kedd, december 24, 2019

Miért született Jézus a földre?

Miért született Jézus a földre?
Jézus Krisztus születésének emlékünnepe a keresztény világ egyik legjelesebb eseménye, amelyről évente megemlékezünk. Azonban sokkal kevésbé közismert az, hogy mi volt a karácsonykor oly gyakran felidézett eseménysorozat célja.
Miért volt egyáltalán szüksége az emberiségnek megváltóra? Írásunkban e kérdésekre igyekszünk megválaszolni, miközben felvázoljuk Jézus világrajövetelének körülményeit, a történelmi háttérrel egyben.

A korabeli állapotokról szóló feljegyzések nem ringatnak minket illúziókba. Jézus baljóslatú történelmi időszakban jött el e világra. A zsidó nép – amelynek soraiba Jézus megszületett, s amely a Messiás (héberül: Felkent, azaz Isten által elküldött Szabadító) születéséről szóló próféciákat is őrizte – évszázadok óta idegen uralom alatt élt. A rómaiak a zsidó nép ősellenségének, „riválisának” számító edomiták közül származó uralkodót, Nagy Heródest ültették a nép nyakára. Heródes kétségkívül tehetséges államférfi, ugyanakkor rendkívül hatalomféltő, kegyetlen ember volt, aki saját feleségét, sőt fiait sem habozott megölni, ha általuk látta veszélyeztetve a hatalmát. Kegyetlenkedéseit Josephus Flavius is megörökítette A zsidók története című nagyszabású művében.

A király i. e. 4 tavaszán bekövetkezett halála után három fia – Arkhelaosz, Antipás és Fülöp – osztozott az országon. A Júdea fölött uralkodó Arkhelaosz haladt leginkább atyja nyomdokain, s kegyetlenkedését a nép idővel annyira megelégelte, hogy i. sz. 6-ban követséget menesztett Augustus császárhoz, kérve, hogy fossza meg őt hatalmától. A császár teljesítette kérésüket, száműzte, Arkhelaoszt, s ettől kezdve Júdeát a császárnak közvetlen számadással tartozó római tisztségviselők, ún. prokurátorok irányították, akik olykor szintén nem riadtak vissza a zsidó nép kizsákmányolásától, és a mind gyakoribbá váló lázongásokat egyre kegyetlenebb eszközökkel torolták meg. (A Jézus Krisztust később halálra ítélő Poncius Pilátus is a prokurátorok egyike volt.)

A rómaiak jelenléte és a prokurátorok visszaélései csak tovább táplálták az alávetettség évszázadai alatt felerősödött messiási reményeket. Fontos megjegyezni, hogy e várakozások inkább politikai uralkodóra, semmint egy olyan lelki szabadítóra irányultak, amilyenről az ószövetségi próféciák jövendöltek (e próféciákkal a későbbiekben foglalkozunk). E várakozások különösen a farizeusok körében voltak felfokozottak. A farizeusi irányzat a mózesi törvény érvényesítését tűzte ki célul, s ennek érdekében különböző – akkor még csak szóban létező, s nemzedékről nemzedékre átörökített – rendelkezésekkel bástyázták körül a törvényt, amelyek a közemberek számára szinte áttekinthetetlenül bonyolultak voltak. A farizeusok a megtisztulás érdekében különböző szertartásokat is végeztek (pl. az edények megtisztítása, vagy a rituális kézmosás), amelyek a bűntől való elkülönülésüket voltak hivatottak kifejezni. Hasonló céllal tartották távol magukat a nép megbélyegzett rétegeitől (pl. vámszedők, parázna nők, leprások, stb.), tudniillik nehogy „beszennyeződjenek”. Velük szemben álltak a szadduceusok, akik a római hatalom kegyeit kereső, arisztokrata réteget alkották, és befolyásukat növelte, hogy Jézus korában közülük kerültek ki a főpapok, akik a Főtanácsban (Szanhedrin), a zsidóság legfőbb bírói testületében elnököltek. A Főtanács tagjai túlnyomórészt a farizeusok és a szadduceusok soraiból kerültek ki. A farizeusok igen nagy befolyást gyakoroltak a zsidó nép vallási életére, törvényszemléletük határozta meg a hivatásos írástudók írásértelmezését is. A szadduceusok ezzel szemben hatalomvágyuk és világiasságuk miatt igen népszerűtlenek voltak a nép körében.

E háttéren érthető, hogy az emberek egy része szkeptikusan viszonyult a vallási kérdésekhez, és a korszellemhez igazodva inkább a világi érvényesülésben kereste élete értelmét, míg mások a farizeusok által képviselt, sok tekintetben túlbuzgó vallásossághoz vonzódtak, hő messiási reményeket dédelgettek, ámde az ő messiásképükben egy szabadságharcos népvezérre lehet ráismerni. Az evangéliumok tanúsága szerint ugyanakkor csupán egy kisebb embercsoport ragaszkodott továbbra is az ószövetségi próféciák által megjövendölt lelki szabadító ígéreteihez. Ők nem egy hatalomváltástól remélték a rossz, az igazságtalanságok és a visszaélések felszámolását (a fentiekből látható is, hogy egyik hatalomtól sem várhattak túl sok jót), hanem attól, amit az egyik legjelentősebb ószövetségi próféta, Ésaiás jövendölt meg a majdani megváltóról: „Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének! Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek Urának buzgó szeretete cselekszi ezt!“

Ez a prófécia is uralkodóként mutatja be az eljövendő Messiást, de ez az uralom merőben más természetű, mint a földi uralkodók erőszakkal és elnyomással fenntartott uralma: akiről a prófécia szól, az a „békesség” fejedelme lesz, és országlása „jogosságon és igazságon” alapul. Azonkívül a próféta Istenként beszél róla, ami egyértelműen jelzi, hogy az eljövendő szabadító azonos a menny Urával, aki ugyanakkor csodálatos módon kisgyermekként születik a földre és emberként él kortársai között. Jelleméről is szép bizonyságot tesz a próféta: „És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, és gyökereiből egy virágszál növekedik. Akin az Úrnak lelke megnyugszik; bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. És gyönyörködik az Úr félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett” (Ésa 11,1–4). E prófécia is azt emeli ki, hogy a megjövendölt Messiás az egyedül Istenre jellemző irgalmassággal és igazságossággal viszonyul mindenkihez, különösen a „gyöngékhez” és „szegényekhez” – azokhoz tehát, akiknek lelki rászorultsága a legnyilvánvalóbb, és akik mellett az emberek általában közönyösen elmennek, rosszabb esetben lenézik őket.

Az idézett szakasz azzal kezdődik, hogy a Messiás Dávid magvából származik, az ő vér szerinti leszármazottja lesz, és uralma is mintegy Dávid igazságos uralmának magasabb szinten történő folytatása lesz. Azért emlegeti őt a jövendölés Dávid utódjaként, mert Dávid – minden emberi hibája ellenére is – „etalonként” szolgált Izrael mindenkori királyai számára, az ő idejében valósulhatott meg Izrael életében leginkább egy uralkodón keresztül Isten akarata. A Messiásnak is Istent kellett képviselnie a földön, mert az embereknek arra volt szükségük, hogy közvetlenül szemlélhessék az Ő igazságos, irgalmas jellemét, és közvetlen, élő kapcsolatba kerüljenek vele. Ez volt az egyik oka annak, hogy a szabadítónak emberként kellett a világra születnie, hiszen isteni mivoltában képtelenek lettek volna elviselni jelenlétét, ezért isteni jellemét emberi formába kellett „öltöztetnie”. A másik hasonlóan fontos ok az volt, hogy az emberi természetet érő kísértéseket is meg kellett tapasztalnia, hogy ezeket legyőzve jusson tökéletességre. Ezért született Dávid magvából, így kapcsolódva az emberi nemzetséghez. A párhuzamot az is aláhúzta, hogy Jézus Betlehemben született meg, amely Dávid szülővárosa is volt.

Jézus – i. e. 5 végére datálható – születése előtt illetve közvetlenül utána számos ünnepélyes kijelentés hangzott el, és magát a születést is természetfölötti események kísérték. Ezekkel az eseményekkel és azok miértjével foglalkozunk a továbbiakban.

Jézus születését előzetesen mennyből küldött angyal adta a szülők tudtára: külön Józsefnek és külön Máriának, de lényegében azonos tartalommal. Jézus születésének bejelentése – ahogy korábban majdani előfutára, Keresztelő Jánosé is – nemcsak a híradás célját szolgálta, hanem mintegy meghívás volt a szülők számára. Megbízatásukat személyesen, hitből kellett elfogadniuk. Ez fejeződött ki Mária nevezetes válaszában, amit Gábriel angyalnak adott: „Ímhol az Úrnak szolgálója, legyen nékem a te beszéded szerint” (Lk 1,38). Józsefnek meg kellett vívnia saját kételyeivel is, amikor a még menyasszony Mária „viselősnek találtatott a Szentlélektől” (Mt 1,18). Az angyal ugyanis kijelentette neki, hogy Mária várandóssága természetfölötti csoda eredménye, születendő fia a Szentlélektől fogant, csodálatos, emberileg megmagyarázhatatlan módon. A Szentírás tiszteletreméltó, hívő emberekként mutatja be Máriát és Józsefet, ugyanakkor azt is érzékelteti, hogy hozzánk hasonló emberek voltak. Az Írás nem kivételezett helyzete miatt mondja boldognak Máriát, hanem Isten beszéde iránt tanúsított hitéért és engedelmességéért (Lk 1,27–28, vö. Lk 11,27–28).

Az, hogy Jézus szűztől született, nem az emberek figyelmének felkeltésére szánt látványos csoda volt. Isten inkább elrejtette ezt a tényt azzal, hogy Józsefet Mária férjéül rendelte, így ő a gyermek Jézus nevelőszülője lett. Jézus rendkívüli születése szükségszerű volt, mivel Isten fia „öröktől fogva” (Mik 5,2) létező személyiségének kellett egyesülnie az emberi természettel, és ehhez egy földi anya méhében kellett megfogannia. Az angyal mindössze ennyit mondott Máriának: „A Szentlélek száll tereád és a Magasságos ereje árnyékoz meg téged.” (Lk 1,35).

Máté evangéliuma 2,22–23 kiemeli, hogy Jézus különleges születésében messiási prófécia teljesedett be (vö. Ésa 7,14–16). Ez az ígéret ún. kettős prófécia volt, amely egy korabeli helyzetre is vonatkozott, de jövendölés is rejlett benne. Az ígéret szerint Isten maga ad majd jelet, mert ő maga cselekszik valami különös dolgot: földi anyától születik egy olyan gyermek, akinek „a neve Immánuel”, azaz „velünk az Isten” (vagy: „közöttünk az Isten”). A gyermek neve volt a leghangsúlyosabb a jövendölésben, ez hordozta a fő mondanivalót. Ám csak évekkel később, amikor Jézus megkezdte földi szolgálatát, tárult fel igazán e név valódi jelentősége.

A Máténak adott kijelentés azt a felszólítást is magában foglalta, hogy a gyermek neve Jézus legyen, indoklásul pedig a következő hangzott el: „mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből”. Jézus nevének (héberül: Jehósua, rövidítve: Jésua) eredeti jelentése ugyanis: szabadító. Ez a jövendölés Jézus szolgálatának legfontosabb, végső célját vetítette előre: szolgálata által bemutatja Isten jellemét, a kereszten pedig, a helyettes áldozat elszenvedése által elszenvedi a bűn büntetését, és ezzel utat nyit az embernek egy megújult, bűntelen életre. A szabadítás tehát nem a zsidó nép idegen uralom alóli felszabadítását jelentette, hanem valami sokkal nagyobbat: azt, hogy Jézus az embert mintegy önmagától, saját rossz, elhibázott életétől szabadítja meg – és ez olyan szabadság, amelyet külső eszközökkel lehetetlen lenne elérni, ugyanakkor tartós, állandó belső változást hoz, amely előbb-utóbb a környezetben is pozitív, erjesztő hatást gyakorol.

Ha mindezeket meggondoljuk, még elevenebben tárul fel előttünk, mit élhettek át az egyszerű, de hívő pásztorok a Betlehem környéki mezőn, Jézus születésének éjszakáján (Lk 2,8–17). Júdea és Betlehem lakosai közönyösek voltak, noha az ószövetségi jövendölések tanulmányozása nyomán élénk várakozásnak kellett volna áthatnia őket. Isten angyalai csak a mezei pásztorokkal oszthatták meg saját örömüket, és nekik nyilatkoztathattak ki valamit az ünnepélyes esemény jelentőségéből. Az angyalok tudták, hogy ki született meg, és mi a jelentősége ennek az eseménynek. Hálával dicsérték Istent, kifejezve az emberek iránt megnyilatkozó mennyei kegyelem feletti örömüket.

Egyszerű, idős hívő ember volt Simeon és Anna is, akik mintegy negyven nappal később a templomban, Jézus elsőszülöttként való bemutatásakor tettek bizonyságot róla, hogy a gyermek maga a megígért Messiás. (Történetüket Lukács evangéliuma 2,22–38-ban olvashatjuk.) Különös jelentősége volt az agg Simeon próféciájának: az éppen megszületett gyermek által valósul meg Isten szabadítása, ez a kis csecsemő maga az üdvösség, mert általa teljesül a megváltásra vonatkozó összes ígéret. Ő nem csupán Izrael, hanem valamennyi nép számára Isten világossága lesz. A bűn világa azonban szembeszegül vele, heves küzdelem alakul ki körülötte. Egyértelmű jövendölés volt a gyermek földi sorsáról az a kijelentés is, hogy az, ami történni fog vele – a kereszthalál és az ezt megelőző szenvedés –, éles tőr lesz az együtt érző anyai szívnek. Személye, szolgálata és sorsa különleges meghasonlást idéz elő, de ez a krízis feltámadáshoz és gyógyuláshoz vezet. Simeon tömör kijelentése mindezeket magában foglalta.

Nem sokkal ez után érkezhettek a napkeleti bölcsek, akik feltehetően perzsa-babiloni tudósok voltak. Ezek a papok és csillagászok vagyonos és művelt emberek voltak. Ismert lehetett körükben az egykori mezopotámiai prófétától, Bálámtól származó jövendölés, amely szerint „csillag származik Jákóbból és királyi pálca támad Izraelből” (4Móz 24,17). Az ószövetségi iratok görög nyelven is ismertek és elérhetőek voltak a művelt rétegek számára, hiszen az Ószövetség görög fordítása, a Septuaginta már elterjedt ekkorra.

Valószínűleg főként a bálámi prófécia alapján ismerték fel és követték a Messiás-király születését jelző csillagot. Az evangéliumban azt olvassuk e csillagról, hogy végig vezette a bölcseket, előttük ment Jeruzsálemtől Betlehemig, és „megállt a hely fölött, ahol a gyermek volt” (Mt 2,9). Ez nem lehetett csillagászati jelenség, inkább azt feltételezhetjük, hogy valójában angyalok csapata vezette a bölcseket, ők csak annak fényességét látták, és rendkívüli csillagnak vélték (vö. Mt 2,2). A betlehemi pásztorokkal, valamint Simeonnal és Annával ellentétben ezek az előkelő látogatók a pogány világ és a művelt rétegek képviselői voltak. Érkezésük azt vetítette előre, hogy a Messiás-király születése nem csak Izraelt érinti, hanem reménységet jelent az egész világ számára is – azok számára tehát, akik Izrael népével ellentétben nem birtokolták az isteni kinyilatkoztatásokat és ígéreteket.

A bölcsek jövetele felkeltette Jeruzsálem és a királyi udvar érdeklődését is. Jobban mondva fellobbantotta Heródes féltékenységét és gyanakvását. A betlehemi gyermekgyilkosságról nincs más történelmi adatunk a bibliai leíráson kívül, ám Heródes jelleme és cselekedetei ismeretében nagyon is elképzelhető a történet: minden két éven aluli gyermeket megöletett Betlehemben és a környező helységekben.

A bölcsek gazdag ajándéka lehetőséget adott Józsefnek és Máriának arra, hogy a gyermek Jézussal Egyiptomba meneküljenek Heródes gyilkos féltékenysége elől, és ott tartózkodjanak egy ideig. Amikor József – az evangéliumi feljegyzés szerint ugyancsak isteni felszólításra – visszatért Palesztinába, nem mert Betlehembe és Júdea területére menni, mert meghallotta, hogy ott a korábban már említett, ugyancsak kegyetlenségéről hírhedt Arkhelaosz nevű fia uralkodik, inkább a galileai Názáretbe ment. E rossz hírű, erkölcstelenségéről híres városban (lásd Jn 1,47) nőtt fel Jézus, az itt tapasztalt negatív környezeti hatások ellenében alakította ki jellemét úgy, hogy nem volt benne bűn (lásd pl. Jn 14,30; Zsid 4,15; 1Pt 2,22, stb.).

Összefoglalva tehát elmondható, hogy Jézus születése önmagában még nem teljesítette be a Messiásra vonatkozó jövendöléseket, csupán előrevetítette teljesedésüket, ugyanakkor Isten felhasználta ezt az eseményt arra, hogy a szabadítást várókban megerősítse az ígéretek bizonyos voltát. Emellett ráirányította a figyelmet arra, hogy a születendő gyermek Isten maga emberi alakban, aki egyszerre szemlélteti majd Isten jellemét és kapcsolódik eltéphetetlen szállal a megváltandó emberiséghez. Ezt a két tényt foglalja össze tömören a János evangéliuma elején található kijelentés, melyet befejezésül idézünk: “És az Ige testté lett, és lakozott miközöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal” (Jn 1,14).

csütörtök, október 31, 2019

2. Reformáció

A reformáció emléknapja

Luther (1529)
Lucas Cranach képe
1516-17-ben Albert mainzi püspök búcsúcédulák segítségével próbálta összegyűjteni a szükséges forrásokat a római Szent Péter-bazilika újjáépítéséhez, illetve saját adósságai kifizetéséhez.
1517. október 31-én Luther levelet írt Albert püspöknek, amelyben tiltakozott a búcsúcédulák árusítása ellen. A levélhez csatolta a búcsúcédulák erejéről és hatékonyságáról szóló vitairatát, amely később a 95 tétel néven vált ismertté. Luthernek ekkor még nem állt szándékában szakítani a római katolikus egyházzal.
Philipp Melanchthon 1546-ban kelt írása szerint Luther ugyanezen a napon kiszegezte a 95 tétel másolatát a wittenbergi vártemplom kapujára; ezt az eseményt tekintik a reformáció kezdetének, és ezt ünneplik minden évben október 31-én, a reformáció napján.

A 95 tételt hamarosan latinról németre fordították, kinyomtatták és széles körben elterjedt. Két hét alatt Luther tételei ismertté váltak Németországban, és rövid időn belül egész Európában.

Albert püspök megvizsgáltatta a mainzi egyetemmel a tételeket és értesítette róluk X. Leó pápát is.
A pápa először nem tartotta fontosnak a vitairatot, és Luthert részeg németnek nevezte, aki meg fogja gondolni magát. 1518-ban azonban már bizottságot állított fel a tanult Silvester Mazzolini (más néven Prierias) vezetésével, hogy vizsgálják meg Luther állításait. Prierias arra a következtetésre jutott, hogy Luther tudatlan, istenkáromló eretnek, és egy latin nyelvű dialógust írt a tételek ellen. Vitába szállt Lutherrel Johann Eck is; Luther mindegyiküknek külön válaszolt, de a legkimerítőbb válaszát ebben a tárgyban az 1518-ban írt Resolutiones disputationum de indulgentiarum virtute című írása tartalmazza.
A vitának az lett az eredménye, hogy a pápa Rómába idézte Luthert, az eretnekek fölött ítélkező pápai bíróság elé, III. (Bölcs) Frigyes szász választófejedelem közbelépésére azonban a meghallgatást áthelyezték Augsburgba, ahol a birodalmi gyűlésen Cajetan de Vio bíboros is jelen volt.
A meghallgatáson a bíboros felszólította Luthert, hogy vonja vissza tanait, de érdemi vitába nem bocsátkozott vele. Luther még ekkor is a „rosszul értesített pápától a jól értesítendő pápához” fordult igaza védelmében, azonban a következő évben egy lipcsei hitvitában már közvetlenül a pápai joghatóságot is vitatta.

Luther egyre tovább ment azon az úton, hogy a Biblia alapján szembefordult a katolikus egyház egyes tanításaival. Megerősödött benne az a vélemény, hogy a pápai trónon az antikrisztus ül; erre vonatkozó gondolatait „A német nemzet keresztyén nemességéhez” című 1520-as írásában tette közzé.
1520. június 15-én a pápa az Exsurge Domine pápai bullával kiközösítette Luthert az egyházból, elítélte a tételeit, elrendelte könyveinek megsemmísítését és hatvan napot hagyott Luthernek a tételek visszavonására.
Forrás: Wikipedia
A reformáció a 16. században tovább folytatódott, majd a 19. századig az ún. utóreformációs mozgalmak folytatták az Isten által elindított munkát.
"És lészen ama napon, hogy többé nem támaszkodik Izráel maradéka és aki megmaradt Jákób házából, az őt nyomorgatóhoz, hanem támaszkodik az Úrhoz, Izráel Szentjéhez hűségesen; A maradék megtér, a Jákób maradéka az erős Istenhez. Mert ha néped Izráel számszerint annyi lenne is, mint a tenger fövenye, csak maradéka tér meg."

Ésaiás 10:20-22
"Ekképen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint." Róma 11:5

Ajánló: A láng őrzői (Keepers of the Flame) c. ausztrál sorozat 2. része, melynek témája a ReformációMert semmit sem cselekedhetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért.
Korinthusi második levél 13, 8.

A mi kincsünk akkora, hogy ésszel fel sem érhetjük, Hiszen ezért kell érte kemény harcban állnunk. Nem mondhatjuk tehát lekicsinylõ hangon, mint ahogy a világ. s némely balga lélek teszi, hogy nem kell a tantételeket olyan szigorúan venni s miattuk a keresztyén szeretetet veszélyeztetni. Ha kisebb dolgokban - mondják - tévelyeg is valaki, de egyébként nagyjából egyetért velünk, hát engedjünk s hunyjunk szemet a keresztyén testvéri egység kedvéért.
Nekünk nem kell az olyan béke és egység, amelyért Isten igéjét kellene elveszítenünk. Hiszen ezzel az örök életet is és mindent elveszítenénk. Ebben nem lehet engedni, sem a szeretet kedvéért megalkudni, hanem engedjen mindenki az igének, - akár barát, akár ellenség. Mert nem külsõ, világi egységre kaptuk az igét, hanem örök életre. Majd teremt az ige egységet; ige nélkül pedig úgysincs egység. Ne ajánlgasson hát nekünk senki olyan szeretetet; amelynek az ige, vagy a hit volna az ára. Mert nem a szeretet, hanem az ige hoz örök életet, kegyelmet s minden mennyei kincset.

Az ige kõszálként megáll,
Megszégyenül, ki bántja;
Velünk az Úr táborba száll,
Szentlelkét ránk bocsátja.
Kincsünk, életünk,
Nõnk és gyermekünk
Mind elvehetik,
Mit ér az õnekik!
Mienk a menny örökre.
http://www.evangelikus.hu/lelki-taplalek/napiige 

vasárnap, október 13, 2019

Egészséges életmód - Candidiasis

A candidiasis felismerése és kezelése

A téma részletes áttekintését, az immunrendszer mûködését, helyreállítását, a betegség és terápia ok-okozati összefüggéseinek pontos felvázolását Tóth Gábor Allergia- és Candida kalauz című könyve taglalja, amit tanácsos beszerezni minden beteg ember számára.

Mi okozza a betegséget? A Candida az élesztőgombáknak egy, a mikrobiológiában jól ismert családja, amelyen belül számos különböző gombafajta létezik. Leggyakrabban a Candida albicans alfaj jelenléte mutatható ki a candidiasis során. A Candida albicans egy sarjadzó, álfonalakat képező élesztőgomba fajta, amely az egészséges ember nyálkahártyáján, bőrén és bélcsatornájában is megtalálható. Részét képezi a biológiai egyensúlynak mind a külsõ környezetben, mind az emberi szervezeten belül. A bélflóra részeként folyamatosan verseng a hasznos tejsavbaktériumokkal a táplálékért.

Egészséges életmód - A Candidiasis okai

A betegség okai

Az utóbbi időben több olyan tényezőt sikerült azonosítani, amelyek a candidiasis kórfolyamatában kiváltó (iniciátor) vagy a betegség kialakulását segítő (promoter) faktorként szerepel. A jelenlegi ismeretek szerint ezek a következők: 

Az antibiotikumok egy részének (penicillin, tetracyclin, erythromycin) huzamosabb időn át tartó szedése károkat okozhat a bélflóra érzékeny mikrobiális egyensúlyában. A hasznos és erjesztő munkát végző tejsavbaktériumok kiszorulásával az előnytelen, rothadási folyamatokat elindító mikrobák, valamint a sarjadzó gombafajok kerülnek túlsúlyba a béltraktusban.

csütörtök, október 03, 2019

A Láng őrzői c. sorozat - Dr. Allan Lindsay filmje (Keepers of the Flame)

A Láng őrzői c. sorozat - Dr. Allan Lindsay filmje

Magyar felirattal (a bevezető angol)


1. A hitehagyá
2. A reformáció 
3. A nagy várakozá
4. A csalódás után
5. A gyengék leggyengébbje 
6. Kisebb világosság
7. Gyógyító szolgálat
8. Ellen, a nő


Luther Márton: Heidelbergi disputáció

A HEIDELBERGI DISPUTÁCIÓ TÉTELEI JÉZUS KRISZTUS VÁLTSÁGÁRÓL

 1. tétel
  Istennek a törvénye, amely az életről szóló legüdvösebb tanítás, nem tudja az embert igazságra jutásában támogatni, hanem inkább akadályozza őt.
 2. tétel
  Még kevésbé képesek az embereket előbbre vinni azok a cselekedetek, amelyeket a természetes jóindulat segítségével – ahogyan mondják – sűrűn gyakorolnak.
 3. tétel
  Az emberek cselekedeti, még ha mutatósoknak és jóknak tűnnek is, megvizsgálva mégis halálos bűnök.
 4. tétel
  Az Isten cselekedetei, még ha képtelennek és bajt hozóaknak is tűnnek is, a valóságban halhatatlan érdemek.
 5. tétel
  Az emberek cselekedeti (azokról szólunk, amelyek jócselekedeteknek látszanak) nem úgy halálos bűnök, hogy mind köztörvényes bűnök lennének.
 6. tétel
  Az Istentől származó cselekedetek (azokról szólunk, amelyek emberek által történnek) nem úgy érdemek, hogy egyszersmind nem bűnök.
 7. tétel
  Az igazak cselekedetei halálos bűnök lennének, ha maguk az igazak kegyes istenfélelemmel nem félnének attól, hogy cselekedeteik halálos bűnök.
 8. tétel
  Az emberek cselekedetei méginkább halálos bűnök, amikor azok istenfélelem nélkül, teljes és gonosz elbizakodottsággal történnek.
 9. tétel
  Az a beszéd, hogy a Krisztus nélküli cselekedetek bár holtak, de nem halálosak az istenfélelem veszedelmes mellőzésének látszik.
 10. tétel
  Sőt megérteni is igen nehéz, miképpen lehet a cselekedete holt, ám mégsem halált okozóan ártalmas bűn.
 11. tétel
  Csak úgy kerülhető el az önelégültség, és csak úgy lehet igaz reménységünk, ha minden cselekedetünknél félünk a kárhozatra jutattó végítélettől. 
 12. tétel
  Amikor az emberek attól félnek, hogy bűneik halálosak, akkor igazán bocsánatosak azok Istennél.
 13. tétel
  A szabad akarat a bűnbeesés után csak üres titulus, és míg azt teszi, ami tőle telik, halálosan vétkezik.
 14. tétel
  A szabad akarat a bűnbeesés után a jóra csak külső hatásra képes, a rosszra azonban mindig magától is kész.
 15. tétel
  Még az ártatlanság állapotában sem volt képes megállni saját, hanem csak csak az Istentől származó erővel, még kevésbé volt képes a jó irányában előrehaladni.
 16. tétel
  Amikor az ember azt gondolja, hogy kegyelemre jutásának szándékát ő maga megvalósíthatja azzal, ha megteszi azt, ami tőle telik, akkor a bűnt bűnnel tetézi, úgyhogy kétszeresen bűnössé válik.
 17. tétel
  Nem azért szólunk így, hogy kétségbeesésre adjunk okot, hanem hogy megalázkodásra, és hogy felébresszük a buzgóságot a Krisztus kegyelmének a keresésére.
 18. tétel
  Bizonyos, hogy az embernek teljesen kétségbe kell esnie önmaga miatt, hogy alkalmassá legyen a Krisztus kegyelmének az elfogadására.
 19. tétel
  Nem az nevezhető méltán teológusnak, aki Isten láthatatlan dolgait az ő teremtett műveiben felfogva szemléli.
 20. tétel
  Hanem az nevezhető méltán teológusnak, aki Istennek látható műveit, azaz a „hátát" a szenvedésekben és a keresztben szemlélve fogja fel.
 21. tétel
  A dicsőség teológusa a rosszat jónak, a jót rossznak mondja, a kereszt teológusa azt mondja, ami a valóság.
 22. tétel
  Az a bölcsesség, amely Isten láthatatlan dolgait az Ő teremtett műveiből következtetések segítségével próbálja meglátni teljesen felfuvalkodottá tesz, megvakít és megkeményít.
 23. tétel
  A törvény is csak Isten haragját munkálja: megöl, elátkoz, vádol, elítél, mindenkit kárhoztat, aki nincsen Krisztusban.
 24. tétel
  Mégsem maga a bölcsesség a rossz és nem a törvény kerülendő, hanem a kereszt teológiája nélküli ember az, aki a legjobb dolgokkal is a legrosszabbul visszaél. 
 25. tétel
  Nem az az igaz, aki nagyon sokat munkálkodik, hanem az, aki – cselekedeitől függetlenül – nagyon bízik Krisztusban.
 26. tétel
  A törvény ezt mondja: „Tedd ezt!" és soha nem teljesül. A kegyelem így szól: „Higgy ebben!" és már minden el van végezve.
 27. tétel
  Igazság szerint azt kellene mondanunk, hogy Krisztus cselekedete cselekvő (popus operans), és a mi cselekedetünk által ment végbe (opus operatum), és így az elvégzett cselekedet a cselekvő kedvéért tetszik Istennek.
 28. tétel
  Isten szeretete nem megtalálja, hanem megteremti azt, ami számára szeretetre méltó, az ember szeretete viszont abból fakad, hogy valamit szeretetre méltónak talált.
(1518)

Nagybocskai Vilmos fordítása

péntek, augusztus 16, 2019

Heidegger: A gondolkodás tapasztalatáról

A gondolkodás tapasztalatáról – Martin Heidegger

Út és mérleg
híd és ének
egy ösvényen együtt áll.

Menj és hordozd
nincsed és szód
ott, hol csak-egy utad jár.


Midőn hajnalfény gyúl a hegyek mögött csendesen…
A világ homálya sohasem oltja ki a lét fényét.
Az isteneknek túl későn érkeztünk, s túl korán a létnek. Ebben a költeményben kezdődik az ember.
Egy csillaghoz tartsunk: ennyi az egész.
Gondolkodni – egy gondolatra szorítkozni, mely majdan csillagként áll meg a világ egén.

Midőn vihar kerekedtén a szélkakas a kunyhóablak előtt énekel…
Ha a gondolkodás hivatása a lét kihívásából ered, a sors beszéde gazdagabb lesz.
Mihelyt szemünk van a dologra és szívünkben a szóra-hallás, sikerül a gondolkodás.
Kevesek tapasztaltak abban, hogy megkülönböztessék a megtanított tárgyat az elgondolt dologtól.
Ha a gondolkodásban szemben állók volnának és nem csupán vetélytársak, jobban állana a gondolkodás ügye.

Midőn a felszakadozott esőfelhőn hirtelen napsugár siklik át a rétek sötétjére…
Nem mi találunk rá a gondolatokra. Ők találnak ránk.
Ez a beszélgetésre illő óra.
Jöhet a derűs társas eszmélkedés, mely nem áll elő ellenkező vélemény fitogtatásával, sem nem tűr engedékeny beleegyezést. A gondolkodás állhatatos marad ügyében.
Az ilyen derűs társalgás öröméből nyerhet a gondolkodás műhelye néhány mesterlegényt. Hogy közülük egy észrevétlen mesterré növekedjék.

Midőn a nyáreleji mezőn magányos nárciszok elrejtve virágzanak s a juharfa alatt egy hegyi rózsa csillan…
Díszes egyszerűség.
Csak alkotás éltet arcot.
S az alkotás költeményben pihen meg.
Kit járhat át bármi bátorítás – ha nem vállalja a szomorúságot?
Ott árad el a fájdalom gyógyító ereje, hol nem is sejtjük.

Midőn a szél morogva tépázza a kunyhó gerendáit s az idő kedvetlenre válik…
Három veszély fenyegeti a gondolkodást.
Jó és ezáltal üdvös veszély a daloló költő szomszédsága.
Gonosz és ezáltal legkönyörtelenebb veszély maga a gondolkodás. Önmaga ellenében kell gondolkodnia s erre csak ritkán képes.
Rossz és ezáltal zavaros veszély a bölcselkedés.

Midőn nyári napon pille telepedik a virágra s csukott szárnyával vele leng a réti szélben…
Kedélyünk minden kedve felelet a lét kedvességére, mely gondolkodásunkat a világ játékába gyűjti.
A gondolkodás minden egyes dolgot kiemel és maga előtt marasztal.
A türelmes figyelem nagylelkűséget nevel.
Ki nagyot gondol, nagyot is téved.

Midőn a hegyi patak az éjszakák csöndjében arról mesél, hogyan zubog szikláról sziklára…
Gondolkodásunkban, ami a legősibb, mögöttünk jár, és mégis szembejön velünk.
Ezért várja a gondolkodás az elmúltak érkezését és ezért visszaemlékezés.
Öregnek lenni annyit jelent: idejében megállni ott, ahol egy gondolati út egyetlen gondolata a maga helyére ugrott.
Akkor kockáztathatjuk meg, hogy a filozófiából visszatérjünk a lét elgondolásához, mikor már a gondolkodás eredetében otthonosak lettünk.

Midőn téli éjszakában hóviharok rázzák a kunyhót, de reggelre a táj hófehérbe csöndesül…
A gondolkodás éneke csak azáltal nyugodna meg lényegében, ha lehetetlen lenne kimondani, mi kimondatlanul kell hogy maradjon.
A gondolkodást ilyen lehetetlenség helyezné a dolog elé.
Soha nem az, amiről beszélnek, és egy nyelven sem az, amit kimondanak.
Hogy újra és minduntalan van gondolkodás, kinek csodálkozása szeretné ezt kifürkészni?

Midőn alpesi völgyek lejtőin kolompszó hallik s a nyájak lassan-lassan bandukolnak…
A gondolkodás költői jellegét még homály fedi.
Ahol megmutatkozik, hosszú időre valami félig-költői sejtés utópiájának látszik.
De a gondolkodó költés valójában a lét topológiája.
Ez mondja meg neki lényegének illetőségét.

Midőn az esti fénysugár itt-ott betűz az erdőn, bearanyozza a fák törzsét…
Ének és gondolkodás a költészet szomszédos törzsei.
A létből hajtanak ki és igazságába érnek.
Kapcsolatukról az jut eszünkbe, amit Hölderlin az erdő fáiról dalol:
„És a szomszéd törzsek ismeretlenek
maradnak egymásnak, amíg csak állnak.”

Erdő pihen
patak zubog
szikla nyugszik
zápor zent.

Mező réved
kút megduzzad
szelek zúgnak
áldás leng.

(1947)
(Reisinger János fordítása)

kedd, július 02, 2019

Kiáltás a pokolból - függőségek

Kiáltás a pokolból

A huszonhárom éves fiatalember, Dani, alkoholista családban nőtt fel. Mondhatni sorsszerű, hogy az ő élete is összekapcsolódott az alkohollal és a droggal, már egészen fiatalon. Azonban többéves mélyrepülés és zuhanás után utolérte a csoda: szembesülése az állapotával és emberfeletti küzdelme a gyógyulásáért.
Jelenleg hasonló sorsú fiatalokért fáradozik személyes „üzenetádásával”. Gyógyulásának történetéről beszélget vele egykori gimnáziumi tanára.
– Édesapám érintettsége megmérgezte a család légkörét. Már kiskoromtól érzékeltem emiatt otthon a feszültséget. A legjobban akkor romlottak el a dolgok, amikor nyugdíjba vonult, ami komoly törés volt, mert a szabadidejével nem tudott mit kezdeni. Akkor vált rohamossá az ő állapotának a romlása. Állandó feszültségben és bizonytalanságban éltünk. Ha nem volt probléma, akkor is mindenki attól rettegett, hogy mikor lesz a következő, újabb mélyrepülés. Vajon aznap hogyan jön haza? Hazajön-e egyáltalán? Édesanyám idegei teljesen kikészültek. Kialakultak a pontos játszmakörök: egy adott mondat, egy adott cselekedet kiváltotta reakciótól mindenki kiborult.

– Mikor nyúltál először a pohár után, illetve miért?

– Hetedikes koromban voltam először részeg. Ez egy kontroll nélküli szilveszter volt azokkal a testnevelés tagozatos évfolyamtár-saimmal, akik egyébként utáltak és vertek, mert strébernek gondoltak a jó tanulmányi eredményeim miatt. Hogy elnyerjem a szimpátiájukat, igyekeztem megfelelő mennyiségű whisky-kólát elfogyasztani. Úgy tíz-tizenegy körül veszthettem el a fonalat, és úgy négy-öt felé vehettem fel újra. Amellett, hogy iszonyú volt a másnaposság, hihetetlenül felszabadító érzés volt, hogy ezek a nagymenő gyerekek befogadtak, és ettől kezdve suli után velük lógtam. Nemsokára összejöttem egy lánnyal, aki dohányzott, és az ő hatására én is elkezdtem cigarettázni.

– Meg akartál felelni neki is?

– Igen, ez irányított mindenben. Megfelelni mindenféle formában, minden embernek, én persze sehol nem voltam az egészben. Fel sem merült bennem, hogy én mit akarok, nekem mi lenne a jó, csakis az foglalkoztatott, hogy mások mit várnak tőlem. Az önértékelésem vagy önbecsülésem egyetlen formája a külvilágból érkező visszajelzéseken alapult. Közben felvettek egy magas követelményű tehetséggondozó gimná-ziumba. Akkoriban nagyon el voltam telve magammal, milyen okos is vagyok… De hamar rá kellett döbbennem: itt mindenki olyan képességű, mint én, vagy akár jobbak. Érdekes módon itt is megtaláltam azokat az embereket, akikkel folytatni lehetett a „felejtsük el az egészet” életmódot. Hamarosan odáig jutottam, hogy alkoholra volt szükségem ahhoz, hogy felszabadult legyek, hogy önbizalmam legyen, viccesnek és jó fejnek érezzem magam. A legjobb az egészben az volt, hogy eközben sohasem gondoltam arra, hogy otthon mi van.
Az első nyári szünetben elmentem dolgozni a Balaton-partra. Pénzem is volt, és elég nagy szabadságot kaptam, túl az első nagy szerelmet követő szakításon. Volt, hogy nem mentem haza egy hétig sem, mert „valami” fesztiválon voltam. Akkor úgy éreztem, megtaláltam, amit kerestem. Hiszen nincsen szükségem emberekre, akikben egyébként sem lehet megbízni, mert csak kihasználnak, elhagynak. Az alkoholban megbízhatok, igazi segítőtársam. A segítségével pillanatok alatt tudok ismerősöket szerezni.

Örvényben: beindul a drogbiznisz

– A füvet is ekkor kezdtem el szívni, ez meg még jobban bejött. Az alkoholhoz képest a füvezés élménye annak a sokszorosa volt, aztán már együtt ment a kettő. Szinte azonnal beszálltam a terjesztésébe is, mert elég sokba került a cucc.
Később lett egy barátnőm, akinek megígértem, hogy leállok vele. Egy darabig sikerült is, majd egy év után megoldódott a problémánk: őt is rászoktattam, s akkor már együtt szívtunk.
A dolgok szép lassan romlottak el körülöttem. Észre sem vettem, hogy egyre mélyebbre csúszom. Ráadásul a haveroktól azt a visszajelzést kaptam, hogy nincs ezzel semmi probléma, minden nagyon jól van így. Milyen visszatetsző, ahogy a szürke polgárok élnek nap mint nap: mindig ugyanazt csinálják. Mi élveztük, hogy társadalmon kívüliek és felettiek vagyunk, a mi életünk színes és érdekes.
Aztán az utolsó két gimnáziumi évem nagyon gázos volt: akkor a szerhasználat már olyan szintű kényszerré vált, hogy gyakorlatilag semmit nem tudtam csinálni nélküle. Minden program a szerrel kezdődött. Valójában akkor már nagyon-nagyon durván ez irányította az életemet. Mindent ennek rendeltem alá, az órákról is ellógtam, hogy hozzájussak.
Egyre durvább dolgok történtek velem. Például az autóbalesetem. Akkoriban még jogsim sem volt, csak úgy elhoztam a kocsit, gondoltam, apu úgysem veszi észre. Nem nagyon emlékszem, mi történt, csak arra, hogy pördül az autó, fejre álltam. Ma már úgy gondolom, isteni elrendezés volt, hogy be voltam kötve, mert egy karc nélkül megúsztam. Ebből, ugye rendőrségi ügy lett, de az volt a szerencsém, hogy még kiskorú voltam. Megúsztam egy év pártfogói felügyelettel és két év felfüggesztettel.

Sikertelen fogadalmak

– A baleseted nem gondolkodtatott el, hogy valamin változtatnod kellene?

– Akkor gyűlöltem magam, esküdöztem mindenre, hogy ilyen többet nem lesz, meg hogy soha többet nem iszom – de egy hét sem telt el, és minden ugyanúgy ment tovább, mintha mi sem történt volna. Ezt követően rengeteg rossz dolog ért, amelyek haragot, lelkiismeret-furdalást, önsajnálatot, önutálatot ébresztettek bennem.
A szer miatt mindenkinek hazudni kellett. A családi helyzetünk az addiginál is rosszabb lett. Apu folyamatosan kezelés alatt állt, de semmi nem segített rajta. Mindig reménykedtünk: talán most sikerülni fog neki, de amikor hazatért, minden ugyanott folytatódott. A nővérem folyamatosan azt mondta: „Az apánk megszűnt létezni. Vedd úgy, hogy meghalt, mert csak idő kérdése. Fogadd el, hogy rajta nem lehet segíteni. Legfeljebb azzal segíthetünk neki, ha legalább mi nem halunk bele az ő ámokfutásába.”
Az egyik terápia után azonban nagyon nagy változás történt. Vissza-vissza kellett járnunk a kezelőorvosához, ahol velünk, családtagokkal is elbeszélgetett.
Ez a beszélgetés nagyon kellemetlen volt, mert aznap is másnapos voltam. Csak azért mentem el, mert addig sem kellett iskolában lenni. Úgy éreztem, hogy a torkomban van a szívem, mert ez az ember átlát rajtam. Arról beszélt, hogy a hajlam örökölhető, a dohányzásom is annak a jele – mire én összevissza hazudoztam: csak alkalmi dohányos vagyok, amúgy meg nem iszom. Úgy éreztem magam, mint akit elkaptak. Ettől kezdve tudatosult bennem, hogy nagy bajban vagyok, s hogy ebből nem valószínű, hogy ki fogok tudni jönni.

– Nem kezdtél kiskapukat keresni, különféle elméleteket gyártani, hogy ez éppen rád nem vonatkoztatható?

– Természetesen gyártottam magamnak több elméletet is. Például: úgy öt-tíz év múlva nekem is az lesz a sorsom, mint édesapámnak, de addig még élvezem az életet. Megvizsgáltam magamat, s láttam, hogy ugyanazok a tünetek, ugyanazokon veszek össze a barátnőmmel, mint amelyeken apám ötvenévesen a feleségével, harminc év házasság után. S onnantól kezdve el volt rontva az ivászatom, mert soha nem tudtam jó kedvvel
a szert használni, vagy inni úgy, hogy ez ne jutott volna eszembe.
Amikor apu végleg hazajött a kezelésről, nagyon óvatosan próbáltam puhatolózni, miket hallott ott.
Említette, hogy van ez a bizonyos „Nagykönyv” (az Anonim Alkoholisták közösségének alapkönyve), aminek nagyon megörültem, mert így mégsem kell erről beszélgetnünk. Majd elolvasom, és magamtól rájövök a megoldásra. Iszonyatosan mellbe vágtak a felépülők személyes történetei. Olyan volt, mintha én írtam volna.

Próbálkozások – saját erőből

– Különféle öngyógyítási módszerekkel próbálkoztam: italfajtákat váltogattam, csak szívtam, csak ittam stb., de ezek öt-hat napnál nem tartottak tovább. Megfogadtam, hogy nem fogok inni, csak egy pohárral, aztán azon kaptam rajta magam, hogy észrevétlenül berúgtam. Talán majd holnap… Az érettségi utáni nyáron már semmi önkontrollom nem volt. Akkor szembesültem azzal, hogy nekem az a normális, hogy reggeltől estig nem tudok magamról. Félelmetes dolgokat műveltem mindenfelé, mert általában nem voltam tudatomnál.
A „Nagykönyv” alapján tudtam azt, hogy ha elkezdek inni, nem tudom majd abbahagyni, de ezt nem akartam elfogadni. Teljes absztinencia a leszokáshoz? Lehetetlen, hogy ne lenne más megoldás! Míg folyamatosan ezzel küzdöttem és kísérleteztem, a lelkem már belehalt az egészbe. Elsorvadt a lelkiismeret-furdalástól, attól, hogy magamnak már nem tudtam hazudni, és a gondolattól: talán még 1-2 évem van, és meghalok
a szertúladagolástól.

– A legnagyobb mélypontokat általában felemelkedés követi. Nálad is így történt?

– A legnagyobb áttörés az volt, amikor négy-öt napig józan voltam. Apám elhívott egy nyitott AA-gyűlésre, ahol az egyik tag épp a 19. józan évét ünnepelte. Itt találkoztam egy 27 éves sráccal, aki megosztotta velem a történetét. Körülbelül húsz éves koráig nagyon hasonló volt a sorsunk, de ő már 18 évesen, kényszerből megismerkedett az AA-val. Ugyanazok voltak a kifogásai, mint nekem: túl fiatal vagyok, és egyébként sem voltam még detoxikálóban. Ő még visszament inni, s utána hat év alatt minden megtörtént vele. Többször a klinikai halálból kellett visszahozni.
Beláttam, hogy az alkohollal szemben tehetetlen vagyok, és hogy a legrosszabb dolgok mindig részegen történtek velem, azt viszont nem tudtam elfogadni, hogy a fűvel is le kellene állni. Vagy mind a kettőt leteszem, vagy egyiket sem tudom letenni. S akkor megint volt egy vagy két nap józanságom.

Új ember születik

– A találkozást követően még két napot töltöttem el részegen, beszívva. Aztán teljesen megsemmisültem, hiszen az utolsó próbálkozásom – hogy most pedig csak egy pohár bort fogok meginni – az esküdözések, imádkozások ellenére ismét képszakadással végződött.
– Nagy harc volt belátnom, hogy tehetetlen vagyok az alkohollal szemben, és emiatt az életem irányíthatatlanná vált. Ebben a küzdelemben nagyon nagy segítség volt édesapám, aki arra biztatott, próbáljam ki azt, hogy mindig csak 24 órát maradjak józan. Akkoriban már többször imádkoztam Istenhez, hogy mentsen meg, mert így nem tudok már élni. Amikor sikerült így kimondanom, akkor tényleg őszintén tudtam kérni, mert nem volt ott bennem az ellenállás. S akkor megtörtént a csoda, ami azóta is tart: nem kellett innom. A tisztaságom első napja 2009. augusztus 27-e volt, azóta az
AA-ban józanodom.

– Rövid idő múlva felkerültél Budapestre, egyetemre, ahol kollégiumban laktál. Köztudott, hogy az egyetemi kollégiumokban „vége-hossza nincsen” bulik vannak… Hogyan tudtál ebben a környezetben megállni?

– Az első három hétben az emberek többsége részeg volt. De tényleg, nagyon durván. Magam is megdöbbentem: „azt a mindenit, tényleg nem ittam”, s nem is kellett innom. Olyan evidens volt, hogy nekem ott nem lehet inni, és nem is kell. Ezek hihetetlen nagy élmények voltak, de utána elkezdtem Budapesten gyűlésre járni.

– Azt tapasztaltad meg, hogy összetörtél. Ahhoz, hogy újra talpra tudjál állni, egészen más alapokról kellett elindulnod. 

– Igen. A mélypontról elindulni azt jelentette, hogy képes vagyok beismerni az én személyes tehetetlenségemet. Hiába fogadkozom, hogy nem iszom többet, egyszerűen képtelen vagyok rá. Amikor hajlandó voltam elfogadni, hogy van egy Felsőbbrendű Erő, aki segíthet – én most már Istennek hívom –, valósággal megsemmisült az egóm.

– Miért volt olyan nehéz ezt elfogadnod?

– Tele voltam vallási előítéletekkel. A keresztény vallás nevében milliókat lemészároltak a középkorban… Úgy voltam vele, ha van is Isten, akkor velem tuti nem törődik, mert akkor nem hagyná, hogy ez megtörténjen velem. Miért hagyja, hogy ennyi háború dúljon mindenfelé, és hogy milliók éhezzenek? Iszonyatos elutasítás volt bennem a vallással szemben, amíg rá nem jöttem, hogy az nem feltétlenül azonos Istennel. A „Nagykönyv” Mi, kételkedők című fejezetében olvasottak rádöbbentettek: ki vagyok én, hogy megmondjam, nincsen Isten? Lehetséges, hogy több százmillió ember téved? Gúnyolódhatok rajtuk, de nekik mégiscsak van lelki békéjük, valamiféle iránymutatásuk az életükben.
Amikor belegondoltam, hogy hány helyzetben meghalhattam volna, nem volt kérdés számomra, hogy mindig is volt Valaki, aki vigyázott rám. Majd megtörtént a csoda, hogy amióta megszólítottam Őt, nem kell innom – számomra ennél több bizonyíték nem kellett.
Márkus Csaba

szerda, május 29, 2019

Új kezdet életmódtábor 2019. Celldömölk – az Eleki Életmódközpont szervezésében

„Új kezdet” életmódtábor

Helyszín: 9500 Celldömölk, Vasvirág Hotel, Sági u. 56.
2019. június 30. – július 7.A táborról: Az „Új kezdet” életmódtáborba azokat várjuk, akiknek célja az egészséges életmód legfontosabb alapelveinek megvalósítása a gyakorlatban.

Programunkban a testi-lelki egészségről szóló előadások és beszélgetések, egyéni tanácsadás, fórum, gyógynövény- és ételbemutatók, hosszabb-rövidebb kirándulások, reggeli tornák, közös mozgás szerepelnek. 
Mindez szép, kulturált környezetben, napi háromszori teljesen növényi (vegán) étkezéssel. 
A gyermekek számára foglalkozásokat tartunk.

Táborvezetők: dr. Pásztor Judit, Somogyi Lehel
Információ és jelentkezés: Eleki Életmódközpont Telefon: +3620 400 86 46, 0666/240-610
E-mail: elekivendeghaz@gmail.com

Díjszabás*: Felnőtt: 6500 Ft fő/éj
4–18 év között: 6000 Ft fő/éj
4 év alatt: 3000 Ft fő/éj SZÉP Kártyát elfogadunk.
*Az árak az IFÁ-t nem tartalmazzák.
Jelentkezési határidő: 2019. május 31.

A jelentkezőktől 10.000 Ft foglaló befizetését kérjük a Vajdaságért Alapítvány számlájára „Celldömölk” megjelöléssel (K&H Bank 10402623-50526554-86651004) a jelentkezést követően 14 napon belül. A jelentkezést csak akkor tekintjük véglegesnek, ha a foglaló befizetése megtörtént. A jelentkezés lemondása esetén a foglalót nem tudjuk visszatéríteni.

• Celldömölk Vas-megye észak-keleti kapujában fekszik. Fekvésének, természeti értékeinek köszönhetően a térség turisztikai központja.

• Ság-hegy és környéke, Kemenes Vulkánpark látogatóközpont, Sárvár, Jeli Arborétum,Mozdony-skanzen nevezetességei vonzzák az érdeklődőket.

• Megközelítés: Budapest, Győr, Pápa, Szombathely felől rendszeres vonat- és autóbuszjáratok érkeznek.

szombat, május 25, 2019

Munkácsy és Zichy-tárlatlátogatás Reisinger Jánossal, 2019.

http://oltalomtaborok.blogspot.com/2019/03/zichy-tarlatlatogatas-2019.html


Tárlatlátogatások

2019. május 26. vasárnap 10.00–14.00
A szokásos Somogy megyei Zala faluba tartó kirándulásunkat ebben az évben is megrendezzük a Zichy Mihály Emlékmúzeummegtekintésére. Ebben az évben új idegenvezetőt mutatok be Rizsák Krisztián személyében, aki az aszódi előadásokat szervezi feleségével együtt. Jómagam ebben az időben Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön tartok előadásokat, ezért csak telefonos érintkezéssel lehetek jelen. Szeretettel várjuk azonban mindazokat, akik eddig még nem látták ezt a gazdag gyűjteményt, és nem álltak meg Zichy 25 négyzetméteres óriásképe, A Démon fegyverei (1878) előtt. Aki eljön erre az alkalomra, különböző kiadványainkat is beszerezheti, valamint részesül Magdikának, a helybeli jól kipróbált tárlatvezetőnek színes és érdekes előadásában. 

2019. június 23. vasárnap 10.00
A debreceni Déri Múzeumban tekintjük meg Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiáját, melyre szervezett utazás keretében Budapestről és Pásztóról érkezik mintegy 50 résztvevő. Az autóbuszos utazásra még lehet jelentkezni a pásztói Városi Könyvtár megkeresésével. A tárlatvezetést itt Reisinger János végzi.
10 óra után bemegyünk a múzeumba, csak egy turnusos tárlatvezetés lesz. Utána a Nagytemplom bibliakiállítására megyünk el, majd az épület tetejéről tekintjük meg Debrecent.
Ezekre a tárlatlátogatásokra nincs bejelentkezés, mindenki maga választhatja meg utazási eszközeit, maga kell, hogy megváltsa belépőjegyét vagy érvényesítse kedvezményeit.

A következő hónapokban az alábbi kiállítások megtekintését tervezzük, ezekre viszont szeretnénk jelentkezőket fogadni, hogy ne hiába hirdessük meg az alkalmakat.

PécsMunkácsy vándorkiállítás Pákh Imre 52 darabos gyűjteményével, a nyár folyamán valamely vasárnap 10 órai kezdettel.

Esztergom2019. szeptemberKeresztény Múzeum, MS Mester táblaképeinek megnézése, más bibliai témájú művekkel együtt.

A regisztrálási szándékokat emailen fogadjuk: oltalomtaborok @ gmail.com.

Üdvözlettel: az Oltalom Alapítvány kuratóriuma