szombat, január 21, 2012

Új bibliatanulmány - Kicsoda az Isten?

Új szombatiskolai  tanulmányunk megjelent (2012. I.  negyedév, első rész), címe:
Kicsoda az Isten?

Letölthető INNEN

Bevezető:
"Szombatiskolai tanulmányaink fõ témája ebben a negyedévben a teológia. Szűkebb értelemben az Isten személyéről szóló tanítást jelenti ez a szó.* 
Az Isten személyére vonatkozó bibliai kijelentéseket igyekszünk tehát számba venni és átgondolni. Ez az ismeret a legfontosabb számunkra a hitbeli ismeretek körén belül. Elég csupán Jézus nagy súlyú kijelentésére gondolnunk: „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust.” (Jn. 17,3) 
Meghatározó jelentõségű a személyes hitéletünkben az, hogy milyen kép alakul ki a lelkünkben Istenről – Őróla, akiben bíznunk kell, és akihez imádkozunk.
A teológia szó tágabb értelemben a hittudományt jelenti, felöleli tehát a vallási ismeretek egész kidolgozott rendszerét. Második tanulmányunk arról szól majd, hogy a tágabb értelemben vett teológia könnyen eltávolodik az Isten személyére vonatkozó bibliai kinyilatkoztatástól. Ma ez különösen jellemző. Ezért mind a hívő embernek, mind a világnak nagy szüksége van az egyedül igaz, élő Istenről szóló ige tanúságtételére, a szűkebb értelemben vett – és hiteles, azaz teljességgel az isteni kinyilatkoztatáson alapuló – teológiára.
Luther Márton sorait idézzük: „Sem a zsinatok, sem az egyházatyák, sem mi nem fogunk olyan jól írni – még a legvilágosabb és legtermékenyebb pillanatainkban sem –, mint ahogyan a Szentírás, vagyis maga Isten... A prófétákat és az apostolokat kell a szószékre ültetnünk, hogy lábukhoz telepedve hallgassuk, mit mondanak, nem pedig nekünk beszélni az ő fülükbe.”**

* A görög theosz szó jelentése Isten, a logosz szóé pedig: beszéd, ige. Az e két szóból összetett teológia jelentése: Istenrõl szóló beszéd, ige. 

** Luther Márton ajánlása német mûvei wittenbergi kiadásának elsõ kötetéhez (1539). In Válogatott mûvei, V. köt., Luther Kiadó, Budapest, 2011, 18–19. o. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése