen isteni mivoltában képtelenek lettek volna elviselni jelenlétét, ezért isteni jellemét emberi formába kellett „öltöztetnie”. A másik hasonlóan fontos ok az volt, hogy az emberi természetet érő kísértéseket is meg kellett tapasztalnia, hogy ezeket legyőzve jusson tökéletességre. Ezért született Dávid magvából, így kapcsolódva az emberi nemzetséghez. A párhuzamot az is aláhúzta, hogy Jézus Betlehemben született meg, amely Dávid szülővárosa is volt.

Jézus – i. e. 5 végére datálható – születése előtt illetve közvetlenül utána számos ünnepélyes kijelentés hangzott el, és magát a születést is természetfölötti események kísérték. Ezekkel az eseményekkel és azok miértjével foglalkozunk a továbbiakban.

Jézus születését előzetesen mennyből küldött angyal adta a szülők tudtára: külön Józsefnek és külön Máriának, de lényegében azonos tartalommal. Jézus születésének bejelentése – ahogy korábban majdani előfutára, Keresztelő Jánosé is – nemcsak a híradás célját szolgálta, hanem mintegy meghívás volt a szülők számára. Megbízatásukat személyesen, hitből kellett elfogadniuk. Ez fejeződött ki Mária nevezetes válaszában, amit Gábriel angyalnak adott: „Ímhol az Úrnak szolgálója, legyen nékem a te beszéded szerint” (Lk 1,38). Józsefnek meg kellett vívnia saját kételyeivel is, amikor a még menyasszony Mária „viselősnek találtatott a Szentlélektől” (Mt 1,18). Az angyal ugyanis kijelentette neki, hogy Mária várandóssága természetfölötti csoda eredménye, születendő fia a Szentlélektől fogant, csodálatos, emberileg megmagyarázhatatlan módon. A Szentírás tiszteletreméltó, hívő emberekként mutatja be Máriát és Józsefet, ugyanakkor azt is érzékelteti, hogy hozzánk hasonló emberek voltak. Az Írás nem kivételezett helyzete miatt mondja boldognak Máriát, hanem Isten beszéde iránt tanúsított hitéért és engedelmességéért (Lk 1,27–28, vö. Lk 11,27–28).

Az, hogy Jézus szűztől született, nem az emberek figyelmének felkeltésére szánt látványos csoda volt. Isten inkább elrejtette ezt a tényt azzal, hogy Józsefet Mária férjéül rendelte, így ő a gyermek Jézus nevelőszülője lett. Jézus rendkívüli születése szükségszerű volt, mivel Isten fia „öröktől fogva” (Mik 5,2) létező személyiségének kellett egyesülnie az emberi természettel, és ehhez egy földi anya méhében kellett megfogannia. Az angyal mindössze ennyit mondott Máriának: „A Szentlélek száll tereád és a Magasságos ereje árnyékoz meg téged.” (Lk 1,35).

Máté evangéliuma 2,22–23 kiemeli, hogy Jézus különleges születésében messiási prófécia teljesedett be (vö. Ésa 7,14–16). Ez az ígéret ún. kettős prófécia volt, amely egy korabeli helyzetre is vonatkozott, de jövendölés is rejlett benne. Az ígéret szerint Isten maga ad majd jelet, mert ő maga cselekszik valami különös dolgot: földi anyától születik egy olyan gyermek, akinek „a neve Immánuel”, azaz „velünk az Isten” (vagy: „közöttünk az Isten”). A gyermek neve volt a leghangsúlyosabb a jövendölésben, ez hordozta a fő mondanivalót. Ám csak évekkel később, amikor Jézus megkezdte földi szolgálatát, tárult fel igazán e név valódi jelentősége.

A Máténak adott kijelentés azt a felszólítást is magában foglalta, hogy a gyermek neve Jézus legyen, indoklásul pedig a következő hangzott el: „mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből”. Jézus nevének (héberül: Jehósua, rövidítve: Jésua) eredeti jelentése ugyanis: szabadító. Ez a jövendölés Jézus szolgálatának legfontosabb, végső célját vetítette előre: szolgálata által bemutatja Isten jellemét, a kereszten pedig, a helyettes áldozat elszenvedése által elszenvedi a bűn büntetését, és ezzel utat nyit az embernek egy megújult, bűntelen életre. A szabadítás tehát nem a zsidó nép idegen uralom alóli felszabadítását jelentette, hanem valami sokkal nagyobbat: azt, hogy Jézus az embert mintegy önmagától, saját rossz, elhibázott életétől szabadítja meg – és ez olyan szabadság, amelyet külső eszközökkel lehetetlen lenne elérni, ugyanakkor tartós, állandó belső változást hoz, amely előbb-utóbb a környezetben is pozitív, erjesztő hatást gyakorol.

Ha mindezeket meggondoljuk, még elevenebben tárul fel előttünk, mit élhettek át az egyszerű, de hívő pásztorok a Betlehem környéki mezőn, Jézus születésének éjszakáján (Lk 2,8–17). Júdea és Betlehem lakosai közönyösek voltak, noha az ószövetségi jövendölések tanulmányozása nyomán élénk várakozásnak kellett volna áthatnia őket. Isten angyalai csak a mezei pásztorokkal oszthatták meg saját örömüket, és nekik nyilatkoztathattak ki valamit az ünnepélyes esemény jelentőségéből. Az angyalok tudták, hogy ki született meg, és mi a jelentősége ennek az eseménynek. Hálával dicsérték Istent, kifejezve az emberek iránt megnyilatkozó mennyei kegyelem feletti örömüket.

Egyszerű, idős hívő ember volt Simeon és Anna is, akik mintegy negyven nappal később a templomban, Jézus elsőszülöttként való bemutatásakor tettek bizonyságot róla, hogy a gyermek maga a megígért Messiás. (Történetüket Lukács evangéliuma 2,22–38-ban olvashatjuk.) Különös jelentősége volt az agg Simeon próféciájának: az éppen megszületett gyermek által valósul meg Isten szabadítása, ez a kis csecsemő maga az üdvösség, mert általa teljesül a megváltásra vonatkozó összes ígéret. Ő nem csupán Izrael, hanem valamennyi nép számára Isten világossága lesz. A bűn világa azonban szembeszegül vele, heves küzdelem alakul ki körülötte. Egyértelmű jövendölés volt a gyermek földi sorsáról az a kijelentés is, hogy az, ami történni fog vele – a kereszthalál és az ezt megelőző szenvedés –, éles tőr lesz az együtt érző anyai szívnek. Személye, szolgálata és sorsa különleges meghasonlást idéz elő, de ez a krízis feltámadáshoz és gyógyuláshoz vezet. Simeon tömör kijelentése mindezeket magában foglalta.

Nem sokkal ez után érkezhettek a napkeleti bölcsek, akik feltehetően perzsa-babiloni tudósok voltak. Ezek a papok és csillagászok vagyonos és művelt emberek voltak. Ismert lehetett körükben az egykori mezopotámiai prófétától, Bálámtól származó jövendölés, amely szerint „csillag származik Jákóbból és királyi pálca támad Izraelből” (4Móz 24,17). Az ószövetségi iratok görög nyelven is ismertek és elérhetőek voltak a művelt rétegek számára, hiszen az Ószövetség görög fordítása, a Septuaginta már elterjedt ekkorra.

Valószínűleg főként a bálámi prófécia alapján ismerték fel és követték a Messiás-király születését jelző csillagot. Az evangéliumban azt olvassuk e csillagról, hogy végig vezette a bölcseket, előttük ment Jeruzsálemtől Betlehemig, és „megállt a hely fölött, ahol a gyermek volt” (Mt 2,9). Ez nem lehetett csillagászati jelenség, inkább azt feltételezhetjük, hogy valójában angyalok csapata vezette a bölcseket, ők csak annak fényességét látták, és rendkívüli csillagnak vélték (vö. Mt 2,2). A betlehemi pásztorokkal, valamint Simeonnal és Annával ellentétben ezek az előkelő látogatók a pogány világ és a művelt rétegek képviselői voltak. Érkezésük azt vetítette előre, hogy a Messiás-király születése nem csak Izraelt érinti, hanem reménységet jelent az egész világ számára is – azok számára tehát, akik Izrael népével ellentétben nem birtokolták az isteni kinyilatkoztatásokat és ígéreteket.

A bölcsek jövetele felkeltette Jeruzsálem és a királyi udvar érdeklődését is. Jobban mondva fellobbantotta Heródes féltékenységét és gyanakvását. A betlehemi gyermekgyilkosságról nincs más történelmi adatunk a bibliai leíráson kívül, ám Heródes jelleme és cselekedetei ismeretében nagyon is elképzelhető a történet: minden két éven aluli gyermeket megöletett Betlehemben és a környező helységekben.

A bölcsek gazdag ajándéka lehetőséget adott Józsefnek és Máriának arra, hogy a gyermek Jézussal Egyiptomba meneküljenek Heródes gyilkos féltékenysége elől, és ott tartózkodjanak egy ideig. Amikor József – az evangéliumi feljegyzés szerint ugyancsak isteni felszólításra – visszatért Palesztinába, nem mert Betlehembe és Júdea területére menni, mert meghallotta, hogy ott a korábban már említett, ugyancsak kegyetlenségéről hírhedt Arkhelaosz nevű fia uralkodik, inkább a galileai Názáretbe ment. E rossz hírű, erkölcstelenségéről híres városban (lásd Jn 1,47) nőtt fel Jézus, az itt tapasztalt negatív környezeti hatások ellenében alakította ki jellemét úgy, hogy nem volt benne bűn (lásd pl. Jn 14,30; Zsid 4,15; 1Pt 2,22, stb.).

Összefoglalva tehát elmondható, hogy Jézus születése önmagában még nem teljesítette be a Messiásra vonatkozó jövendöléseket, csupán előrevetítette teljesedésüket, ugyanakkor Isten felhasználta ezt az eseményt arra, hogy a szabadítást várókban megerősítse az ígéretek bizonyos voltát. Emellett ráirányította a figyelmet arra, hogy a születendő gyermek Isten maga emberi alakban, aki egyszerre szemlélteti majd Isten jellemét és kapcsolódik eltéphetetlen szállal a megváltandó emberiséghez. Ezt a két tényt foglalja össze tömören a János evangéliuma elején található kijelentés, melyet befejezésül idézünk: “És az Ige testté lett, és lakozott miközöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal” (Jn 1,14).

kedd, december 17, 2013

Miért született Jézus Krisztus a világra? Reisinger János előadása Budapesten

Miért született Jézus Krisztus a világra? címmel 
Reisinger János irodalomtörténész tart előadást 
2013. december 22-én, vasárnap, 11 és 17 órakor
Szeretettel hívjuk Önt, kedves családját és barátait előadásunkra, 
az Oltalom Alapítvány előadótermébe (Budapest VI., Benczúr u. 9.)

A helyszínen 10-tól 18 óráig bibliai tárgyú könyvek és hanganyagok vásárolhatók. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
Adventi előadás, a karácsony valódi titka.

szombat, december 14, 2013

A Sola Scriptura Teológiai Főiskoláról

2013-ban folytatódik a Sola Scriptura Teológiai Főiskolán a biatorbágyi építkezés, melyet ITT lehet téglajeggyel támogatni. Még idén elkészül a középső szint, ahol megkezdődhet az oktatás.
Idézet a honlapjukról:

A fővároshoz közeli helyszínen, szép, parkosított természeti környezetben felépülő, igényes épület méltó helyet biztosíthat az itt folyó ismeretterjesztő, oktatói és kutatói munka számára.
Az Oktatási Központban terveink szerint az alábbi képzések és ismeretterjesztő programok kapnának helyet:

 • A Teológia szak nappali és levelező tagozatos képzése
 • A Biblikumok szakirányú továbbképzés
 • A Biblia-alapú lelkigondozás szakirányú továbbképzés
 • Könyvtárhasználat, internetelérés
 • Könyvesbolt és jegyzetellátó
 • Nyári Biblia- és életmódtáborok
 • A különálló konyha és étkező lehetővé teszi rendezvények, pl. esküvők és életmód programok lebonyolítását
 • Tudományos konferenciák szervezése (magyar és külföldi hallgatókkal, előadókkal)
 • Bibliai tárgyú képzőművészeti állandó kiállítások, tárlatvezetések, előadások. Időszaki kiállítások és hozzá kapcsolódó előadások
 • Irodalmi előadások, hangversenyek a Bibliához kapcsolódó művekből. Lehetőség lesz szabadtéri programok tartására is
 • Biblia Világa Múzeum állandó kiállítás. Tárlatvezetéssel egybekötött interaktív bemutatás. (Rendhagyó tanórák, gyermekközpontú tanítás, gyermektáborok, családi napok.)
 • Az épület körüli pihenő parkban kert kialakítása, növények bemutatása táblákon, bibliai vonatkozásokkal. Gyógynövény-ismertetők, kézműves foglalkozások gyerekeknek
Az Oktatási központ építkezése 2008. március 31-én kezdődött.
A telek területe 4225 m². Az épület összes hasznos alapterülete 1750 m².

Alagsor: 416 m² – 2 nagy terem, jegyzetellátó, raktárak, kazánház.

Földszint: 760 m² – 1 nagy előadó, 3 tanterem, tanulmányi osztály, könyvtár, olvasóterem tanári szobák, aula, büfé.

Emelet: 570 m² – 20 kollégiumi szoba, 2 apartman, társalgó, tea-konyha. Konyha-étkező, épület 380 m².

Az épület jelenleg szerkezetkész (60%) állapotban van, a nyílászárók beépítése 2 szinten már megtörtént. Hátralévő munkák: a gépészet, burkolatok, festések, tereprendezés, kert kialakítása, valamint a különálló konyha-étterem épület felépítése. (ez utóbbi munkák kezdődtek el nemrég)


Fényképek 2013. októberéből:


kedd, december 03, 2013

Nyitott Szemmel naptár 2014-re

http://www.nyitottszemmel.hu/pages/falinaptar-2014.html
Megjelent! Kétfajta naptár egy csomagban!
A/3-as méret • Spirálkötés • Exkluzív kivitel!

Sokszínű természet falinaptár

 • Gyönyörű természetfotók
 • Jeles napok
 • Naplementék
 • Léleküdítő gondolatok
 • Jegyzetelésre is alkalmas naptárrész

Egymásra hangolva falinaptár

 • Családi programtervező 5 fő részére
 • Vidám hangulatú családi fotók
 • felemelő gondolatok a házasságról, a gyermeknevelésről
 • jeles napok, névnapok
 • "Mit főzzünk ma?" - mindennapra menü javaslat
Lapozzon bele a naptárakba!

kedd, november 26, 2013

Alapkérdések a Bibliában sorozat 3. részének hanganyaga

Reisinger János miskolci, háromrészes sorozatának 2013. novemberi hanganyaga letölthető
ITT.
Címe és témája: Mi alapján ítélhető meg egy cselekedet, egy egész élet?

Az előadások 2014. februárjában folytatódnak a magyar költészet bibliai műveivel. (2013-as költészeti sorozatunk letölthető innen)vasárnap, november 24, 2013

Sorozat a Bibliaházban - Életről és halálról

Szeretettel hívjuk előadásainkra, melyek az élet legnagyobb kérdéséről szólnak:

VAN-E MEGOLDÁS A HALÁLRA?

2013. november 14. 
Gondolatok és elképzelések az elmúlásról
Az ember vívódása és megoldáskeresése

2013. november 21.
Mi változott a teremtés óta? Mit tanított Jézus a halál okáról?

2013. november 28.
Létezik-e kiút az elmúlás állapotából?
Mit tanított Jézus a halál mibenlétéről és megoldásáról?

Előadó: Bálint György lelkész

Helyszín: Bibliaház (Miskolc, Füzes u. 5.)
Kezdés: 18:00 óra
A részvétel ingyenes.

További információ: 20/569-7379
Keresztény Advent Közösségcsütörtök, november 21, 2013

Médiaosztály akciós lemezvására

Akciós cd és dvd vásár! 20-40%-os kedvezménnyel vásárolhatóak meg az alábbi lemezek:
(KATALÓGUS ITT)
Érvényes: 2013. nov. 1-től dec. 23-ig

Ismeretterjesztő előadások:
 1. CD-1.  Jézus élete, Reisinger J. (BE-12); Rövid ószövetségi sorozat, Reisinger János (BC-12) 1200 Ft (700 Ft)
 2. CD-2.  Apostolok cselekedetei, Reisinger János (DK-10); A Biblia legszebb történeteiből, Reisinger J. (BG-10); Korunk „vagy-vagy”-ai, Vankó Zsuzsa; Reisinger J. (HG-10) 1200 Ft (700 Ft)
 3. CD-3.  Bibliai ünnepek, Reisinger J. (HF-14) Hol a határ..., Reisinger J. (FP-18) 1200 Ft (700 Ft)
 4. CD-4.  A Biblia tíz vázlatpróféciája, Reisinger János (FS-12); Az emberi élet alapkérdései Jézus példázataiban, Reisinger J. (FQ-6); Jézus példázataiból, Reisinger J.(HC-13) 1200 Ft (700 Ft)
 5. CD-5.  Gyakorlati kérdések a gyermeknevelésről, a házasságról a megelégedettségről, Reisinger János, (AP-3); Látók szóljatok!, Reisinger J., (nem az ATV műsora) (ET-15); A Miatyánk, Reisinger János (EL-7); A Szeretet himnusza, Reisinger J. (EO-6) 1200 Ft (700 Ft)
 6. CD-6.  Jelenések könyve, Reisinger J., Vankó Zs. (DE-25); Jézus beszélgetései..., Reisinger János (FT-6) 1200 Ft (700 Ft)
 7. CD-7.  Dániel könyve, Reisinger János (DNL-5); Időszerű próféciák, Reisinger J., Vankó Zs., Németh P, (HN-12); A Szentlélek személye és munkája, Reisinger János, Soós Atila, (HS-9); Év végi kérdéseink, Stramszki István 1200 Ft
CD-8A. Életünk, egészségünk, Tóth Gábor, Szabó Attila, Wolfgang Köbel (LH-1-30) 2000 Ft NEM RENDELHETŐ
CD-8B. Életünk, egészségünk, Tóth Gábor, Wolfgang Köbel, Reisinger Orsolya (LH-31-48) 2000 Ft NEM RENDELHETŐ

CD-9. Mit kell tudni..., Reisinger János (AR-4); Amiről a Jelenések könyve beszél, Reisinger János (DL-6); Bibliai látomások sorozat, Reisinger János (HT-17); Teremtés vagy evolúció, Végh József1200 Ft (700 Ft)
CD-10. A szeretetről..., Hites Gábor; A Biblia a helyes életmódról, Reisinger J. (AG-12); Bibliai alapelvek a
gyermeknevelésben, Vankó Zsuzsa. (HL-11) 1200 Ft (700 Ft)
CD-11A-B-C. Látók, szóljatok!, Reisinger János 1200–1200 Ft (700–700 Ft)
CD-12. A Biblia és a régészet, Nagy Viktória 1200 Ft NEM RENDELHETŐ

CD-13A.A Rómailevél1-11.fejezet, HitesGábor; Jézus időszerű tanításai...,Stramszki I.,Vígh Á.,Reisinger J.(HW-5)1200Ft (700 Ft)
CD-13B. A Római levél 12-16. fejezet, Hites G. ; Nékem az élet Krisztus, Kecskeméti J., Vígh Á., Reisinger J. (KA-6) 1200 Ft (700 Ft) 
CD-14. Pál apostol levelei, Reisinger János, Vankó Zsuzsa (DG-16); Teremtés vagy evolúció, Szabó Attila, Végh József, dr. Jeszenszky Ferenc, Fürj György (VP-6); A szeretet himnusza, Reisinger János(ES-4) 1200 Ft (700 Ft)

CD-15A. A Jelenések könyve 1-9. fejezet, Reisinger János, Vígh Ágnes (DM-42) 1200 Ft (700 Ft)
CD-15B. A Jelenések könyve 10-22. fejezet, Reisinger János, Vígh Á., Stramszki Istán, Kecskeméti J. (DM-42) 1200 Ft (700 Ft) 
CD-16. „Akié a Fiú, azé az élet”, Reisinger J. (KB-8); Az antikrisztusoktól az antikrisztusig, Reisinger J. (KC-8) 1200 Ft (700 Ft) 
CD-17. A Tízparancsolat, Reisinger János (EK-10); Értjük vagy félreértjük Jézus beszédét?, Reisinger János (EU-6); Fontos kérdések Vankó Zsuzsa 1200 Ft (700 Ft)
CD-18. A Biblia tanítása a házasságról, Reisinger János, Soós Attila, Szabó Attila (HY-5); Hat bibliai előadás időszerű kérdésekről, Reisinger J., Stramszki I. (HB-6); Jézus Krisztus hegyi-beszéde Reisinger J., Vankó Zs., Egervári O. (FG-7) – 1200 Ft (700 Ft)
CD-19. Gyermeknevelés, Reisinger János, Egervári Oszkár (FM-6); Mindennapra 5 perc Biblia, Reisinger János (GB-3); Szülők iskolája, Vankó Zsuzsa (HZ-10) 1200 Ft (700 Ft)
CD-20A. A ószövetségi történelem tanításai mai nemzedékünknek 1–17, Vankó Zsuzsa (BI-33) 1200 Ft (700 Ft)
CD-20B. A ószövetségi történelem tanításai mai nemzedékünknek 18–33, Vankó Zsuzsa (BI-33) 1200 Ft (700 Ft)

CD-21. Hogyan győzhetünk..., Reisinger János (KD-17) 1200 Ft (700 Ft)
CD-22. Oknyomozó régészeti kutatás a bibliai földeken, Sonnleitner Károly (KK-5); Szívbe fogadott igék Mózes első és második könyvéből, Reisinger János, Vígh Ágnes, Stramszki István (KE-12) 1200 Ft (700 Ft)
CD-23. Bibliai rejtélyek, Reisinger János, Vígh Ágnes, Kecskeméti János (KL-3); Jézus szenvedéstörténete, Reisinger János 
CD-24. Visszakapott szabadság – Mitől FÜGG az életed?, Holló P., Horváth G., Stramszki I., Tóth G., Wolfgang K. 1200 Ft (700 Ft)
CD-25A. Az apostolok cselekedetei 1–17. fejezet, Reisinger J., Vígh Á., Tóth G., Stramszki I., Cserbik J. (KI-20) 1200 Ft (700 Ft) 
CD-25B. Az apostolok cselekedetei 18–28. fejezet, Reisinger János, Vígh Á., Hites Gábor, Oláh László (KI-27) 1200 Ft (700 Ft) 
CD-26. Nagyvers-nagymesterek – A Biblia és az irodalom, Reisinger János (IR–22) 1500 Ft (1000 Ft)

CD-27. Isten kérdései, Reisinger János, Soós Attila, Tóth Gábor, Vígh Ágnes, Holló Péter (KJ–14), Kérdések Jézushoz, Reisinger János, Soós Attila, Kecskeméti János (KP-5) 1200 Ft (700 Ft)
CD-28. Egymásra hangolva, Hites Gábor, Végh József, Cserbik János, Fekete Dávid, Bodolai Zoltán (KV-6) 1100 Ft (700 Ft) 
CD-29. A Biblia az emberi élet alapjairól, Reisinger János, Vígh Ágnes, Soós Attila, Bodolai Zoltán (KS-6) 800 Ft (550 Ft) 
CD-30. Jézus Krisztus visszajövetele előtti korszak a próféciákban, Vankó Zsuzsa (KO-5) 800 Ft (550 Ft)
CD-31. Együttműködés Istennel, Vígh Ágnes, Kulcsár Attila (KW-5) 600 Ft (500 Ft)

CD-32. Méregfogak, Hites Gábor, Soós Attila, Stramszki István, Végh József (KY-6) 900 Ft (650 Ft)
CD-33. Társas játékok, Hites Gábor, Bodolai Zoltán, Végh József (KX-7) 1100 Ft (750 Ft)
CD-34. A Biblia ritkán olvasott könyvei – Mit mond a végidőről..., Reisinger János, Vígh Ágnes (KZ-5) 700 Ft (500 Ft) 
CD-35. Jézus üzenetei korunk emberiségének, Reisinger János, Cserbik János, Hites Gábor (MA-4) 700 Ft (500 Ft)
CD-36. Mit mond a Biblia korunk nagy kérdéseire?, Oláh László (KT-5) 600 Ft (500 Ft)
CD-37. Az élelmiszeripar legtitkosabb fejezete, Tóth Gábor (LM-3) 600 Ft (500 Ft)
CD-38. Új hírek a táplálkozásról és a rákbetegségről, Tóth Gábor, Wolfgang Köbel (LO-6) 1100 Ft (750 Ft)
CD-39. Lélek-tan, Végh József (MB-4) 700 Ft (500 Ft)

CD-40. Krisztus várása avagy a „hármas angyali üzenet”, Csókási Pál, Oláh László (MC-8) 900 Ft (600 Ft) CD-41. Isten keresésétől Isten színről-színrelátásáig, Vankó Zsuzsa – 900Ft (600Ft)
CD-42. Jézus példázatai, Vankó Zsuzsa (ME-10) 1100 Ft (700 Ft)
CD-43. Az egészséges életmód a Biblia tükrében, Wolfgang Köbel, Tóth Gábor, Bodolai Zoltán (LP-5) 700 Ft (500 Ft)
CD-44. Kiút a válságból, Reisinger János, Stramszki István, Szabó Attila (MF-6) 700 Ft (500 Ft) 
CD-45. Társa sjátékok II., Végh József, Horváth Gábor, Cserbik János (MG-5) 700Ft (500Ft)
CD-46. A gyógyulás lelki alapjai, Wolfgang Köbel (LQ-3) 600 Ft (500 Ft)
CD-47. Egészségünk titkai, Tóth Gábor, Wolfgang Köbel, Sonnleitner Károly (LS-5) 1000 Ft (700 Ft)
CD-48. Gondolkodom... de hogyan?, Végh József (MO-5) 1100 Ft (700 Ft)
CD-49. Miért pont a Biblia? Végh József (MP-4) 800 Ft (500 Ft)

CD-50. Az evangélium Jézus gyógyításaiban, Wolfgang Köbel (MN-6) 900 Ft (500 Ft)
CD-51a. Dániel könyve 1. rész (1–6. fejezet), Vankó Zsuzsa (MK-17) 1000 Ft (700 Ft)
CD-51b. Dániel könyve 1. rész (7–12. fejezet), Vankó Zsuzsa (MK-17) 1000 Ft (700 Ft)
CD-52. A nyers étel csodája (előadások és főzőkörök), Tóth Gábor, Wolfgang Köbel, Szabó Attila (LR-7) 900 Ft (650 Ft) 
CD-53a. Jelenések könyve 1. rész (1–9. fejezet), Vankó Zsuzsa, Reisinger János (KN-1–18) 1200 Ft (800 Ft)
CD-53b. Jelenések könyve 2. rész (10–22. fejezet), Vankó Zsuzsa, Reisinger János (KN-19–36) 1200 Ft (800 Ft)
CD-54. Válságok és kiutak...bibliai válaszok, Reisinger J., Holló Péter, Horváth Orsolya, Tóth Gábor (MS-4) 700 Ft (500 Ft) 
CD-55. A Krisztus-követés gyakorlati kérdései, Reisinger J., Hites G., Stramszki I., Szabó A., ifj. Csókási P. 1100 Ft (700 Ft) 
CD-56. Válaszkeresés létkérdéseinkre, Vankó Zsuzsa (MV-4) 700 Ft (500 Ft)
CD-57. Miért engedi meg Isten...?, Csókási Pál 600 Ft (500 Ft)

CD-58. A Tízparancsolat, Reisinger János 600 Ft (500 Ft)
CD-59. Mit tegyünk, ha...?, Kecskeméti János 500 Ft (500 Ft)
CD-60a. Nem titok az egészség – 1., Tóth Gábor, Reisinger János 1100 Ft (800 Ft)
CD-60b. Nem titok az egészség – 2., Tóth G., Reisinger J., Szabó A., Roszik Péter, Meglécz Zsolt, Bakó László 1100 Ft (800 Ft) 
CD-60c. Nem titok az egészség – 3., Tóth G., Wolfgang K., Szabó A. 1100 Ft (800 Ft)
CD-60d. Nem titok az egészség – 4., Tóth G., Szabó A., Dr. Wynn Horsley, Dr. Lukács T. 1300 Ft (950 Ft)
CD-60e. Nem titok az egészség – 5., Tóth G., Szabó A., Sonnleitner K., Antal V., Dr. Márai G. 1200 Ft (900 Ft)
CD-60f. Nem titok az egészség – 6., Tóth G., Szabó A., Sonnleitner K., Soós A., Horváth G.,Végh J. 1200 Ft 
**Újdonság** 

CD-61. Ádámok és Évák, Végh József 800 Ft (600 Ft)
CD-62. Egészségünk titkai, Tóth Gábor, Sonnleitner Károly 900 Ft (600 Ft)
CD-63. Költészet és Biblia, Oláh László 700 Ft (500 Ft)
CD-64a. A Biblia 66 könyve – A teremtéstől Sámuelig, Reisinger János, Stramszki István, Kecskeméti J. 1500 Ft (1000 Ft) 
CD-64b. A Biblia 66 könyve – A királyoktól Dánielig, Reisinger J., Stramszki I., Vígh Á., Holló P. 1500 Ft (1000 Ft)
CD-64c. A Biblia 66 könyve – Kis prófétai könyvek, Reisinger János, Stramszki István, Vígh Ágnes 1500 Ft (1000 Ft)
CD-65. Mai kérdések – Bibliai válaszok, Reisinger János, Kecskeméti János 600 Ft (500 Ft)
CD-66. A helyes fogyókúra titkai, Tóth Gábor 1000 Ft (750 Ft)
CD-67a. Az emberi lét kiváltságai, Szabó Attila 700 Ft (500 Ft)
CD-67b. Az emberi lét kiváltságai – 2. rész, Szabó Attila 550 Ft
CD-68. Családi kérdések, Vankó Zs., Horváth Sándorné, Végh József, Tóth Gábor, Horváth Gábor 1000 Ft (600 Ft)
CD-69. Katasztrófák és kiemelkedések, Reisinger János 700 Ft (500 Ft)
CD-70. Kereszténység és szabadság, Vankó Zsuzsa 600 Ft (500 Ft)

CD-71. A Biblia ismeretlen tanításai, Végh József (NE-4) 600 Ft (500 Ft)
CD-72a. A messiási próféciák tanúságtétele a Megváltóról 1. rész, Vankó Zsuzsa 1000 Ft (600 Ft)
CD-72b. A messiási próféciák tanúságtétele a Megváltóról 2. rész, Vankó Zsuzsa 750 Ft (500 Ft)
CD-73. A Biblia és a régészet, Nagy Viktória 1000 Ft (700 Ft)
CD-74. Mennyei életstílus ma, Kecskeméti János 900 Ft (700 Ft)
CD-75. Az örökkévaló evangélium hirdetése korunknak, Kecskeméti János 900 Ft (700 Ft)
CD-76. Világvégevárások az emberiség történetében, Kecskeméti János 600 Ft (500 Ft)
CD-77a. Jézus élete 1. rész, Vankó Zsuzsanna 1400 Ft (1000 Ft)
CD-77b. Jézus élete 2. rész, Vankó Zsuzsanna 900 Ft (700 Ft)
CD-77c. Jézus élete 3. rész, Vankó Zsuzsanna 900 Ft **Újdonság**

CD-78. Mit hoz a jövő, Stramszki István 700 Ft (500 Ft)
CD-79. Lelki egészség a családban és egyéni életünkben, Stramszki I., Végh J., Kecskeméti J., Hites G. 600 Ft (500 Ft) 
CD-80. Stresszkezelő tanfolyam, Mézes Judit 700 Ft (500 Ft)
CD-81. Ismerjük meg együtt a Biblia alapvető tanításait!, Kecskeméti János 1000 Ft (700 Ft)
CD-82. Az agy csodálatos öngyógyító képessége, Kecskeméti János, Sonnleitner Károly 900 Ft (700 Ft)
CD-83. Gondolkodjunk nagy emberi kérdésekről!, Vankó Zsuzsanna 500 Ft **Újdonság**

CD-84. Múlt, jelen, jövő avagy a nagy küzdelem a Korszakok nyomában, Kecskeméti János 1200 Ft **Újdonság**

TEV-1. Teremtés vagy evolúció, Szabó Attila, Végh József, ifj. Csókási Pál, Kardos Péter 600 Ft (500 Ft)
RAK-1. A rákbetegségek korszerű megelőzése és az alternatív rákgyógyítás, Wolfgang Köbel 1200 Ft (750 Ft)
8AE-1. Akarsz-e meggyógyulni? – A testi-lelki egészség és gyógyulás nyolc alapelve, Szabó Attila 600 Ft (500 Ft)
VGJ-1. Adtam neki segítőtársat – Hozzá illőt?, Végh József 500 Ft
CSA-1. A lélek gyümölcsei – Család, gyermeknevelés, Cserbik J., Fekete D., Pongrácz R., Frend L., Bodolai Z., 1600 Ft **Új** 
CSA-2. Egymásra hangolva – Előadások házasságról, családról, Végh J., Pálhegyi F., Frend L., Soós A., 1600 Ft **Új**

PAT-1. Pataky Egészségnapok 2007 – Egy nap az egészségért, Tóth Gábor, Wolfgang Köbel, Szilágyi Mónika 1000 Ft (700 Ft) 
PAT-2. Pataky Egészségnapok 2008 – Egészségnap a gyermekekért, Tóth G., Wolfgang K., Szilágyi M. 1000 Ft (700 Ft) 
PAT-3. Pataky Egészségnapok 2009 – Egy nap az erős immunrendszerét, Tóth G., Wolfgang K., Szabó A. 1000 Ft (700 Ft) 
PAT-4. Pataky Egészségnapok 2010 – A vitalitás napja, Tóth Gábor., Wolfgang Köbel., Szabó Attila 1000 Ft (700 Ft)
PAT-5. Pataky Egészségnapok 2010 – Egy nap az egészségért, Tóth G., Wolfgang K., Szabó A., Dr. Matus I. 1000 Ft (700 Ft) 
PAT-6. Pataky Egészségnapok 2011 – Az egészséges nő, Tóth G., Wolfgang K., Szabó A., Dr. Matus I. 1000 Ft (700 Ft) 
PAT-7. Pataky Egészségnapok 2011 – Az egészséges férfi, Tóth G., Wolfgang K., Szabó A., Dr. Fenke F. 1000 Ft (700 Ft) 
PAT-8. Pataky Egészségnapok 2012 – Egészség és életidő, Tóth G., Szabó A., Nagy Zs. 800 Ft (650 Ft)
PAT-9. Pataky Egészségnapok 2012 – Családi egészségnap, Tóth G., Szabó A. 700 Ft (600 Ft)

ISM-1. Zakariás könyve, Reisinger J., Oláh L., Fürj Gy., Hites G., Juhász E., Horváth S.-né 1000 Ft (700 Ft)
ISM-2. Ésaiás könyve, Oláh L., Makra J., Juhász E., Horváth S.-né, Egerváriné Á. M. 1000 Ft (700 Ft)
ISM-3. Zsidókhoz írt levél, Hites G., Oláh L., Farkas E., Farkas Á., Juhász E., Egerváriné Á. M. 1000 Ft (700 Ft)
ISM-4. Jézus Krisztus a próféciákban, Hites G., Oláh L., Csókási P., Juhász E., Egerváriné Á. M., Fürj Gy., H. S-né 1600 Ft **Új** 
ISM-5. Jézus küzdelmei – Biblia és képzőművészet, Reisinger J., Hites G., Vígh Á., Holló P., Molnár M. 1600 Ft **Új** 
ISM-6. Nyitott szemmel, Végh J., Reisinger J., Soós A., Sonnleitner K., Ferge B. 1600 Ft **Új**

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola előadásai:

SO-CD-1 2002/2003-as tanév, I. félév, 1-2. évfolyam 1200 Ft (750 Ft)
SO-CD-2 2002/2003-as tanév, I. félév, 3-4. évfolyam 1200 Ft (750 Ft)
SO-CD-3 2002/2003-as tanév, II. félév, 1-2. évfolyam 1200 Ft (750 Ft)
SO-CD-4 2002/2003-as tanév, II. félév, 3-4. évfolyam 1200 Ft (750 Ft)
SO-CD-5 Válogatás a főiskolai táborok előadásaiból 1. rész 1500 Ft (900 Ft)
SO-CD-6 : Válogatás a főiskolai táborok előadásaiból 2. rész 1500 Ft (900 Ft) 
SO-KO-1: Sola Biblia-konferencia 2010 700 Ft (400 Ft)
SO-KO-2: Sola Biblia-konferencia 2011 700 Ft (400 Ft) 
SO-KO-3: Sola Biblia-konferencia 2012 700 Ft (400 Ft)

SO-DVD-1 2009/2010-es tanév, I-IV. évfolyam, Teológia szak – 1 db DVD-n: 5000 Ft (3000 Ft) 


Megrendelés:
06-30/364-0428 (10–17 óráig); bibliaora@freemail.hu, Oltalom Alapítvány: 343-3333 (12–18 óráig); Bibliaiskolák Közössége, 1121 Bp., Remete út 16/a;
Info: twitter.com/Bibliaora
page4image3592
Üzletek:
Oltalom Alapítvány
Budapest VI., Benczúr u. 9. Nyitva tartás: H – Cs: 12–18-ig, P: 10–14-ig, Tel.: 06/1-343-3333
Biblia-ház, Bertalan L. u.
Budapest XI., Bertalan Lajos u. 21.
Nyitva tartás: Szerda: 15–19-ig; Tel.: 20/356-4393 (munkanapokon 10–17 óráig)