hétfő, március 12, 2018

Hangok a babákért - Jótékonysági húsvéti koncert

A Peter Cerny Alapítványi Mentőszolgálat megsegítésére, mobil motoros szívók és nitrogén-monoxid-érzékelő beszerzésére.

Helyszín: Rákospalotai Evangélikus Egyházközség Nagytemploma, 1152 Budapest, Régi Fóti út 73.
Időpont: 2018. március 24., szombat, 18 óra
Művek: Bach, Mozart, Händel, Esterházy Pál, Kodály Zoltán művei

A belépés díjtalan, az adományokat a Mentőszolgálat megsegítésére gyűjtjük!

péntek, március 09, 2018

HIT

HIT

„A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés."
(Zsid. 11:1) 

Ha Krisztushoz jövünk, hinnünk kell Őbenne. Be kell Őt vinnünk mindennapi életünkbe; akkor békénk és örömünk lesz, és tapasztalatból tudjuk meg, mit jelentenek ezek a szavak: „Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; amiképpen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében." (Jn 15:10) 

Hittel kell igényelnünk ígéretét, hogy megmaradjunk Krisztus szeretetében. Jézus mondta: „Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon tibennetek az én örömem és a ti örömetek beteljék." (11. vers) 

A hit szeretet által munkálkodik és megtisztítja a lelket. A Szentlélek hit által juthat be a szívbe és teremthet benne szentséget. Nem lehet valaki Krisztus küldötte és nem végezheti Ura munkáját anélkül, hogy ne működnék együtt Istennel a Szentlélek által. Csak úgy válhatunk alkalmassá a mennyre, ha jellemünk átalakul; Krisztus igazsága lesz a megbízólevelünk, hogy az Atyához járulhassunk. Isteni természet részeseivé kell válnunk, elkerülve a romlottságot, mely a kívánság által van a világban. A Szentlélek befolyása által napról napra formálódnunk kell; mert a Szentlélek munkája az, hogy nemesíti az ízlést, megszenteli a szívet és bemutatja a léleknek Jézus hasonlíthatatlan szépségét. 


Krisztust kell szemlélnünk, és e szemlélés által változunk meg. Hozzá kell járulnunk, mint egy élő, kimeríthetetlen forráshoz, melyből újra és újra ihatunk és mindig friss vizet meríthetünk. Viszonoznunk kell szeretetének vonzását, az Élet Kenyeréből kell táplálkoznunk, mely a mennyből szállott alá, s az Élet Vizéből kell innunk, mely Isten trónjánál fakad. Állandóan felfelé kell néznünk, hogy a hit Isten trónjához kössön bennünket. Ne nézzünk lefelé, mintha a földhöz lennénk ragadva! Ne tartsunk vizsgálatot hitünk felett, ne tépjük ki, mintha egy szál virág lenne, s mi meg szeretnénk nézni, van-e gyökere, vagy nincs. A hit növekedése alig észrevehető. 

(Bible Echo, 1893. február 15.)

Napi ige - Ne csüggedj

„Ímé te felgerjedtél, és mi vétkeztünk; régóta így vagyunk, megtartatunk-e? Mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan ruha, és mint a megfertőztetett ruha minden mi igazságunk. Elhervadtunk mindnyájan, mint a falomb, álnokságaink, mint a szél, hordtak el bennünket! S nem volt, aki segítségül hívta volna a te nevedet, aki felserkennék és beléd fogódznék, mert orcádat elrejtéd előlünk, és álnokságainkban minket megolvasztál."
(Ésa. 64,4–6)

„Vannak, akik bár érezték Krisztus megbocsátó szeretetét és őszintén Isten gyermekei kívánnak lenni, ismerik jellemük fogyatékosságát, életük bűnös voltát, és ezért kételkednek, hogy valóban megújította szívüket a Szentlélek. Ezeknek szeretném odakiáltani: Ne ingadozzatok, ne essetek kétségbe! Gyakran kell még térdreborulnotok, gyakran fogtok még Krisztus lábai előtt sírni, bűneitek és fogyatkozásaitok miatt, mindazonáltal nem szabad elcsüggednetek.
Ha átengeditek magatokat, folytatni fogja és befejezi az Ő napjáig az üdvösség bennetek megkezdett munkáját. Legyen imátok bensőségesebb, hitetek szilárdabb!... Látásunk kitisztul, felismerjük fogyatkozásainkat, az Ő tökéletes jellemének éles ellentéteként. Ez a legfőbb bizonyítéka annak, hogy Sátán csalásai elveszítették erejüket, és hogy Isten Lelkének éltető ereje munkálkodik bennünk... Minél inkább hozzá űz bűneink tudata, annál magasztosabbnak fogjuk látni jellemét és annál tökéletesebben tükrözzük vissza képmását."

(Jézushoz vezető út, A tanítványság próbaköve c. fejezetből)

csütörtök, március 08, 2018

A szentély - Advent hitünk központja

A Szentély - a mennyben és a szívben
Advent hitünk központja

https://picasaweb.google.com/100858654543334633007/ASzentely


JÓSÁG

JÓSÁG„De mondom néktek: Minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Mert a te beszédidből ismertetel igaznak, és a te beszédidből ismertetel hamisnak."
(Mt. 12:36-37)

Isten azt szeretné, ha olyan helyen találna bennünket, ahol ránk áraszthatja szeretetét. Ő nagy értéket tulajdonít az embernek, egyetlen Fiát áldozta fel megmentésünkért, ezért embertársainkat is úgy kell tekintenünk, mint akiket Krisztus vérével vásárolt meg. Ha így szeretjük egymást, akkor Isten és az igazság iránti szeretetünk is növekszik. Szívünket fájdalom járta át, amint szemléltük, mily kevés szeretet van köreinkben. A szeretet mennyei eredetű plánta, melyet naponta kell gondoznunk. A szelídség, a kedvesség, a hosszútűrés mindent eltűr és mindent elvisel, és az, hogy nem tudnak könnyen felingerelni, ezek a szeretet értékes fájának gyümölcsei. 

Ha együtt vagytok, vigyázzatok szavaitokra. Beszélgetésetek legyen olyan természetű, melyet később nem kell majd megbánnotok. „És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára." (Ef 4:30) "A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat." (Mt 12:35) 

Ha az igazság iránti szeretet él a szívedben, akkor az igazságról fogsz beszélni, arról az áldott reménységről, mely Jézusban van. Ha szeretet van a szívedben, akkor arra fogsz törekedni, hogy testvéredben megalapozd és felépítsd a legszentebb hitet. Ha egy szót is szóltok, mely ártalmas barátodra vagy testvéredre nézve, ne helyeseld az ilyen gonosz beszédet, mert ez az ellenség munkája. Kedvesen figyelmeztesd a beszélőt, hogy Isten Igéje tiltja az ilyenfajta társalgást.

Meg kell tisztítanunk szívünket minden olyan dologtól, mely beszennyezi a lélek templomát, hogy Krisztus a szívünkben lakhasson. Üdvözítőnk elmondta nekünk, hogyan mutathatjuk be Őt a világnak. Ha becsben tartjuk Szentlelkét, és az Ő jellemét mutatjuk be másoknak, ha ügyelünk mások érdekeire is, ha kedvesek, türelmesek, elnézőek vagyunk, a világ az általunk termett gyümölcsök láttán megbizonyosodik afelől, hogy Isten gyermekei vagyunk. Az egyházat az egység teszi képessé arra, hogy tudatos befolyást árasszon a hitetlenekre és a világiakra.
(Review and Herald, 1888. június 5.)

Napi ige - A törvény örökkévalósága és szentsége

„Mit mondunk tehát? A törvény bűn-e? Távol legyen! Sőt inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által. Mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: Ne kívánjad... Én pedig éltem régen a törvény nélkül, de ama parancsolatnak eljövetelével felelevenedék a bűn."
(Róma 7,7. 9)

„Pál azt mondja, hogy a törvénybeli igazság tekintetében – tehát ami a külső cselekedeteket illeti – »feddhetetlen« volt (Fil. 3,5–6). De amikor a törvény lelki lényegét felismerte, amikor e szent tükörbe nézett, bűnösként látta meg magát. Emberi mérték szerint tartózkodott a bűntől, de amikor belepillantott Isten törvényének mélységeibe, akkor úgy látta meg magát, ahogy Isten látta őt. Ekkor alázattal lehajtotta fejét és elismerte bűnös voltát... 
A saját tapasztalata révén, egy fontos igazságra mutat rá az apostol a megtérés munkáját illetően. Azt mondja, hogy »ő élő volt egykor a törvény nélkül« – vagyis nem érzett semmiféle elítéltséget. – »De a parancsolat eljövetelével« – vagyis amikor Isten törvényével igazán szembesült a lelkiismerete –, akkor »megelevenedett a bűn és én meghaltam« (Róm 7,10). Tehát ekkor bűnösnek, Isten törvénye által elítéltnek látta meg magát. Figyeljük meg, hogy Pál halt meg – vagyis felismerte halálra ítélt voltát –, nem pedig a törvény."
(Spirit of Prophecy IV. kötet, 297. l.)

szerda, március 07, 2018

Napi ige - Ne nyugtalankodjék a ti szívetek

„Aki engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt és kijelentem magamat annak."
(Ján. 14,21)

„Az Üdvözítő ismerte tanítványainak jövendő sorsát. Látta az egyiket keresztre feszítve, a másikat a tenger magányos, sziklás szigetére fogolyként száműzve, ismét másokat üldözötten, megkínzottan. Ígéretével bátorította, vigasztalta őket. Kijelentette, hogy minden nyomorúságban velük lesz. Ez az ígéret máig sem veszített az erejéből és jelentőségéből.
  Az Úr ismeri az Őt követők életét. Mindazokat, akik börtönben vagy száműzetésben sínylődnek érette, megvígasztalja jelenlétével. Ha tanítványát az igazság miatt igazságtalan törvényszék elé idézik, akkor Ő ott áll mellette. Minden igazságtalan vád, amely az övéit éri, Őt is éri. Tanítványai személyében Krisztust is megbántják. Ha valaki gyalázatot szenved őmiatta, az Ő isteni jelenlétének tudata legyen a vigasza. Ha valaki halált szenved érette, ahhoz így szól: »Én vagyok az Élő, pedig halott voltam és ímé élek örökkön örökké, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.« Az érettem feláldozott életet megőrzöm az örök életre.
  Mindenkor, mindenütt, minden nehézségben és szenvedésben, ha a jövő sötétnek és kétségbeejtőnek tűnik is, Isten elküldi a Vigasztalót, a Szentlelket. Körülményeink elválaszthatnak barátainktól, de semmi sem választhat el bennünket a mennyei Vigasztalótól. Bárhova megyünk is, bárhol is tartózkodunk, mindenütt, állandóan mellettünk van, hogy támogasson, erősítsen, segítsen és bátorítson."

(Jézus élete, Ne nyugtalankodjék a ti szívetek c. fejezetből)

SZÍVESSÉG

SZÍVESSÉG

„De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény." 
(Gal 5:22-23)

Ha Krisztus bennünk lakozik, akkor otthon is ugyanolyan keresztények leszünk, mint máshol. A keresztény kedves szavakkal szól rokonaihoz és munkatársaihoz, kedves, udvarias, szeretetteljes és együttérző. Arra neveli önmagát, hogy a mennyei család tagja legyen. Ha a királyi család tagja, akkor azt a birodalmat képviseli, melybe igyekszik. Kedvesen szól gyermekeihez, mert tudja, hogy ők is a mennyei udvar tagjai, Isten örökösei. Isten gyermekei között nincsen durva lelkület, mert „a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény." Amilyen lelkület uralkodik otthonainkban, olyan lelkület nyilvánul meg a gyülekezetben is.

Ó, arra kell nevelnünk szívünket, hogy legyen könyörületes, kedves, szelíd, telve megbocsátással és együttérzéssel. Ha mellőzzük a hiúságot, felszínes ostoba társalgást, tréfát és viccelődést, még nem válunk rideggé, kellemetlenné és antiszociálissá. Az Úrnak Lelke megnyugszik rajtad, míg olyanná nem leszel, mint egy illatos virágszál Isten kertjéből. Állandóan a világosságról, Jézusról, az igazság Napjáról kell beszélned, míg dicsőségről dicsőségre átváltozol, jellemed átalakul, egyre több erőt kapsz, és egyre jobban és jobban tükrözöd vissza Jézus drága képmását. Ha ezt teszed, akkor az Úr beírja a mennyei könyvekbe, hogy „Jól vagyon", mert Jézust mutatod be.

Nekünk, keresztényeknek nem szabad keményszívűnek és megközelíthetetlennek lennünk. Magatartásunknak Krisztust kell tükröznie, jellemünknek pedig a mennyei kegyelem szépségét kell magán viselnie. Isten jelenlétének kell velünk lakoznia, s bárhol vagyunk, árasszunk fényt a világra. A körülötted élőknek fel kell ismerniük, hogy a menny légköre leng körül téged.
(Review and Herald, 1892. szeptember 20.)

kedd, március 06, 2018

Napi ige - Az előttünk álló próbák

„Hogyha gyalogokkal futsz, és elfárasztanak téged: mimódon versenyezhetnél a lovakkal? És ha csak békességes földön vagy bátorságban, ugyan mit cselekednél a Jordán hullámai között?"
(Jer. 12,5)

„A nyomorúság és félelem előttünk álló időszaka olyan hitet igényel, amely elviseli a fáradságot, a késedelmet és az éhséget. Olyan hitet, amely a legszigorúbb próbák alatt sem gyengül. 
Mindenkinek ad Isten kegyelmi időt, hogy erre az időszakra felkészülhessen... Akik nem akarják önmagukat megtagadni, akik nem tusakodnak Istennel, hogy áldásáért hosszan és komolyan imádkozzanak, azok nem is nyerhetik el. Küzdeni Istennel, milyen kevesen tudnak! Nem is értik, hogy mit jelent. Milyen kevesen sóvárogták Isten közelségét, lelkük minden erejét a végsőkig megfeszítve! 
Midőn a könyörgő lelkén a csüggedés olyan hullámai sepernek végig, amelyet emberi nyelv ki sem fejezhet, milyen kevesen kapaszkodnak rendíthetetlen hittel Isten ígéretébe!... 
Ha megengedjük, hogy gondolatainkat világi érdekeink lekössék, lehet, hogy az Úr majd azzal ad időt nekünk, hogy elvonja bálványainkat, az aranyat, a házakat vagy a termékeny földet."

(Nagy küzdelem, A szentek szentjében, és A nyomorúságos idő c. fejezetekből)

BÉKETŰRÉS

BÉKETŰRÉS

„Öltözzétek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést.”

(Kol. 3:12)

Üdvösségünk királya rang, cím, tekintély helyett szolgai formát vett fel annak érdekében, hogy az emberiség és az istenség között szövetséget kössön. A hívőnek Krisztust kell bemutatnia. Hosszútűrést kell gyakorolnia embertársai iránt. Türelmesnek, megbocsátónak kell lennie, telve krisztusi szeretettel. Aki igazán megtért, az tiszteletet fog tanúsítani testvérei iránt; azt fogja tenni, amit Krisztus parancsolt.

Jézus ezt mondta: „Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.” (Jn 13:34-35) Amely lélekben megmarad Krisztus szeretete, az olyan szeretetet fog tanúsítani, amit a világ is megért.

Nincs mindenki egységben Krisztussal, aki az ő nevét viseli. Akikben nincs meg a Lélek és Krisztus kegyelme, az nem az Övé, tekintet nélkül arra, hogy mit vall magáról. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. A világ rendje szerinti szokások és gyakorlatok, ha nem valósítják meg Isten törvényének követelményeit, nem a Lélektől származnak és nem az Ő jellemét fejezik ki. Csak azok lesznek Krisztushoz hasonlóak, akik hasonulnak az isteni képmáshoz. Csak azok engedelmeskednek Isten Igéjének, és nyilvánítják ki Isten gondolatait és akaratát, akik átalakultak a Szentlélek munkája által.

A világban van egy ál- és egy igazi kereszténység. Az ember igazi jelleme abban nyilvánul meg, hogyan bánik embertársaival. Feltehetjük a kérdést: vajon lelkületével és tetteivel Krisztus jellemét mutatja-e be, vagy egyszerűen jellemének természetes, önző vonásait, mint a világ gyermekei? A hitvallás semmit sem ér Istennél. Mielőtt örökre késő lenne ahhoz, hogy jóvá tegyük a rosszat, kérdezze meg mindenki önmagától: „Mi vagyok én?” Saját magunktól függ, hogy jellemünk eljut-e olyan pontra, mely alkalmassá tesz arra, hogy Isten mennyei családjának tagjaivá legyünk.

(Review and Herald, 1895. április 9.)

hétfő, március 05, 2018

Napi ige - Jézust, lelki táplálékunkat befogadni

„Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az énbennem lakik és én is abban. Amiként elküldött engem amaz élő Atya, és én az Atya által élek, akként az is, aki engem eszik, él énáltalam... A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit; a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet."
(Ján. 6,56–57. 63)

„Krisztus testét enni és vérét inni annyit jelent, mint befogadni Őt személyes üdvözítőül, hinni, hogy megbocsátja bűneinket, és hogy Ő teljesíti be életünket. Ha szeretetét szemléljük, elmélkedünk rajta és magunkba szívjuk, akkor válhatunk természetének részeseivé. Ami a táplálék a testnek, az Krisztus a léleknek. A táplálék nem használhat, csak ha esszük, ha lényünk részévé válik. Krisztus sem jelent értéket számunkra, ha nem ismerjük Őt, mint személyes üdvözítőnket. A csupán elméleti ismeret mitsem használ. 
Belőle kell táplálkoznunk, szívünkbe kell Őt fogadnunk, hogy élete a mi életünkké váljék. Szeretetét, irgalmát magunkba kell innunk... 
Amiképpen testi életünket a táplálék tartja fenn, úgy lelki életünket Isten Igéje. Minden léleknek önmaga számára kell életet merítenie ebből a gazdag forrásból. Amiképpen magunknak kell ennünk, hogy táplálékhoz jussunk, úgy kell az igét is magunkhoz vennünk. Ne csupán mások közvetítésével szerezzük meg!"
(Jézus élete, Válság Galileában c. fejezetből)

BÉKESSÉG

BÉKESSÉG

„Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban."


(Fil 4:6-7) 

A világ Üdvözítője arra törekedett, hogy a szomorkodó tanítványok szívét a leghatékonyabb vigasztalással üdítse fel. A széles tárgykörből a Szentlélek témáját választotta, ezzel akarta szívüket bátorítani és vigasztalni. Bár Krisztus oly nagy hangsúlyt fektetett a Szentlélek témájára, mégis a gyülekezetek milyen keveset időznek e tárgynál! A Szentlélek nevét és befolyását csaknem elutasítják, pedig az isteni befolyás nélkülözhetetlen a keresztény jellem tökéletesítésének munkájában.Sokaknak nincs sem békéje, sem nyugalma, állandó izgalom állapotában vannak, és engedik, hogy az indulat és a szenvedély uralja szívüket. Nem tudják mit jelent békét és nyugalmat találni Krisztusban. Olyanok, mint a horgony nélküli hajó, melyet ide-oda hány a szél. De azok, akiknek elméjét a Szentlélek irányítja, alázatosan és szelíden járnak; mert Krisztus seregében dolgoznak, aki tökéletes békét ad nekik; míg azok, akiket nem a Szentlélek irányít, olyanok, mint a háborgó tenger.

Az Úr isteni útmutatót adott nekünk, melyből megtudhatjuk akaratát. Az énközpontúak és önelégültek nem érzik annak szükségességét, hogy kutassák a Bibliát, és nagyon megsértődnek, ha másoknak nincsenek hozzájuk hasonlóan romboló ötleteik, és nem látnak maguk előtt olyan torz képet, mint ők. De akit a Szentlélek vezérel, Jézus hitébe veti horgonyát. Buzgó komolysággal kutatja a Szentírást, keresi a fényt és útmutatást, mely átvezeti őt az összevisszaságon és a veszélyeken, melyek minden lépésénél körülveszik őt élete ösvényén. Akik nyugtalanok, panaszkodók és zúgolódók, azok azért olvassák a Bibliát, hogy azzal is bizonyítsák saját eljárásaikat. Ők Isten tanácsait elutasítják vagy kiforgatják. Békessége annak van, aki akaratát Isten akaratába helyezte és vágyik arra, hogy az isteni utasítást kövesse.
(Signs of the Times, 1893. augusztus 14.)