péntek, június 30, 2017

CSALÓKA CSALÉTEK: CSOKOLÁDÉ III.RÉSZ


A közelmúltban több kutató hírt adott arról, hogy a csokoládé előnyös hatású és joggal kaphat helyet az egészségvédő étrendben. Egy ideig úgy tűnt, csak valami tréfáról lehet szó, de újabban neves külföldi és hazai szakemberek és szakmai fórumok is hasonlóképpen foglaltak állást. Az események olyan sebességgel peregtek, hogy mire az életmódkutatók és addiktológusok (függőségekkel foglalkozó szakemberek) felocsúdtak, szinte mindenki „gyógyító csokoládéról” beszél. Ez az eset ismét a tudomány jelentős véleményformáló jellegéről tanúskodik. Valóban hatalom van a tudomány kezében, feltéve, ha nemes célok érdekében használja „hatalmát”. Vizsgáljuk tehát meg, hogy a csokoládé esetében milyen adatok állnak rendelkezésre és mennyire történt meg ezek objektív kiértékelése.

Az előnyös hatások általában három fő terület köré csoportosulnak, amelyek a következők:
közérzet- és hangulat javító hatás, antioxidáns funkció és magasabb ásványi anyag tartalom. A kedélyállapot javulást a kakaóbabban található és központi idegrendszerre illetve veseműködésre ható két alkaloida, a koffein és teobromin eredményezi, amelyek nem tartoznak az egészséges alkotórészek közé (később szó lesz ezekről).

IMA A SZENTLÉLEK KITÖLTETÉSÉÉRT

IMA A SZENTLÉLEK KITÖLTETÉSÉÉRT

„Amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra; és én ő érettök odaszentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. De nemcsak ő érettök könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédökre hisznek majd énbennem." (Jn 17:18-20) 


Mennyei Atyám, úgy jövök most hozzád, ahogy vagyok: szegényen, nélkülözve és benned bízva. Arra kérlek, hogy add meg nekem és ennek a népnek a kegyelmet, mely tökéletesíti a keresztény jellemet. Uram, meg fogod-e szánni ezt a népet? Világítson be fényed szívünk kamráiba és lelkünk templomába! Megváltóm, te véredet adtad örökségedért váltságul, hogy győzőkként léphessenek be Isten országába, ahonnan sohasem kell kijönniük. Áldd meg azokat, akik jelezték vágyukat, hogy neked akarnak szolgálni! Áraszd ki rájuk lelkedet! 


Arra kérlek, mennyei Atyám, áradjon ki Lelked erre a népre. Tedd nyilvánvalóvá megváltó szándékodat! Érintsd szívüket és tedd nagyon szelíddé őket! Szentlelked által lágyítsd meg őket és segíts nekik észrevenni a munkát, melyet el kell végezniük szomszédaikért és a körülöttük szenvedő lelkekért! Ó, ébreszd rá őket felelősségükre! Bár megmosnák jellemruháikat és megfehérítenék azt a Bárány vérében! Átöleled-e őket kegyelmed karjaival? Kérleld őket Szentlelked indításai által, hogy próbálják meg kiárasztani fényüket azokra, akik még nem ismerik az igazságot! Tedd rendbe egyházadat ó, Uram, hogy munkálkodjanak a lelkekért! 

Megváltóm, nyilatkoztasd ki magad ennek a népnek! Fejezd ki irántuk való szeretetedet! Ó, tedd meg ezt! Tartsd meg népedet, hogy Sátán ne kényszerítse rájuk akaratát és útjait! Segíts nekik, hogy áttörjenek minden ellenálláson és végül Isten városában letehessék koronáikat Jézus lábai elé, akinek nevét minden dicsőség megilleti. Ámen. 
(Review and Herald, 1908. július 16.) 

Napi ige - Jézusba kapaszkodva

„Mert kedveli az Úr az Ő népét, és a szenvedőket szabadulással dicsőíti meg."
(Zsoltár 149,4)

„Ha az Ő szeretetében szabaddá leszel, akkor majd túltekintesz az idegesítő megpróbáltatásokon is. Gondolj arra, amit Jézusnak kellett elviselnie érted, s ne feledd el, hogy az a szenvedés, amiben most vagy, annak az örökségnek a része, amit mi, keresztények kaptunk, hogy részt vegyünk az Ő szenvedésében, hogy társai lehessünk az Ő dicsőségében is.
Ha magad próbálod hordozni, összezúznak a terheid. Súlyos felelősség nehezedik rád. Jézus tud erről, és nem hagy magadra, ha te nem hagyod el Őt. Megtiszteled, ha rá, mint Teremtődre bízod a lelkedet. Nem azt várja tőled, hogy a magad erejével hordozd a súlyos felelősségeket. Csak higgy és meglátod Isten szabadítását... Jézus azt akarja, hogy boldog és vidám légy. Azt akarja, hogy Isten-adta képességeid segítségével tégy meg mindent, amit tudsz, s a többit bízd rá. Ő megsegít és embereket támaszt, akik segítenek terheid hordozásában.
Ne hagyd, hogy a rosszindulatú szóbeszéd bántson. Kíméletlenül szóltak Jézushoz is. Te is követsz el hibát, okot szolgáltatva olykor a kemény megjegyzésekre, de Jézus sohasem érdemelte meg az ilyen bánásmódot. Tiszta, szeplőtlen és romlatlan volt. Ne várd el, hogy jobb helyzeted legyen ez életben, mint a dicsőség fejedelmének volt.
Fájdalmasan érint, ha azok közül lesz valaki az ellenségeddé, akikért sokat tettél. De csaknem ugyanezt teszed te is, amikor hátat fordítsz Jézusnak. A legjobb barátod Ő, mindent megtett, hogy kivívja a szeretetedet... 

Vannak a gyülekezetben hűtlen tagok, akik sokkal rosszabbul bánnak Jézussal, mint veled. Ha ma a földön járna, bántalmaznák, szidalmaznák, rágalmaznák Őt... Pihenj meg az Ő árnyékában. Bölcsességre van szükséged és Jézus adni is fog neked. Ne kételkedj! Minél többet félreértenek, félremagyaráznak, annál több a bizonyíték, hogy a Mesterért dolgozol, s annál jobban kell ragaszkodnod Megváltódhoz. 
Minden nehézség ellenére légy nyugodt, zavartalan, türelmes, elnéző! Ne gonosszal, hanem jóval fizess a gonoszért! Nézz a létra legfelső fokára! Isten áll ott. Dicsősége ráragyog minden mennybe igyekvő lélekre. A létra maga Jézus. Menj fel rajta, kapaszkodj bele, s nemsokára belépsz az Úr örök országába."
(Bizonyságtételek VIII. kötet, 126, 131. l.)

csütörtök, június 29, 2017

NINCS VESZTEGETNI VALÓ IDŐNK

NINCS VESZTEGETNI VALÓ IDŐNK

„Elmúlt az aratás, elvégződött a nyár, és mi nem szabadultunk meg!" (Jer 8:20) 


Az Úr eljön. A föld történelme nemsokára lezárul. Felkészültél arra, hogy találkozz a föld bírájával? Tartsd eszedben, hogy „az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot". (Jak 2:13) 

Milyen szörnyű lesz látni azon az utolsó nagy napon, hogy akikkel meghitt viszonyban voltunk, örökre el lesznek választva tőlünk; látni, hogy családtagjaink, talán gyermekeink elvesznek; látni, hogy akik otthonunkba látogattak, asztalunknál ettek, az elveszettek között lesznek. Akkor majd feltesszük magunknak a kérdést: „Vajon nem az én türelmetlenségem, keresztényietlen viselkedésem, vagy fegyelmezetlen énem okozta azt, hogy Krisztus vallása visszataszítóvá vált számukra?" 

A világot figyelmeztetnünk kell az Úr közeli eljövetelére. Nincs már sok időnk a munkára. Évek tűntek el az örökkévalóságba, amikor fejlődhettünk volna abban, hogy Isten országát és az ő igazságát keressük először és fényt árasszunk másokra. Isten most arra szólítja fel népét, mely nagy világossággal rendelkezik, melyre sok munkát bízott, s mely meg van alapozódva az igazságban, hogy úgy munkálkodjék önmagáért és másokért, mint még azelőtt soha. Használjátok fel minden képességeteket, állítsátok szolgálatba minden erőtöket, minden rátok bízott talentumotokat és minden Istentől kapott világosságotokat a mások hasznára. Ne próbáljatok prédikátorokká válni, de legyetek Isten szolgái!

Amint a munkások egyre jobban megértik az igazságot, az annál ragyogóbb fényben fog tündökölni; s ha Isten Lelkének szent befolyása alatt áll elmétek, s így törekedtek arra, hogy megvilágosítsatok másokat, a ti figyelmetek is az örökkévaló dolgokra fognak irányulni. Az ilyen erőfeszítések közepette - melyeket az isteni világosságért mondott fohászok kísérnek - saját szíveteket is Isten kegyelmének élénkítő befolyása fogja dobogtatni; ragaszkodásotokat még több isteni buzgóság fogja hevíteni, és egész keresztényi életetek sokkal valóságosabb, komolyabb és imádságosabb lesz. Így váltok - mivel Krisztus lakozik szívetekben - Isten munkatársaivá.
(Home Missionary, 1898. február 1.)

Napi ige - Isten szeretetéből fenyít

„Az Úrnak fenyítését fiam, ne utáld meg, se meg ne und az Ő dorgálását. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, mint az atya az ő fiát, akit kedvel."
(Péld. 3,11–12)

„A rádszakadó próbákban annak bizonyítékát látom, hogy az Úr figyelemmel kísér, magához kíván vonzani... Örülök, amikor a tapasztalatról olvasok, amelyet átélsz, nem azért, mert szenvedsz, hanem azért, mert annak bizonyságát látom benne, hogy az Úr Jézus vizsgál, hogy lássa belé veted-e hitedet, és nyugalmat találsz-e az Ő szeretetében. Imádkozom érted, hogy fordulj hozzá, az élő víz forrásához. Ezt a tapasztalatot mindegyikünknek meg kell szereznie, ha valaha is vele akarunk lenni a mennyei hajlékban.
Amikor jól megy a sorod, és mindenki jót mond rólad, akkor fenyeget a leginkább veszély. Nagy tisztelettel körülvett posztra kerültél. Fennáll a veszély, hogy a fejedbe száll a dicsőség és elfelejted, hogy Istentől függsz. Odahelyezett, ahol messzemenő hatást gyakorolhatsz a jó irányba, ha csakis Isten dicsőségét tartod a szemed előtt. Mennyei Atyád szeret téged, és az előtted most oly súlyosnak tűnő megpróbáltatásokkal magához kíván vonzani.
Az leghőbb kívánságom, hogy bejuss Isten városába, nem mint olyan bűnös, aki éppen csak kegyelmet kapott, hanem mint győző. Ha ebben az életben igaz, alázatos és hűséges vagy, akkor gazdagon léphetsz be oda... Hadd ragadják meg gondolataidat Isten irántad való nagy szeretetének bizonyítékai. Ha arra gondolsz, amire törekszel, elmúlik a pillanatnyi, könnyű szenvedés sajgása."

(Bizonyságtételek VIII. kötet, 124–125. l.)


szerda, június 28, 2017

AZ EGÉSZSÉGVÉDŐ ÉLETMÓD ALAPELVEI - Nyolc alapelv

Az ember életmódját szokásai alakítják. Az egészségvédelem oldaláról szemlélve léteznek helyes - azaz egészségünk javulását szolgáló -, és helytelen - azaz szervezetünket valamilyen mértékig károsító - szokások. Erőnlétünket, fizikai és szellemi állóképességünket - hosszabb távon - a testünkben zajló bonyolult biokémiai folyamatok határozzák meg (emésztés, enzimműködés, felszívódás, beépülés, kiválasztás, regeneráció, stb.), amelyeket nagymértékben befolyásolhatunk életvitelünkkel.
Hazánkban a megbetegedések 75-85 % - a életmódbeli okokra vezethető vissza. Az életmód alappillérei: a táplálkozás, a levegő, a víz, a napfény, a testmozgás, a pihenés, a mértékletesség, és a lelki nyugalom.


Táplálkozás
A helyes táplálkozás magában foglalja a ételek megfelelő minőségét és mennyiségét. Az elmúlt évek tapasztalata alapján javasolható az összes zsiradék- és fehérjebevitel csökkentése, emellett az ásványi anyagokban, vitaminokban és rostokban gazdag hüvelyesek, diófélék, teljes őrlésű gabonák, zöldség és gyümölcsfélék nagyobb arányú beépítése az étrendbe.

Levegő
A szervezet oxigénellátottsága szempontjából lényeges a helyes légzéstechnika /ún. hasi légzés/ elsajátítása valamint a zárt helyiségek rendszeres szellőztetése. A szervezet részleges oxigénhiánya fáradékonysághoz, fejfájáshoz, türelmetlen, nem egyszer agresszív magatartáshoz vezethet.

Víz
A víz belső használata során hangsúlyt kell helyezni a megfelelõ mennyiségű /1,5-2 l/ folyadék elfogyasztására, a szomjúságérzést nem szabad megvárni. A vízfogyasztást nem célszerű az étkezéssel együtt beiktatni az emésztést lassító hatása miatt. A víz külső alkalmazásakor /pl. váltóvizes fürdő/ javul a vérkeringés és az immunrendszeri működés. 

Napfény 
Szerepe van a D-vitamin és bizonyos antidepresszáns hatású anyagok termelésében. Immunerõsítõ, fertőtlenítő hatása is van a napfénynek. Naponta legalább 15-20 perces napfényen tartózkodás javasolható évszaktól függetlenül.

Testmozgás 
Rendszeres (hetente legalább 3), intenzív, dinamikus mozgás ajánlható. Ilyenek az úszás, kocogás, kerékpározás, torna. Testmozgás hatására erősödik a szívizom, tágul a tüdő, javul a belső szervek és a csontok vérellátása. Mindemellett a termelődő endorphin hormon fájdalomcsillapító, nyugtató hatása révén segíti a lelki nyugalom megtartását. 

Pihenés
A szellemi és fizikai regeneráció időszaka. A pihenésszükséglet a kor előrehaladtával csökken, felnőttek esetén átlagosan 7 óra. Fontos betegségmegelőző anyagok termelődnek éjszaka a szervezetben, különösen az éjfél előtti időszakban. Aktivitásunkat a pihenés ideje és minősége nagyban meghatározza.

Mértékletesség
A fogalom ténylegesen a szervezet számára káros élelmek mellőzését, emellett a hasznos és építő élelmekkel való mértékletes élést jelenti. A mértékletesség a táplálkozáson kívül az élet más területeire is kiterjed (pl. munka, sport, pihenés, stb.) 

Lelki nyugalom
Megfelelő szemléletmódot, problémakezelést foglal magában. Hatással van a családi életre, baráti és munkahelyi kapcsolatokra. Segíthető egyes, korábban említett alapelvek következetes alkalmazásával (Pl. víz, testmozgás, pihenés, stb.), emellett a szociális környezet, olvasmányok stb. megválasztásával is.


Forrás: Tudomány és Életmód ügyfélszolgálat heti hírlevele
Feliratkozás a http://www.tudomanyeseletmod.hu/ oldalon, de a bejegyzések itt is meg fognak jelenni rendszeresen

CSALÓKA CSALÉTEK: CSOKOLÁDÉ II. RÉSZ

I. rész
Hogyan készül a csokoládé?

A korábbiakban a csokoládé „múltja” került a fókuszpontba, e részben a gyártással kapcsolatos tudnivalókkal foglalkozunk.

A csokoládé nyersanyaga a kakaóbab, amely a trópusi kakaócserje gyümölcsének fermentált, szárított magja. Tisztítás majd válogatás után pörkölik a babot, amelynek során csökken a nedvességtartalma, íz-, szín- és aromaanyagok alakulnak ki, és a nem kívánatos illó savak is eltávoznak. Ezután törető-hántoló berendezésekben a héjat és a csírát elválasztják a magbelsőtől. 
A kakaóbab töretből 20-25 mikrométer szemcseméretű, kakaóvajban szuszpendált szilárd részeket tartalmazó masszát kell előállítani a csokoládé és csokoládés termékek, valamint a kakaópor készítéséhez (a kakaóbabban kb. 50 %-os mennyiségben található zsiradék). Ezt a műveletet ún. kolloidmalomban acélgyöngyök segítségével végzik.

Csokoládé gyártásakor a kakaómasszát porcukorral, kakaóvajjal és számos adalékanyaggal (pl. tejpor) elegyítik és keverő-gyúró berendezésben egynemű masszává alakítják. Ezután finomítják több lépésben, végül 70-80 oC-on, így az íz- és aromaanyagok kialakulása megfelelő módon lezajlik. Tejcsokoládé esetében max. 45 oC-t alkalmaznak. A végső finomítókban további kakaóvajat, ízesítő-aromásító fűszer- (vanillin, perubalzsam stb.) kivonatot, és ha szükséges emulgeátort (lecitin) adnak hozzá. Ezután temperálókban 50-60 oC-on tartják a masszát; ez a művelet nagymértékben befolyásolja a késztermék minőségét. Áramoltatás közben lehűtik a csokoládémasszát kb. 28 oC-ra. Eközben a masszában stabil, ún. béta-kakaóvaj kristálymódosulat-gócok jönnek létre. Ezután ismét felmelegítik 31 oC-ra és formázzák, csomagolják. A mogyorót, mandulát stb. formázás előtt adják a termékhez.

A kereskedelemben beszélünk minőségi csokoládéról (kakaóvaj-tartalom 35-36%, cukortartalom 36-40%), félédes keserű csokoládéról (kakaóvaj-tartalom 33-34%, cukortartalom 40-45%), háztartási csokoládéról (kakaóvaj-tartalom 28-30%, cukortartalom 50-55%).

Kakaópor: a kakaómassza részleges vajtartalmának csökkentése (préseléssel) után nyert kakaópogácsa porításával kialakult termék. Lúgos feltárással javítják a kakaópor minőségét. Lényege, hogy az alkáli-karbonátot, hidrogén-karbonátot, ammónium-karbonátot stb. vízben oldott formában hozzáadják a 70-75 oC-ra felmelegített kakaómasszához. Az anyagok hatására a kakaómassza polifenol vegyületei lúgos közegben bordó színűek lesznek, illetve egy részük kondenzációs termékké alakulva vízoldhatatlan, sötét színű pigmentet ad. Ezután a feltárt kakaómasszát préselik, így a kakaómassza kakaóvaj tartalma 55%-ról 14-22 %-ra csökken. Hűtés után porítják, csomagolják a kakaóport.

A csokoládégyárakban 1,2 tonna kakaóbabból 1 tonna kakaómassza állítható elő, ebből pedig 2-2,5 tonna étcsokoládé vagy 6-8 tonna tejcsokoládé készíthető. Egy műszak alatt mintegy 180 ezer darab táblás csokoládé csúszik le a gyártósorról, a szeletes darabáruból naponta 20 tonnát készítenek egy nagyobb üzemben.
A gyártást áttekintve látható, hogy jó minőségű csokoládé csak gondosan megtervezett technológiai háttér mellett kerülhet ki a gyártósorról. A naponta legyártott mennyiségekről szóló adatok arról tanúskodnak, hogy e termékek nagymértékben beépültek a mindennapi étrendbe.

A csokoládé diadalmenetét követve felmerül a kérdés: pozitív vagy negatív tendenciaként értékelhető a csokoládéféleségek előretörése? Milyen érvek és ellenérvek feszülnek egymásnak az élettani hatásokat illetően? Megalapozottak-e a csokoládé előnyös hatásairól hírt adó tudományos eredmények? 
Erről szólunk a következő részben.

MENNYEI HÍRNÖKÖK VÁRNAK RÁNK

MENNYEI HÍRNÖKÖK VÁRNAK RÁNK

„Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre." (Róm 10:9-10) 

Az Úr arra szólít fel, hogy minden talentumunkat és képességünket állítsuk szolgálatába. Amikor a tunyaság és hanyagság szégyenét eltávolítják az egyházból, az Úr Lelke kegyelmesen fog megnyilvánulni. Az isteni erő egyesül az emberi erőfeszítéssel, s az egyház tapasztalni fogja a Seregek Urának gondviselésszerű közbelépéseit. Az igazság fénye szerte fog áradni, mely Istennek és akit Ő küldött, a Jézus Krisztusnak ismerete. Ahogy az apostolok idejében, most is sok lélek fog megtérni az Úrhoz. A föld fénylik a mennyei angyal dicsőségétől.


Ha a világot - mint a törvény áthágóit - meg akarjuk győzni a bűnről, annak eszköze a Szentlélek, aki emberi eszközökön keresztül munkálkodik. Az egyházat most kell felrázni tetszhalott álmából; mert az Úr arra vár, hogy megáldhassa népét, azokat, akik felismerik a küldött áldást és tiszta, erős sugarakkal szét is árasztják azt. „És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, ... És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok." (Ez 36:25-27) 

Ha az egyház pusztasága viruló mezővé válik, a viruló mező pedig erdővé, az az Isten Szentlelkének köszönhető, mely kitöltetett népére. A mennyei hírnökök régóta várnak az emberi eszközökre, az egyház tagjaira, hogy együttműködjenek velük az elvégzendő munkában. Rád várnak. A terület oly nagy, a terv olyan átfogó, hogy minden megszentelt szívet - mint az isteni hatalom eszközét - szolgálatba kell állítani...

Mindenkinek, aki ismeri a jelenvaló igazságot, félre kell tennie a nézeteltéréseket, az irigységet, a gonosz beszédet és gondolatokat. Együtt haladjatok, együtt haladjatok! „Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek." (1Pt 1:22) 
(General Conference Bulletin, 1893. február 28.)

Napi ige - Bölcsességgel munkálkodva

„Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál! Akkor minden te útadban megismered Őt, akkor Ő igazgatja a te útjaidat."
(Péld. 3,5–6)

„Az Úr adta neked a munkádat, nem azért, hogy kapkodj, hanem hogy nyugodtan, megfontoltan végezd. Az Úr soha, senkit nem kényszerít elsietett, bonyolult lépésekre. Te azonban sok felelősséget összegyűjtöttél magadnak, amelyeket a könyörületes Atya nem helyezett rád. Életedben vadul kergetik egymást az olyan kötelességek, amelyeket nem az Úr parancsolt neked. Isten szolgái sohase hagyják ott az egyik kötelességüket elvégezetlenül, vagy félig készen, hogy a másikba kapjanak bele! Aki Isten félelmében és az Ő nyugalmával tevékenykedik, az nem dolgozik ötletszerűen, sietve, attól tartva, hogy valami majd tervének az útjába áll.
A terheket, amelyeket hordozol, nem mind az Úr rakta a válladra. A többletterhek következményei kihatnak környezetedre. Ha megmaradtál volna a kijelölt munkád mellett,... akkor sokkal többet értél volna el... Ha ragaszkodsz a neked kiszabott részhez, akkor gyorsan tudsz majd dolgozni, Isten-adta szakértelemmel, anélkül, hogy bármikor is kapkodnál... Állj meg és gondolkozz! Isten ismer, és tudja, hogy csak por vagy. Kétségkívül rászorulsz a tanácsra. Nemcsak azokéra, akik biztatnak, hogy vágj bele abba, amit oly fontosnak tartasz, hanem az olyan emberek tanácsára is, akik már most tisztábban látják a következményeket, ha bizonyos vállalkozásokba akarsz kezdeni. Ha megfogadod a küldött figyelmeztetéseket, nagy megpróbáltatások elől menekülsz meg."
(Bizonyságtételek VIII. kötet, 189, 191. l.)

kedd, június 27, 2017

CSALÓKA CSALÉTEK: CSOKOLÁDÉ I. rész

Az elmúlt hónapokban számos cikk jelent meg, amelyek a kakaó és csokoládé előnyös hatásairól számoltak be. Több neves táplálkozástudománnyal foglalkozó szakember és külföldi szakmai lap is állásfoglalásokat tett, méltatva az előbbiek pozitívumait. A leírásokat tanulmányozva úgy tűnik, a táplálkozáskutatók teljes fordulatot vettek a csokoládéval kapcsolatos korábbi véleményekhez képest és határozottan kiállnak annak egészségjavító tulajdonságai mellett. A modern tudomány tehát „legalizálta” a csokoládéfogyasztást.


E tény sokak számára rendkívüli megkönnyebbülést jelent, hiszen ezentúl nem kell lelkiismeret furdalással gyötörtetve rejtegetni a markunkban a titokban megvásárolt csokoládéalapú apróságokat, és – félve a kritikus tekintetektől - nem szükséges a jövőben zavartan körülkémlelnünk, mielőtt a pillanat töredéke alatt a szánkhoz emeljük a letört csokoládédarabkát, hanem bátran vállalhatjuk: amit teszünk, azt a modern eredmények fényében tesszük. Az egészséges életmóddal foglalkozó szakemberek azonban megrökönyödve és döbbenten állnak a csokoládét népszerűsítő cikkek sora előtt. Többen teszik fel a kérdést: mi jöhet még? Ezek szerint nemsokára a chips, a kóla és a fagylalt is a javaslatok között lesz? A tojás és a csokoládé „rehabilitációja” után újabb és újabb előnytelennek hitt élelmiszerek fognak más megvilágításba kerülni? A szakmai berkek persze nem tartanak ettől, hiszen a csokoládét méltató állításaikat megbízhatónak vélt tudományos eredményekkel támasztják alá, sőt segítségül hívják a történelem szépemlékű évszázadait, amikor a kakaóbabot gyógyításra is felhasználták. 

A csokoládé és a történelem

Valóban használták és fogyasztották a régi időkben is a kakaó babot illetve az abból készített, csokoládéhoz hasonló termékeket. A maya és az azték kultúrában különleges jelentőséget, egyfajta varázserőt tulajdonítottak „nekik”.

AZ EGÉSZ MENNYET ÉRDEKLI A LELKEK MEGMENTÉSE

AZ EGÉSZ MENNYET ÉRDEKLI A LELKEK MEGMENTÉSE

„Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek igéjét." (2Kor 5:19) 


A megváltás tervében az emberek és az angyalok összhangban dolgoznak, miközben Isten igazságára tanítják azokat, akik nem ismerik azt, hogy megszabadulhassanak a bűn kötelékeiből. Csak az igazság teheti szabaddá az embert. Minden teremtmény számára hirdetni kell azt a szabadságot, mely az igazság ismeretéből ered. Mennyei Atyánk, Jézus Krisztus, és a mennyei angyalok mindannyian érdeklődnek e nagy és szent munka iránt.
Azt a magasztos kiváltságot kaptuk Istentől, hogy nyilvánvalóvá tegyük az Ő jellemét azáltal, hogy önzetlenül törekszünk embertársainkat megmenteni a romlásból, melyben elmerültek. Minden emberi lelket - aki engedte, hogy a Szentlélek őt megvilágosítsa - felhasznál az Úr az általa elgondolt terv véghezvitelénél. Az egyház feje Krisztus, és Őt fogja legjobban megdicsőíteni, ha egyházának minden tagja részt vesz a lelkek megmentésének munkájában...


Nagyobb öröm van a mennyben egyetlen bűnös megtérésén, mint kilencvenkilencen, akiknek nincs szüksége megtérésre. Amikor meghalljuk, hogy egyes helyeken győzedelmeskedik az igazság, akkor az egész gyülekezet csatlakozzék az öröménekhez és küldjön hálaimát az Úrhoz. Dicsőítsük meg az Úrnak nevét, hogy még nagyobb buzgalommal váljunk Isten munkatársaivá. Az Úr sürget minket, hogy hajtsuk végre utasítását: „Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek." (Mk 16:15) De szükségünk van arra is, hogy nagyobb teret engedjünk a Szentlélek munkájának abban, hogy a munkások összefogjanak és egységes hadtestként, erőteljesen nyomuljanak előre. 

Emlékezzünk mindannyian arra, hogy „látványossága lettünk a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek". (1Kor 4:9) Ezért mindannyiunknak alázattal és félelemmel kell feltennünk a kérdést: „Mi az én feladatom?" A Lélek átalakító befolyását fogja bizonyítani, ha utunk során minden lépésünknél teljesen Isten szolgálatára szenteljük magunkat. 
(Review and Herald, 1895. július 16.)

Napi ige - Javaink forrása: Isten

„Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szád és betöltöm azt!"
(Zsoltár 81,11)

„Gilgálban történt, amikor még tartott az éhség, hogy Elizeus próféta száz embert táplált egy »Baál Sálisából« jövő férfi ajándékából, aki a következőket hozta: »Első zsengék kenyereit, húsz árpakenyeret és megzsendült gabonafejeket az ő ruhájában.« Az ajándék érkezésekor Elizeus ezt mondta az ő szolgájának: »Add a népnek, hadd egyenek. Felelt az ő szolgája: Minek adjam ezt száz embernek. Ő pedig mondta ismét: Add a népnek, hadd egyenek, mert ezt mondja az Úr: Esznek és még marad is. És eleikbe adta, és ettek és még maradt is belőle, az Úr beszéde szerint.« (II.Kir. 4,2–44)


Az Úr Jézus azóta is – ha nem is mindig ilyen feltűnően és kézzel foghatóan – újra és újra betöltötte az emberek szükségletét. Ha tiszta lelki látásunk lenne, hamarabb felismernénk, hogy Isten könyörületesen bánik az emberrel. Az Ő áldása nyomán lesz a kicsiny mennyiség is elegendő. Isten keze meg tudja százszorozni a keveset. Készleteiből asztalt terít a kietlenben... 
Krisztus földi szolgálata idején, amikor hasonló csodát tett, ugyanaz a hitetlenség mutatkozott meg, mint ami a régi időkben. »Minek adjam ezt száz embernek?« – kérdezte Elizeus szolgája. Amikor Jézus megparancsolta a tanítványoknak, hogy adjanak enni a tömegnek, ezt válaszolták: »Nincs nekünk több öt kenyerünknél és két halunknál, hanemha elmegyünk és mi veszünk eledelt az egész sokaságnak.« (Lukács 9,13)
Ez a lecke Isten gyermekeinek szól minden korban


Amikor feladattal bíz meg az Úr, senki se vizsgálgassa, hogy vajon ésszerű-e a parancs, vagy mit is eredményezhet engedelmes fáradozása. A kezünkben levő készlet talán sokkal kevesebbnek tűnik, mint amennyire szükség van, de az Úr kezében a szükségesnél is többnek bizonyul majd. Világosabban kellene látnunk hogyan, miként viszonyul Isten azokhoz, akiket az Ő Fia odaajándékozásával vásárolt meg. Jobban kellene hinnünk Isten földi egyháza előrehaladásában. Erre a látásra és hitre van nagy szüksége az egyháznak ma. 
Ne vesztegessük az időt a látható erőforrások hiányának a panaszolására! Lehet, hogy a látszat keveset ígér, de a tetterő és az Istenbe vetett bizalom feltárja a tartalékokat. A hálaadással és áldáskéréssel hozzá vitt ajándékot megsokszorozza, amint megszaporította egykor a prófétaifjaknak és az elcsigázott tömegnek adott táplálékot."
(Próféták és királyok, 142, 153. l.)


hétfő, június 26, 2017

AZ ŐRÖKNEK ÉBREN KELL MARADNIUK

AZ ŐRÖKNEK ÉBREN KELL MARADNIUK

„Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk; mert most közelebb van hozzánk az idvesség, mint amikor hívőkké lettünk." (Róm 13:11) 


Testvéreim, Jézust ültessétek szívetek trónjára, az „én" pedig hadd haljon meg. Meg kell keresztelkednünk a Szentlélek által, s akkor nem fogunk leülni és közönyösen ezt mondani: „Mi jöhet még, a prófécia majdnem beteljesedett." Ó, ébredjetek, könyörgöm, ébredjetek, hiszen tiétek a legszentebb kötelesség! Hűséges őrökként észre kell vennetek a fegyverek csillogását és figyelmeztetnetek kell másokat is, hogy amikor felismerik az igazságot, ne járjanak a tudatlanság útján.


Az Úr kijelentést adott nekünk arra vonatkozóan, ami a földre következik, hogy elmondhassuk azt másoknak is, így ne találtassunk majd bűnösnek abban, hogy önelégülten, tétlenül, ölbe tett kézzel ültünk és jelentéktelenebb dolgokkal vesződtünk. Sokak elméjét lefoglalja a versengés: ők elutasították a bizonyságtételek által kapott világosságot, mert az nem egyezett az ő véleményükkel.
Isten senkit sem kényszerít az ő szolgálatára. Mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy ráesik-e a sziklára és összetörik-e. A menny döbbenten szemléli az eluralkodott lelki tudatlanságot. Mindannyiótoknak egyénileg kell megnyitni büszke szíveteket Isten Lelke előtt. Értelmi képességeiteket is Isten szolgálatára kell szentelnetek. Isten átalakító hatalmának kell bennetek munkálkodnia, hogy a Szentlélek megújítsa gondolkodásotokat és Krisztus értelme vezessen benneteket. 

Ha Sátán ravaszsága álomba ringatja az őröket, s azok nem fogják felismerni az igazi Pásztor hangját, és nem hallják meg a figyelmeztetést sem, akkor Isten félelmében mondom nektek, hogy az emberek vérét az ő kezükből kérik majd számon. Az őröknek nagyon ébereknek kell lenniük, olyan embereknek, akik nem szundítanak el őrhelyükön sem éjjel, sem nappal. Olyan hangon kell megfújniuk a trombitát, hogy az emberek el tudják hagyni a gonoszt és a jót válasszák. A tudatlanságra és a nemtörődöm közönyösségre nem lehet mentség. Minden oldalról nagy hullámok és rejtett sziklák veszik körül bárkánkat, mely darabokra törik, majd elhagyatott roncs lesz belőle, ha nem Isten lesz a menedékünk és segítségünk. 
(Review and Herald, 1889. december 24.)

Napi ige - Önzetlen igyekezettel az Úrért

„Jól tudom, ó én Istenem, hogy Te a szívet vizsgálod és az igazságot szereted. Én mindezeket tiszta szívemből, nagy jó kedvvel adtam, s látom, hogy a Te néped is, amely itt jelen van, nagy örömmel, szabad akarata szerint adta ezeket néked. Ó, Uram,... tartsd meg mindörökké ezt az érzést a Te néped szívében!..."
(I.Krón. 29,17–18)

„Dávid önfeláldozásra szólította a népet, amikor átruházta Salamonra a templomépítés felelősségét. Ezt kérte a sokaságtól: »Ha valaki még adni akar, szabad akarata szerint, töltse meg az ő kezét ma és adjon... az Úrnak...« (I.Krón. 29,5).
Ilyen szolgálatkészséggel és derűs önmegtagadással ma ritkán találkozunk. Isteni Mesterünk példát mutatott arra, hogyan kell tanítványainak dolgozniuk: »Kövessetek engem, és én azt mívelem, hogy embereket halásszatok!« (Máté 4,19) 
Nem kínált fel meghatározott összeget szolgálatuk jutalmául. Osztozniuk kellett az Ő önmegtagadásában. Ne a kapott bérért dolgozzunk! Szolgálatunkra, amelyet Istenért végzünk, ne késztessen semmi önző indíték! Az önzetlen odaszentelődés és áldozatos lelkület volt és lesz mindig az Istennek kedves szolgálat legfontosabb jellemzője. Urunk és Mesterünk azt akarja, hogy egyetlen önző szál se szövődjék az Ő munkájába. Igyekezetünkbe bele kell vinnünk azt az ügyességet, szaktudást, pontosságot és bölcsességet, amelyet a tökéletesség Istene a földi templom építőitől is elvárt. Munkánk közben azonban sohase felejtsük el, hogy a legjobb képességeink és a legnagyszerűbb szolgálataink is csak akkor kedvesek Isten előtt, ha az »én«-t az oltárra tesszük égőáldozatként."
(Próféták és királyok, 41–43. l.)

vasárnap, június 25, 2017

A FŐVEZÉR PARANCSAIT KÖVETVE

A FŐVEZÉR PARANCSAIT KÖVETVE

„Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze. Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba; hogy tessék annak, aki őt harcossá avatta." (2Tim 2:3-4) 


Már csak kevés ideig kell harcra buzdítanunk magunkat, mert Krisztus eljön és a lázadásnak az utolsó fejezete is lezárul. Még meg kell tennünk a végső erőfeszítéseket, hogy Krisztusért és országának előrehaladásáért dolgozzunk. Egyesek, akik a frontvonalon álltak és buzgón küzdöttek a betolakodó gonosz ellen, elestek őrhelyükön, mások bánatosan nézik az elesett hősöket. De nincs idő abbahagyni a munkát. Zárniuk kell soraikat, ki kell venniük a zászlót a mozdulatlan kezekből és újult erővel védeni az igazságot és Krisztus tiszteletét. Úgy kell védekezni a bűn és a sötétség erői ellen, mint még soha. Az idő erőteljes és határozott cselekvést követel meg azoktól, akik a jelenvaló igazságban hisznek. Elveikkel és példájukkal egyaránt tanítaniuk kell az igazságot. 


Ha úgy tűnik, hogy Üdvözítőnk eljövetele késik, ha a csapások súlya alatt roskadozunk és a nehéz munka megviselt, türelmetlenül várjuk megbízatásunk végét és azt, hogy jutalmul eltávozhassunk a háborúból, akkor véssük emlékezetünkbe - s ez a visszaemlékezés tartsa féken zúgolódásunkat -, hogy Isten azért hagy még a földön bennünket, hogy viharok és konfliktusok érjenek, s így tökéletesítsük keresztény jellemünket. Azt akarja, hogy jobban megismerjük Istent, a mi Atyánkat és Krisztust, idősebb testvérünket és menjünk el a munkába a Mester szolgálatában és mentsünk lelkeket Krisztusnak, s végül boldogan halljuk e szavakat: „Jól vagyon jó és hű szolgám, ... menj be a te uradnak örömébe." (Mt 25:21)


Légy türelmes, keresztény harcostársam! Még egy kevés idő, és aki eljövendő, el fog jönni. Már majdnem vége a megpróbáló várakozás, az őrködés és a panaszkodás éjszakájának. Hamarosan megkapjuk jutalmunkat, beköszönt az öröklét hajnala. Most nincs idő az alvásra és arra, hogy haszontalan sajnálkozásokba merüljünk. Aki most megkockáztatja az alvást, a jó cselekedetek gazdag lehetőségeit szalasztja el. Azt az áldott kiváltságot kaptuk az Úrtól, hogy kévéket gyűjtsünk a nagy aratásban; és minden megmentett lélek egy további csillagot jelent Jézus, drága Üdvözítőnk koronájában. Ki olyan türelmetlen, hogy most letegye fegyverzetét? Ha még egy kicsit kitart a csatában, új győzelmeket arathat és új diadalemlékeket gyűjthet az örökkévalóságra. 
(Review and Herald, 1881. október 25.) 

Napi ige - Megéri Istenért munkálkodni

„Amikor lakomát készítesz, hívd a szegényeket, a csonkabonkákat, a sántákat és a vakokat. Boldog leszel, mivelhogy nem fizethetik vissza néked, mert visszafizettetik majd néked az igazak feltámadásakor."
(Lukács 14,13–14)

„Krisztus ezekkel a szavakkal állítja szembe a világ haszonleső szokásait az önzetlen szolgálattal, amire Ő példát mutatott. Az ilyen szolgálat fejében nem ígér világi nyereséget és elismerést. »Majd visszafizettetik néked az igazak feltámadásakor« – mondja. Akkor nyilvánvaló lesz életünk gyümölcse, akkor learatjuk majd azt, amit vetettünk. 
Legyen ez a gondolat serkentés és bátorítás Isten minden munkása számára. Istenért végzett munkánk ebben az életben gyakran csaknem gyümölcstelennek látszik. Jótettre való igyekezetünk komoly és kitartó lehet, többnyire mégsem látjuk az eredményét. Úgy tűnik, hogy igyekezetünk kárbavész... A munkásnak szembe kell szállnia az akadályokkal, az ellenállással és a keserű, szívfájdító csüggedéssel... Mindezek ellenére áldott jutalomnak tartja Isten munkáját... Tudja, hogy a dicsőség Urával működik együtt. Ez a gondolat megédesíti fárasztó munkáját, megedzi akaratát, megacélozza lelkét.
Isten napján mindenki, aki eszközül szánta oda magát a Szentlélek munkálkodásához, meg fogja látni életének gyümölcseit. A szegény özvegy, aki az Úr kincstárába helyezte el két fillérét, alig értette, mit is tett. Önfeláldozó példája azóta ezrek szívére hatott, minden korban. Ajándékokat szerzett Isten kincstára számára. Segített misszió-állomásokat eltartani, kórházakat alapítani, szegényeket táplálni, mezíteleneket felruházni... és hirdetni az igazságot... Isten napján az özvegy megláthatja majd tettének hatását... 
Milyen is lesz azoknak a hálája, akik a menny udvaraiban üdvözölni fognak bennünket, akik aggódó szeretettel viselték szívükön a sorsunkat, hogy üdvözülhessünk! Akik nem a maguk kedvtelésére éltek, hanem az emberek áldására, hogy fog ujjongani a szívük a meglepetés örömmámorától! Valóság lesz számukra az ígéret: »Boldog leszel, mert megfizettetik néked az igazak feltámadásakor.«"
(Bizonyságtételek VI. kötet, 305–306, 310, 312. l.)

szombat, június 24, 2017

HAGYATKOZZUNK TELJESEN ISTENRE!

HAGYATKOZZUNK TELJESEN ISTENRE!

„Én is, mikor hozzátok mentem, atyámfiai, nem mentem, hogy nagy ékesszólással, avagy bölcsességgel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét. Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak tiköztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg tiköztetek." (1Kor 2:1-3) 


Jönnek majd olyan időszakok, amikor a gyülekezetet isteni erő kavarja fel és ennek eredménye a komoly tevékenység lesz; mert a Szentlélek éltet adó ereje fogja ösztönözni a tagokat, hogy elmenjenek és lelkeket hozzanak Krisztushoz. Ám ha ez az ébredés megindul, a legkomolyabb munkások is csak úgy lesznek biztonságban, ha állandó, buzgó imádság által Istenre hagyatkoznak. Komolyan kell könyörögniük azért, hogy Krisztus kegyelme által mentse meg őket attól, hogy munkájukra büszkék legyenek, vagy tevékenységüket „világmegváltó" dolognak tartsák. Állandóan Jézusra kell nézniük, hogy felismerjék: az Úr ereje végzi a munkát, ezért minden dicsőséget Istennek kell adni. 


Az Úr arra hívott el minket, hogy a lehető legnagyobb erőfeszítéseket tegyük meg Isten munkájának kiterjesztéséért, a leglényegesebb pedig az, hogy imádkozzunk mennyei Atyánkhoz. Imádkoznunk kell titkos kamránkban, a családi körben és a gyülekezetben. Házunk népét össze kell fognunk, és komoly erőfeszítést kell tennünk annak érdekében, hogy a család minden tagja részt vegyen a missziós programokban. Törekednünk kell arra, hogy gyermekeink rokonszenvét felkeltse az elveszettekért folyó komoly munka, és hogy ők is mindig és mindenhol a tőlük telhető legtöbbet megtegyék azért, hogy bemutassák Krisztust.


De ne felejtsük el, hogy ahogy a tevékenység köre bővül, és a munka sikeresen folyik, megnő annak a veszélye is, hogy emberi tervekben és módszerekben kezdünk bízni. Arra hajlunk majd, hogy kevesebbet imádkozzunk és hitünk is kisebb legyen. Az a veszély fenyeget, hogy elveszítjük Istentől való függőségünk tudatát, pedig csak ő tudja a munkát sikerre vinni. Ám ennek tudatában se gondolja senki, hogy a gyülekezeti tagoknak kevesebbet kell tenniük. Nem, nem kevesebbet, hanem a Szentlélek mennyei ajándékát elfogadva többet kell tenniük. A világ bölcsessége nem ismeri Istent, és minden emberi hatalom is többé vagy kevésbé ellentétben áll Istennel. Jézusra kell néznünk és a mennyei hírnökökkel együtt kell működnünk, mialatt kéréseinket Jézus nevében terjesszük Isten elé.
(Review and Herald, 1893. július 4.)

Napi ige - Evangelizálás

„(Isten) azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson."
(I.Tim. 2,4)

„Komoly érték az ember, akit Isten teremtett és Krisztus váltott meg. Az előtte álló lehetőségek és lelki előnyök miatt, amelyeket kapott, az elérhető képességek miatt, amelyek megelevenedhetnek, ha Isten szava életre kelti őket, a halhatatlanság miatt, amit, ha engedelmeskedik Istennek, az élet adományozójától elnyerhet. A menny szemében egyetlen ember is becsesebb, mint a föld minden java: házak, földek, pénz. 
Egyetlen lélek megnyerése érdekében latba kellene vetnünk a rendelkezésünkre álló valamennyi erőt és lehetőséget, akár a legvégsőkig. Egyetlen, valóban Krisztushoz megtért lélek a menny fényét sugározza szét maga körül, amely behatol az erkölcsi sötétségbe, és más lelkeket is megnyer.
Ha Krisztus otthagyta a kilencvenkilencet, hogy felkutasson egyetlenegy elveszett bárányt, helyesen tesszük-e, ha ennél kevesebbre törekszünk?... Ha kevesebbel is beérjük, szent megbízatásunkat áruljuk el... Senkit se hagyjatok figyelmeztetés nélkül! Mi is lehetnénk a szegény tévelygő lelkek helyében! Adósai vagyunk mindenkinek, és kötelességünk továbbadni azt, amit nyertünk, hogy az mások megmentését munkálhassa."

(Bizonyságtételek VI. kötet, 21–22. l.)


péntek, június 23, 2017

AZ EMBER MUNKÁJÁT A LÉLEK TESZI HATÉKONNYÁ

AZ EMBER MUNKÁJÁT A LÉLEK TESZI HATÉKONNYÁ

„Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, menynyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, akik tőle kérik." (Lk 11:13) 


A Szentlélek ajándékának ígéretét nem fogjuk fel kellőképpen és az általa biztosított kiváltságokat nem értékeljük úgy, ahogy kellene. Isten azt kívánja, hogy egyháza hittel ragadja meg ígéreteit és kérje mindenben a Szentlélek segítségét. Urunk biztosít bennünket arról, hogy sokkal készségesebben adja Szentlelkét azoknak, akik kérik tőle, mint ahogy a szülők jó ajándékokat adnak gyermekeiknek. Mindenki számára lehetséges tehát, hogy mennyei kenetet kapjon, „így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket". (1Jn 2:27) 

Nem lehet kifogást keresni a kötelességek szándékos elkerülésére. Egy feladat sem lehet kellemetlen, s egy kötelezettség alól sem lehet kibújni. Az átalakító erő maga Krisztus, aki a Szentlélek közreműködésével dolgozik minden katonájában és minden katonája által. Isten Lelkének hatékonysága eredményessé teszi mindazok munkáját, akik készek irányítása alá rendelni magukat.

Isten birtokába vesz minden elmét, mely kész a Szentlélek befogadására. Követei által mindenütt figyelmezteti az embereket. Isten kipróbálja a gyülekezetek odaadását és azt, hogy mennyire hajlandóak elfogadni a Szentlélek vezetését. A tudás naggyá lett. Látnunk kellene, amint mennyei küldöttek sietnek ide s tova, keresve minden lehetséges módot arra, hogy a közelgő ítéletre figyelmeztessék az embereket és bemutassák az Úr Jézus Krisztus általi üdvösség boldog üzenetét. Az igazság mércéjét a magasba kell emelnünk.

Isten Lelke munkálkodik az emberi szívekben, és akik indításainak engednek, azok a világ világosságaivá lesznek. Mindenfelé láthatóak, amint előre haladnak, hogy közöljék a kapott világosságot másokkal, úgy ahogy tették azt a Szentlélek pünkösdnapi kiáradása után. Miközben szerteszét sugározzák fényüket, egyre többet és többet kapnak a Lélek erejéből, s a föld fénylik Isten dicsőségétől.
(Australian Union Conference Record, 1898. április 1.)

Napi ige - Mentsünk, ne ítéljünk!

„Mert olyanok voltatok, mint tévelygő juhok..."
(I.Pét. 2,25)
„Atyámfiai, ha valaki tiközületek eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti őt valaki, tudja meg, hogy... lelket ment meg a haláltól."
(Jakab 5,19–20)
„Milyen keveset találunk Krisztus szánakozó gyengédségéből az Ő hitvalló követői között! Ha valaki megbotlik, a többiek veszik maguknak a bátorságot, hogy a lehető legsötétebb színben tüntessék fel az esetet. Könyörtelen szigorral bánnak el testvéreikkel, pedig talán ők is ugyanolyan bűnösök más tekintetben. Úgy tüntetik fel a tudatlanságból, meggondolatlanságból, vagy gyengeségből elkövetett tévedést, mint előre eltervezett, szándékos bűnt. 
Némelyek, ha letérni látnak valakit a helyes útról, karbatett kézzel mondják: »Ugye megmondtam! Tudtam, hogy megbízhatatlan.« – Ez Sátán álláspontja. Ujjonganak, mert gonosz gyanúsításaik igaznak bizonyultak...
Emelkedjünk hitben magasabb színvonalra, mert méltatlanok vagyunk a keresztény névre. Műveljük Krisztus lelkületét, amellyel a bűnösök megmentésén fáradozott. A tévelygők ugyanolyan kedvesek előtte, mint mi. Irgalmának ugyanolyan győzelmi jelvényeivé, országának ugyanolyan örököseivé válhatnak, mint mi... Csakis azok élnek Krisztusért, csakis azok hoznak nevére tisztességet, csakis azok méltók Mesterükhöz, akik igyekeznek megmenteni az elveszetteket."
(Válogatott bizonyságtételek II. kötet, 283, 285. l.)

csütörtök, június 22, 2017

A TERHEK CSÖKKENTÉSÉNEK ESZKÖZE: KOMOLY MUNKA

A TERHEK CSÖKKENTÉSÉNEK ESZKÖZE: KOMOLY MUNKA

„Annakokáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért; mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős." (2Kor 12:10) 

Összességében túl sokan vannak, akik elmerülnek saját próbáikban és nehézségeikben. De ha elfelejtenék önmagukat, és azt néznék, hogy mások milyen szükséget szenvednek, akkor nem lenne idejük arra, hogy eltúlozzák saját bánatukat. Az Úrért való buzgó munkálkodás a recept arra, hogy ne a saját bajainkkal törődjünk. Ha segítő kézzel levesszük mások válláról a terheket - melyeket Krisztus mindenkiért hordozott -, akkor Szentlelke csökkenti a mi problémáinkat, s ezek már említésre méltóak sem lesznek. A valódi, őszinte munka egészséges működésre serkenti az elmét, mely egészséges tettekre ösztönzi az izmokat. Bajaink és terheink állandó szaporodása megöl bennünket. Meg kell elégednünk azzal, hogy csak a napi feladatok terhét hordozzuk. A holnapi kötelességek miatti aggodalmat hagyjuk arra az időre, amikor majd el kell viselnünk azokat. 


Isten arra szólít fel, hogy képezzük magunkat, hogy el tudjuk végezni az általa ránk bízott munkát, s így az nem fog tehernek tűnni előttünk. A legszerényebb embernek is része lehet a munkában és a jutalomban, a koronázásban, amikor majd Krisztus, Közbenjárónk és Üdvözítőnk lesz megváltottainak királya. Most minden erőnkkel arra kell törekednünk, hogy teljesen odaszenteljük magunkat Istennek. A jelenvaló igazság kirendeléséhez nem tekintélyesebb, jobb képességekkel rendelkező vagy tanultabb emberekre van szükség, hanem olyan emberekre, akik ismerik Istent és akit elküldött, a Jézus Krisztust. 

Bármely munkást a személyes kegyesség fogja alkalmassá tenni, mert mindennapi gondolatai és tettei Krisztus akarata szerintiek, így a Szentlélek birtokába veszi őt s ezáltal ajkán erőteljessé válik a jelenvaló igazság. A legalázatosabb lélek is - ha Krisztus Jézussal összeköttetésben van és Krisztusban marad - hatalommá válik és munkája maradandó lesz. Bár segítene az Úr nekünk megérteni az ő isteni akaratát és cselekednénk azt szívből és rendületlenül, akkor örömünk lenne az Úrban.

(Home Missionary, 1897. november 1.) 

Napi ige - Erős jellem elérésére törekedjünk

„Rám nézve pedig igen csekély dolog, hogy tőletek ítéltessem meg, vagy bárminemű emberi ítéletnaptól, sőt magam sem ítélem meg magamat. Mert semmit sem tudok magamra nézve, de nem is ebben vagyok megigazulva, aki ugyanis engem megítél, az Úr az."
(I.Kor. 4,3–4)
„A nagy hírnév az emberek között olyan, akár a homokba írt jel, de a szeplőtlen jellem örökre megmarad. Isten adta az értelmi képességedet, amellyel felfoghatod az Ő ígéreteit. Jézus pedig készen áll megsegíteni téged egy erős, kiegyensúlyozott jellem kialakításában. 
Akiknek ilyen a jellemük, azoknak sohasem kell azért aggódniuk, hogy nem sikeresek világi ügyeikben. »A világ világossága« ők. A belőlük áradó világosságot Sátán nem tudja elpusztítani vagy hatástalanítani. 
Istennek nem az a terve, hogy az élet harcában emberek rokonszenve és dicsérete tartsa fenn szolgáit... Harcolják meg a hit nemes harcát, állják a megpróbáltatásokat Isten erejével, minden nehézségben!
Isten a menny minden kincsét kitárta előttünk, amikor nekünk ajándékozta Fiát, aki – jellemének tökéletessége által – teljességgel képes arra, hogy felemeljen, megnemesítsen és felkészítsen bennünket a hasznos földi és mennyei életre... Isten azt akarja, hogy tevékenyen élj. Nem magadat lebecsülve, csüggedten, hanem erős hittel és reménnyel, derűsen és örömmel képviselve Krisztust a világban. Jézus vallása az öröm, béke és boldogság vallása."
(Válogatott bizonyságtételek II. kötet, 255–256. l.)

szerda, június 14, 2017

Bizonyságtételek II. kötet - 15. Bt. - 1. Tapasztalataim leírása

15. bizonyságtétel (1868)

Bevezetés
Fivéreim és nővéreim aligha várják ilyen hamar bizonyságtételeimnek eme számát. Nekem azonban rengeteg személyes bizonyságtétel volt a kezemben, melyeket a következő oldalakon közlök. Amúgy sem ismerek megfelelőbb módot, hogy elétek tárjam nézeteimet az általános veszélyekről, tévedésekről, s azok kötelességéről, akik szeretik Istent, s megtartják parancsolatait, minthogy közöljem veletek a bizonyságtételeket. Talán nincs is közvetlenebb és erőteljesebb mód, hogy elétek tárjam, amit az Úr közölt velem.
Fontosnak találtam, hogy a tizennégyes szám még az általános értekezlet előtt eljusson hozzátok. Ezért sietve nyomtattuk ki az említett számot, mielőtt időm lett volna sajtó alá rendezni néhány eredetileg abba szánt fontos cikket. Nem is volt már igazán mindenre hely a tizennégyesben. Ezért – mivel elég anyag állt rendelkezésemre a 15. számhoz – azzal az imával bocsátom ezt a rendelkezésetekre, hogy Isten áldása kísérje, hogy szeretett népének üdvére váljék.

1. Tapasztalataim leírása
1868. február 7-től május 20-ig
Miután hazaérkeztünk, s megszűnt az utazgatás és munkálkodás serkentő hatása, nagyon megéreztük keleti körutunk fáradalmait. Sokan levélben kértek, hogy közöljem velük, amit az Úr tudomásomra hozott róluk. Sok más emberrel nem tudtam szót váltani, pedig sürgős és fontos volt az esetük. Kimerült voltam, ezért ez a tengernyi levelezés többnek tűnt, mint amit el tudnék viselni. Csüggedés támadt rám, gyöngélkedtem, s néhány napig így is maradtam, gyakori ájulások közt hánykolódva. Ebben a testi és lelki állapotban kétségem támadt, hogy valóban kötelességem lenne annyit írni annyi embernek, akik közül jó néhány nagyon méltatlan volt. Az volt hát a benyomásom, hogy minden bizonnyal valahol tévedés csúszott a dologba.
Február 5-én Andrews testvérünk hirdette az igét a gyülekezetben. De én egész este csak el-elájultam, kifogytam a lélegzetből annyira, hogy férjemnek kellett támogatnia. Mikor Andrews testvér visszatért az összejövetelről, külön imaórát tartottak értem, s én kissé magamhoz tértem. Akkor éjjel jól aludtam, reggelre pedig, noha gyönge voltam, mégis csodásán megkönnyebbültnek és felbátorítottnak éreztem magamat. Azt álmodtam, hogy valaki egész vég fehér vásznat helyezett elém, hogy varrnék abból ruhát mindenféle méretű, jellemű és életkörülményű személyeknek. Felszólított, hogy szabjam ki nekik, s legyen kész, mire érte jön. Az volt a benyomásom, hogy sokan, akiknek ruhát kellett szabnom, méltatlanok. Megkérdeztem, hogy ez lesz-e az utolsó vég, amelyet ki kell szabnom. Azt a választ kaptam, hogy ezután további végek következnek.
Levert ez a tengernyi rám váró munka. Kijelentettem, hogy már több mint húsz éve szabom a ruhákat, mégsem becsülik meg fáradozásomat. Azt sem látom, hogy eredménnyel járna. Külön említettem egy nőt, aki számára a szövet kézbesítője ruhát rendelt. Kijelentettem, hogy az illető nem becsüli meg a ruhát, kár az időért, kár az anyagért is, mert szegény, ostoba és rendetlen, gyorsan bepiszkolná a ruhát.
Az illető így felelt: „Szabd ki az öltönyüket. Ez a kötelességed, enyém a veszteség, nem a tied. Isten másképp lát, mint az ember. Eléd helyezi a munkát, amit el akar végeztetni. Nem tudhatod, melyik virul majd, ez, vagy amaz. Végül ki fog derülni, hogy sok ilyen szegény lélek bejut az Isten országába, míg mások, akiket az Úr az élet minden áldásával kitüntetett – jó képességgel, kellemes környezettel, megadva nekik a javulás minden elképzelhető lehetőségét – ki fognak maradni onnan. Kiderül majd, hogy e szegény lelkek, akik teljesen a rendelkezésükre állt halvány fény szerint éltek, s jól kiaknázták korlátolt lehetőségeiket, jóval Istennek tetszőbben éltek, mint sok teljes világosságnak és jelentős lehetőségeknek örvendező ember.”
Akkor felemeltem a sok szabástól elkérgesedett kezem, s azt mondtam, hogy visszariaszt e feladat. De ő csak megismételte: „Szabd ki a ruhákat; nem jött még el szabadulásod.”
Nagy fáradtan fel álltam, hogy nekilássak. S íme, fényes olló hevert előttem, azt kezdtem használni. Fáradságom és csüggedésem nyomban eltűnt, az olló csaknem magától vágott, s kevés fáradsággal ruhát ruha után szabtam ki.