péntek, szeptember 27, 2019

Napi ige - Krisztus, a kőszikla

„(Így szólt Jézus tanítványaihoz:) Ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter felelvén, mondta: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia."

(Mt. 16:15–16)

„Az igazság, amelyet Péter így megvallott, minden hívő hitének az alapja. Krisztus szava szerint ez az örök élet (Jn. 17:3). Ez a felismerés azonban senkit se tegyen önteltté. Péter sem a saját bölcsessége vagy kiválósága által jutott erre a meggyőződésre. Az ember sohasem juthat el az isteni, a felsőbbrendű ismeretére önmagától... Az, hogy Péter felismerte Krisztus dicsőségét, azt igazolta, hogy Isten tanította őt. „Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg neked" – mondta neki Jézus.
 Majd így folytatta: „De én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.

A Péter név jelentése: kő, guruló kő.* [jegyzet: E bibliavers eredeti görög szövegében két rokonértelmű, de nem azonos szó szerepel: "Te „petros" vagy és én ezen a „petra"-n építem fel az én anyaszentegyházamat." A petros jelentése: kő, kődarab. A petra jelentése: nagy szikladarab, kőtömb (Gyökössy–Kapitánfy–Tegyey: Ógörög-Magyar Nagyszótár] 

 
  
Péter nem volt az a szikla, amelyre az egyház épül. A poklok kapui győztek Péter felett, amikor átkozódva és esküdözve tagadta meg Urát. Az egyház arra a kőszikla alapra épült, akin a poklok kapui nem vehettek diadalmat. Évszázadokkal az Üdvözítő eljövetele előtt, Mózes tett tanúságot Izráel üdvösségének Kősziklájáról (V.Móz. 32:3–4). A zsoltáros is énekelt róla, mint „az én erős Kősziklám"-ról (Zsolt. 62:8). Ésaiás így írt felőle: „Ezért így szól az Úr Isten: Ímé, Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet erős alappal" (Ésa. 28:16). Péter, Isten Lelke ihletésére, Jézusra vonatkoztatta ezt a próféciát: „Mivelhogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Akihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott, becses kőhöz, ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá" (I.Pt. 2:3–5).
Mert más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, aki a Jézus Krisztus" (I.Kor. 3:11). Ezen a „kősziklán" mondta Jézus „építem fel az én anyaszentegyházamat". Isten és minden mennyei lény, valamint a pokol láthatatlan seregeinek jelenlétében alapozta Krisztus anyaszentegyházát az élő Kősziklára. Ez a kőszikla: ő maga, az ő teste, amely érettünk megtöretett és megsebesíttetett. A poklok kapui sem dönthetik meg azt az egyházat, amely erre az alapra épült. Mily gyengének látszott az egyház, amikor Krisztus ezeket mondta! Csupán egy maroknyi hívőből állt, akik ellen felvonult a démonok és a gonosz emberek minden ereje. Krisztus követőinek azonban nincs mitől félniük, mert az ő erősségük kősziklájára épült egyház le nem győzhető."

(Jézus élete, A kereszt árnyékában c. fejezetből)